Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Bin Wang

Dynamic Texture Synthesis by Incorporating Long-range Spatial and Temporal Correlations


Apr 14, 2021
Kaitai Zhang, Bin Wang, Hong-Shuo Chen, Ye Wang, Shiyu Mou, C. -C. Jay Kuo

* 7 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Texture Synthesis By Incorporating Long-range Spatial and Temporal Correlations


Apr 13, 2021
Kaitai Zhang, Bin Wang, Hong-Shuo Chen, Ye Wang, Shiyu Mou, C. -C. Jay Kuo

* 7 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Self-supervised Video Representation Learning by Context and Motion Decoupling


Apr 02, 2021
Lianghua Huang, Yu Liu, Bin Wang, Pan Pan, Yinghui Xu, Rong Jin

* Accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Improve GAN-based Neural Vocoder using Pointwise Relativistic LeastSquare GAN


Mar 29, 2021
Congyi Wang, Yu Chen, Bin Wang, Yi Shi


  Access Paper or Ask Questions

Progressive residual learning for single image dehazing


Mar 14, 2021
Yudong Liang, Bin Wang, Jiaying Liu, Deyu Li, Yuhua Qian, Wenqi Ren


  Access Paper or Ask Questions

Task-adaptive Neural Process for User Cold-Start Recommendation


Feb 26, 2021
Xixun Lin, Jia Wu, Chuan Zhou, Shirui Pan, Yanan Cao, Bin Wang

* Accepted by WWW 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Progressive Depth Learning for Single Image Dehazing


Feb 21, 2021
Yudong Liang, Bin Wang, Jiaying Liu, Deyu Li, Sanping Zhou, Wenqi Ren


  Access Paper or Ask Questions

Train a One-Million-Way Instance Classifier for Unsupervised Visual Representation Learning


Feb 09, 2021
Yu Liu, Lianghua Huang, Pan Pan, Bin Wang, Yinghui Xu, Rong Jin

* Accepted by AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Speeding up Adversarial Training in Latent Spaces


Feb 01, 2021
Yaguan Qian, Qiqi Shao, Tengteng Yao, Bin Wang, Shaoning Zeng, Zhaoquan Gu, Wassim Swaileh


  Access Paper or Ask Questions

Polyphone Disambiguition in Mandarin Chinese with Semi-Supervised Learning


Feb 01, 2021
Yi Shi, Congyi Wang, Yu Chen, Bin Wang


  Access Paper or Ask Questions

GraphHop: An Enhanced Label Propagation Method for Node Classification


Jan 07, 2021
Tian Xie, Bin Wang, C. -C. Jay Kuo


  Access Paper or Ask Questions

Overcoming Language Priors with Self-supervised Learning for Visual Question Answering


Dec 17, 2020
Xi Zhu, Zhendong Mao, Chunxiao Liu, Peng Zhang, Bin Wang, Yongdong Zhang

* Accepted by IJCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Modeling Homophone Noise for Robust Neural Machine Translation


Dec 15, 2020
Wenjie Qin, Xiang Li, Yuhui Sun, Deyi Xiong, Jianwei Cui, Bin Wang


  Access Paper or Ask Questions

Reasoning in Dialog: Improving Response Generation by Context Reading Comprehension


Dec 14, 2020
Xiuying Chen, Zhi Cui, Jiayi Zhang, Chen Wei, Jianwei Cui, Bin Wang, Dongyan Zhao, Rui Yan

* AAAI 2021 
* 9 pages, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

Bipartite Graph Embedding via Mutual Information Maximization


Dec 10, 2020
Jiangxia Cao, Xixun Lin, Shu Guo, Luchen Liu, Tingwen Liu, Bin Wang

* Accepted by WSDM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Imperceptible Adversarial Image Patches Based on Network Explanations


Dec 10, 2020
Yaguan Qian, Jiamin Wang, Bin Wang, Zhaoquan Gu, Xiang Ling, Chunming Wu


  Access Paper or Ask Questions

Few-Shot Event Detection with Prototypical Amortized Conditional Random Field


Dec 04, 2020
Xin Cong, Shiyao Cui, Bowen Yu, Tingwen Liu, Yubin Wang, Bin Wang


  Access Paper or Ask Questions

Electric Vehicle Charging Infrastructure Planning: A Scalable Computational Framework


Nov 17, 2020
Wanshi Hong, Cong Zhang, Cy Chan, Bin Wang


  Access Paper or Ask Questions

Infusing Sequential Information into Conditional Masked Translation Model with Self-Review Mechanism


Oct 26, 2020
Pan Xie, Zhi Cui, Xiuyin Chen, Xiaohui Hu, Jianwei Cui, Bin Wang

* accepted to coling 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Pre-trained Model for Chinese Word Segmentation with Meta Learning


Oct 23, 2020
Zhen Ke, Liang Shi, Erli Meng, Bin Wang, Xipeng Qiu


  Access Paper or Ask Questions

Graph Geometry Interaction Learning


Oct 23, 2020
Shichao Zhu, Shirui Pan, Chuan Zhou, Jia Wu, Yanan Cao, Bin Wang

* Published at Conference NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

SEG-MAT: 3D Shape Segmentation Using Medial Axis Transform


Oct 22, 2020
Cheng Lin, Lingjie Liu, Changjian Li, Leif Kobbelt, Bin Wang, Shiqing Xin, Wenping Wang

* IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (TVCG), to appear 

  Access Paper or Ask Questions

Coarse-to-Fine Pre-training for Named Entity Recognition


Oct 16, 2020
Mengge Xue, Bowen Yu, Zhenyu Zhang, Tingwen Liu, Yue Zhang, Bin Wang


  Access Paper or Ask Questions

EI-MTD:Moving Target Defense for Edge Intelligence against Adversarial Attacks


Oct 11, 2020
Yaguan Qian, Qiqi Shao, Jiamin Wang, Xiang Lin, Yankai Guo, Zhaoquan Gu, Bin Wang, Chunming Wu


  Access Paper or Ask Questions

Focus-Constrained Attention Mechanism for CVAE-based Response Generation


Sep 25, 2020
Zhi Cui, Yanran Li, Jiayi Zhang, Jianwei Cui, Chen Wei, Bin Wang

* To appear in findings of EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Inductive Learning on Commonsense Knowledge Graph Completion


Sep 19, 2020
Bin Wang, Guangtao Wang, Jing Huang, Jiaxuan You, Jure Leskovec, C. -C. Jay Kuo

* 10 pages, 3 figures, 7 tables 

  Access Paper or Ask Questions

TEAM: We Need More Powerful Adversarial Examples for DNNs


Aug 10, 2020
Yaguan Qian, Ximin Zhang, Bin Wang, Wei Li, Zhaoquan Gu, Haijiang Wang, Wassim Swaileh

* 14 pages,13 figures 

  Access Paper or Ask Questions