Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
GraphHop: An Enhanced Label Propagation Method for Node Classification

Jan 07, 2021
Tian Xie, Bin Wang, C. -C. Jay Kuo


  Access Paper or Ask Questions

Overcoming Language Priors with Self-supervised Learning for Visual Question Answering

Dec 17, 2020
Xi Zhu, Zhendong Mao, Chunxiao Liu, Peng Zhang, Bin Wang, Yongdong Zhang

* Accepted by IJCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Modeling Homophone Noise for Robust Neural Machine Translation

Dec 15, 2020
Wenjie Qin, Xiang Li, Yuhui Sun, Deyi Xiong, Jianwei Cui, Bin Wang


  Access Paper or Ask Questions

Reasoning in Dialog: Improving Response Generation by Context Reading Comprehension

Dec 14, 2020
Xiuying Chen, Zhi Cui, Jiayi Zhang, Chen Wei, Jianwei Cui, Bin Wang, Dongyan Zhao, Rui Yan

* AAAI 2021 
* 9 pages, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

Bipartite Graph Embedding via Mutual Information Maximization

Dec 10, 2020
Jiangxia Cao, Xixun Lin, Shu Guo, Luchen Liu, Tingwen Liu, Bin Wang

* Accepted by WSDM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Imperceptible Adversarial Image Patches Based on Network Explanations

Dec 10, 2020
Yaguan Qian, Jiamin Wang, Bin Wang, Zhaoquan Gu, Xiang Ling, Chunming Wu


  Access Paper or Ask Questions

Few-Shot Event Detection with Prototypical Amortized Conditional Random Field

Dec 04, 2020
Xin Cong, Shiyao Cui, Bowen Yu, Tingwen Liu, Yubin Wang, Bin Wang


  Access Paper or Ask Questions

Electric Vehicle Charging Infrastructure Planning: A Scalable Computational Framework

Nov 17, 2020
Wanshi Hong, Cong Zhang, Cy Chan, Bin Wang


  Access Paper or Ask Questions

Infusing Sequential Information into Conditional Masked Translation Model with Self-Review Mechanism

Oct 26, 2020
Pan Xie, Zhi Cui, Xiuyin Chen, Xiaohui Hu, Jianwei Cui, Bin Wang

* accepted to coling 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Pre-trained Model for Chinese Word Segmentation with Meta Learning

Oct 23, 2020
Zhen Ke, Liang Shi, Erli Meng, Bin Wang, Xipeng Qiu


  Access Paper or Ask Questions

Graph Geometry Interaction Learning

Oct 23, 2020
Shichao Zhu, Shirui Pan, Chuan Zhou, Jia Wu, Yanan Cao, Bin Wang

* Published at Conference NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

SEG-MAT: 3D Shape Segmentation Using Medial Axis Transform

Oct 22, 2020
Cheng Lin, Lingjie Liu, Changjian Li, Leif Kobbelt, Bin Wang, Shiqing Xin, Wenping Wang

* IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (TVCG), to appear 

  Access Paper or Ask Questions

Coarse-to-Fine Pre-training for Named Entity Recognition

Oct 16, 2020
Mengge Xue, Bowen Yu, Zhenyu Zhang, Tingwen Liu, Yue Zhang, Bin Wang


  Access Paper or Ask Questions

EI-MTD:Moving Target Defense for Edge Intelligence against Adversarial Attacks

Oct 11, 2020
Yaguan Qian, Qiqi Shao, Jiamin Wang, Xiang Lin, Yankai Guo, Zhaoquan Gu, Bin Wang, Chunming Wu


  Access Paper or Ask Questions

Focus-Constrained Attention Mechanism for CVAE-based Response Generation

Sep 25, 2020
Zhi Cui, Yanran Li, Jiayi Zhang, Jianwei Cui, Chen Wei, Bin Wang

* To appear in findings of EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Inductive Learning on Commonsense Knowledge Graph Completion

Sep 19, 2020
Bin Wang, Guangtao Wang, Jing Huang, Jiaxuan You, Jure Leskovec, C. -C. Jay Kuo

* 10 pages, 3 figures, 7 tables 

  Access Paper or Ask Questions

TEAM: We Need More Powerful Adversarial Examples for DNNs

Aug 10, 2020
Yaguan Qian, Ximin Zhang, Bin Wang, Wei Li, Zhaoquan Gu, Haijiang Wang, Wassim Swaileh

* 14 pages,13 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Surrogate-assisted Particle Swarm Optimisation for Evolving Variable-length Transferable Blocks for Image Classification

Jul 03, 2020
Bin Wang, Bing Xue, Mengjie Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Inductive Unsupervised Domain Adaptation for Few-Shot Classification via Clustering

Jun 23, 2020
Xin Cong, Bowen Yu, Tingwen Liu, Shiyao Cui, Hengzhu Tang, Bin Wang

* Accepted by ECML-PKDD 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Heterogeneous Graph Attention Networks for Early Detection of Rumors on Twitter

Jun 10, 2020
Qi Huang, Junshuai Yu, Jia Wu, Bin Wang

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Modeling Discourse Structure for Document-level Neural Machine Translation

Jun 08, 2020
Junxuan Chen, Xiang Li, Jiarui Zhang, Chulun Zhou, Jianwei Cui, Bin Wang, Jinsong Su


  Access Paper or Ask Questions

Triple-GAIL: A Multi-Modal Imitation Learning Framework with Generative Adversarial Nets

May 22, 2020
Cong Fei, Bin Wang, Yuzheng Zhuang, Zongzhang Zhang, Jianye Hao, Hongbo Zhang, Xuewu Ji, Wulong Liu

* 7 papges, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Attention-based Transducer for Online Speech Recognition

May 18, 2020
Bin Wang, Yan Yin, Hui Lin

* submitted to Interspeech 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Unified Multi-Criteria Chinese Word Segmentation with BERT

Apr 13, 2020
Zhen Ke, Liang Shi, Erli Meng, Bin Wang, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

Feature-Driven Super-Resolution for Object Detection

Apr 01, 2020
Bin Wang, Tao Lu, Yanduo Zhang

* 4 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Structured Network for Image-Text Matching

Apr 01, 2020
Chunxiao Liu, Zhendong Mao, Tianzhu Zhang, Hongtao Xie, Bin Wang, Yongdong Zhang

* Accepted by CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions