Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yu Qiao

Estimating IRI based on pavement distress type, density, and severity: Insights from machine learning techniques


Oct 11, 2021
Yu Qiao, Sikai Chen, Majed Alinizzi, Miltos Alamaniotis, Samuel Labi

* Under review for presentation at TRB 2022 Annual Meeting 

  Access Paper or Ask Questions

Temporally Consistent Video Colorization with Deep Feature Propagation and Self-regularization Learning


Oct 09, 2021
Yihao Liu, Hengyuan Zhao, Kelvin C. K. Chan, Xintao Wang, Chen Change Loy, Yu Qiao, Chao Dong

* 13 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

CLIP-Adapter: Better Vision-Language Models with Feature Adapters


Oct 09, 2021
Peng Gao, Shijie Geng, Renrui Zhang, Teli Ma, Rongyao Fang, Yongfeng Zhang, Hongsheng Li, Yu Qiao

* Technical Report 

  Access Paper or Ask Questions

A Novel Hybrid Convolutional Neural Network for Accurate Organ Segmentation in 3D Head and Neck CT Images


Sep 26, 2021
Zijie Chen, Cheng Li, Junjun He, Jin Ye, Diping Song, Shanshan Wang, Lixu Gu, Yu Qiao

* 10 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Group Shift Pointwise Convolution for Volumetric Medical Image Segmentation


Sep 26, 2021
Junjun He, Jin Ye, Cheng Li, Diping Song, Wanli Chen, Shanshan Wang, Lixu Gu, Yu Qiao

* 10 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Dynamical Human-Joint Affinity for 3D Pose Estimation in Videos


Sep 15, 2021
Junhao Zhang, Yali Wang, Zhipeng Zhou, Tianyu Luan, Zhe Wang, Yu Qiao

* Accepted by IEEE Transactions on Image Processing 

  Access Paper or Ask Questions

Digging into Uncertainty in Self-supervised Multi-view Stereo


Sep 08, 2021
Hongbin Xu, Zhipeng Zhou, Yali Wang, Wenxiong Kang, Baigui Sun, Hao Li, Yu Qiao

* This paper is accepted by ICCV-21 as a poster presentation 

  Access Paper or Ask Questions

A New Journey from SDRTV to HDRTV


Aug 18, 2021
Xiangyu Chen, Zhengwen Zhang, Jimmy S. Ren, Lynhoo Tian, Yu Qiao, Chao Dong

* Accepted to ICCV 

  Access Paper or Ask Questions

Discovering "Semantics" in Super-Resolution Networks


Aug 01, 2021
Yihao Liu, Anran Liu, Jinjin Gu, Zhipeng Zhang, Wenhao Wu, Yu Qiao, Chao Dong

* discovering and interpreting deep degradation representations (DDR) in super-resolution networks 

  Access Paper or Ask Questions

Transferable Knowledge-Based Multi-Granularity Aggregation Network for Temporal Action Localization: Submission to ActivityNet Challenge 2021


Jul 27, 2021
Haisheng Su, Peiqin Zhuang, Yukun Li, Dongliang Wang, Weihao Gan, Wei Wu, Yu Qiao

* Winner of HACS21 Challenge Weakly Supervised Learning Track with extra data. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2103.13141 

  Access Paper or Ask Questions

RankSRGAN: Super Resolution Generative Adversarial Networks with Learning to Rank


Jul 20, 2021
Wenlong Zhang, Yihao Liu, Chao Dong, Yu Qiao

* IEEE PAMI accepted. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1908.06382 

  Access Paper or Ask Questions

Blind Image Super-Resolution: A Survey and Beyond


Jul 07, 2021
Anran Liu, Yihao Liu, Jinjin Gu, Yu Qiao, Chao Dong


  Access Paper or Ask Questions

MixStyle Neural Networks for Domain Generalization and Adaptation


Jul 05, 2021
Kaiyang Zhou, Yongxin Yang, Yu Qiao, Tao Xiang

* Extension of https://openreview.net/forum?id=6xHJ37MVxxp. Code available at https://github.com/KaiyangZhou/mixstyle-release 

  Access Paper or Ask Questions

Prior-Induced Information Alignment for Image Matting


Jun 28, 2021
Yuhao Liu, Jiake Xie, Yu Qiao, Yong Tang and, Xin Yang

* IEEE TMM 

  Access Paper or Ask Questions

HDRUNet: Single Image HDR Reconstruction with Denoising and Dequantization


Jun 19, 2021
Xiangyu Chen, Yihao Liu, Zhengwen Zhang, Yu Qiao, Chao Dong


  Access Paper or Ask Questions

Scalable Transformers for Neural Machine Translation


Jun 18, 2021
Peng Gao, Shijie Geng, Yu Qiao, Xiaogang Wang, Jifeng Dai, Hongsheng Li

* Mostly overlapping with version 1, with minor updates/revisions 

  Access Paper or Ask Questions

Alzheimer's Disease Detection from Spontaneous Speech through Combining Linguistic Complexity and (Dis)Fluency Features with Pretrained Language Models


Jun 16, 2021
Yu Qiao, Xuefeng Yin, Daniel Wiechmann, Elma Kerz

* accepted at Interspeech2021 

  Access Paper or Ask Questions

Refining Pseudo Labels with Clustering Consensus over Generations for Unsupervised Object Re-identification


Jun 11, 2021
Xiao Zhang, Yixiao Ge, Yu Qiao, Hongsheng Li

* Accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

CT-Net: Channel Tensorization Network for Video Classification


Jun 03, 2021
Kunchang Li, Xianhang Li, Yali Wang, Jun Wang, Yu Qiao

* ICLR 2021. Code is available on https://github.com/Andy1621/CT-Net 

  Access Paper or Ask Questions

TSI: Temporal Saliency Integration for Video Action Recognition


Jun 02, 2021
Haisheng Su, Jinyuan Feng, Dongliang Wang, Weihao Gan, Wei Wu, Yu Qiao


  Access Paper or Ask Questions

Multiple Domain Experts Collaborative Learning: Multi-Source Domain Generalization For Person Re-Identification


May 26, 2021
Shijie Yu, Feng Zhu, Dapeng Chen, Rui Zhao, Haobin Chen, Shixiang Tang, Jinguo Zhu, Yu Qiao


  Access Paper or Ask Questions

FineAction: A Fined Video Dataset for Temporal Action Localization


May 24, 2021
Yi Liu, Limin Wang, Xiao Ma, Yali Wang, Yu Qiao

* One track of DeeperAction [email protected] HomePage: https://deeperaction.github.io/fineaction/ 

  Access Paper or Ask Questions

Neighbourhood-guided Feature Reconstruction for Occluded Person Re-Identification


May 16, 2021
Shijie Yu, Dapeng Chen, Rui Zhao, Haobin Chen, Yu Qiao


  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2021 Challenge on Perceptual Image Quality Assessment


May 11, 2021
Jinjin Gu, Haoming Cai, Chao Dong, Jimmy S. Ren, Yu Qiao, Shuhang Gu, Radu Timofte, Manri Cheon, Sungjun Yoon, Byungyeon Kang, Junwoo Lee, Qing Zhang, Haiyang Guo, Yi Bin, Yuqing Hou, Hengliang Luo, Jingyu Guo, Zirui Wang, Hai Wang, Wenming Yang, Qingyan Bai, Shuwei Shi, Weihao Xia, Mingdeng Cao, Jiahao Wang, Yifan Chen, Yujiu Yang, Yang Li, Tao Zhang, Longtao Feng, Yiting Liao, Junlin Li, William Thong, Jose Costa Pereira, Ales Leonardis, Steven McDonagh, Kele Xu, Lehan Yang, Hengxing Cai, Pengfei Sun, Seyed Mehdi Ayyoubzadeh, Ali Royat, Sid Ahmed Fezza, Dounia Hammou, Wassim Hamidouche, Sewoong Ahn, Gwangjin Yoon, Koki Tsubota, Hiroaki Akutsu, Kiyoharu Aizawa


  Access Paper or Ask Questions

The Impact of ASR on the Automatic Analysis of Linguistic Complexity and Sophistication in Spontaneous L2 Speech


Apr 17, 2021
Yu Qiao, Zhou Wei, Elma Kerz, Ralf Schlüter

* submitted to Interspeech2021 

  Access Paper or Ask Questions

Very Lightweight Photo Retouching Network with Conditional Sequential Modulation


Apr 13, 2021
Yihao Liu, Jingwen He, Xiangyu Chen, Zhengwen Zhang, Hengyuan Zhao, Chao Dong, Yu Qiao

* Extended version of CSRNet (ECCV2020). arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2009.10390 

  Access Paper or Ask Questions

Self-supervised Multi-view Stereo via Effective Co-Segmentation and Data-Augmentation


Apr 12, 2021
Hongbin Xu, Zhipeng Zhou, Yu Qiao, Wenxiong Kang, Qiuxia Wu

* This paper is accepted by AAAI-21 with a Distinguished Paper Award 

  Access Paper or Ask Questions