Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Bin Wang

Multi-Scale Local-Temporal Similarity Fusion for Continuous Sign Language Recognition


Jul 27, 2021
Pan Xie, Zhi Cui, Yao Du, Mengyi Zhao, Jianwei Cui, Bin Wang, Xiaohui Hu


  Access Paper or Ask Questions

Semi-Supervised Object Detection with Adaptive Class-Rebalancing Self-Training


Jul 11, 2021
Fangyuan Zhang, Tianxiang Pan, Bin Wang


  Access Paper or Ask Questions

Deep Structural Point Process for Learning Temporal Interaction Networks


Jul 08, 2021
Jiangxia Cao, Xixun Lin, Xin Cong, Shu Guo, Hengzhu Tang, Tingwen Liu, Bin Wang

* Accepted by ECML/PKDD 2021, 16 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Co-part Segmentation through Assembly


Jun 10, 2021
Qingzhe Gao, Bin Wang, Libin Liu, Baoquan Chen


  Access Paper or Ask Questions

Cooperative Multi-Agent Transfer Learning with Level-Adaptive Credit Assignment


Jun 03, 2021
Tianze Zhou, Fubiao Zhang, Kun Shao, Kai Li, Wenhan Huang, Jun Luo, Weixun Wang, Yaodong Yang, Hangyu Mao, Bin Wang, Dong Li, Wulong Liu, Jianye Hao

* 12 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Tree-Structured Decoder Training for Code Generation via Mutual Learning


May 31, 2021
Binbin Xie, Jinsong Su, Yubin Ge, Xiang Li, Jianwei Cui, Junfeng Yao, Bin Wang


  Access Paper or Ask Questions

Integrated Communication and Navigation for Ultra-Dense LEO Satellite Networks: Vision, Challenges and Solutions


May 19, 2021
Yu Wang, Hejia Luo, Ying Chen, Jun Wang, Rong Li, Bin Wang

* 15 pages,5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Towards an Online Empathetic Chatbot with Emotion Causes


May 11, 2021
Yanran Li, Ke Li, Hongke Ning, xiaoqiang Xia, Yalong Guo, Chen Wei, Jianwei Cui, Bin Wang

* SIGIR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

AnomalyHop: An SSL-based Image Anomaly Localization Method


May 08, 2021
Kaitai Zhang, Bin Wang, Wei Wang, Fahad Sohrab, Moncef Gabbouj, C. -C. Jay Kuo

* 5 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Recent Advances on Sub-Nyquist Sampling-Based Wideband Spectrum Sensing


May 07, 2021
Jun Fang, Bin Wang, Hongbin Li, Ying-Chang Liang

* This paper has been accepted by IEEE Wireless Communications Magazine for future publication 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Texture Synthesis by Incorporating Long-range Spatial and Temporal Correlations


Apr 14, 2021
Kaitai Zhang, Bin Wang, Hong-Shuo Chen, Ye Wang, Shiyu Mou, C. -C. Jay Kuo

* 7 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Texture Synthesis By Incorporating Long-range Spatial and Temporal Correlations


Apr 13, 2021
Kaitai Zhang, Bin Wang, Hong-Shuo Chen, Ye Wang, Shiyu Mou, C. -C. Jay Kuo

* 7 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Self-supervised Video Representation Learning by Context and Motion Decoupling


Apr 02, 2021
Lianghua Huang, Yu Liu, Bin Wang, Pan Pan, Yinghui Xu, Rong Jin

* Accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Improve GAN-based Neural Vocoder using Pointwise Relativistic LeastSquare GAN


Mar 29, 2021
Congyi Wang, Yu Chen, Bin Wang, Yi Shi


  Access Paper or Ask Questions

Progressive residual learning for single image dehazing


Mar 14, 2021
Yudong Liang, Bin Wang, Jiaying Liu, Deyu Li, Yuhua Qian, Wenqi Ren


  Access Paper or Ask Questions

Task-adaptive Neural Process for User Cold-Start Recommendation


Feb 26, 2021
Xixun Lin, Jia Wu, Chuan Zhou, Shirui Pan, Yanan Cao, Bin Wang

* Accepted by WWW 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Progressive Depth Learning for Single Image Dehazing


Feb 21, 2021
Yudong Liang, Bin Wang, Jiaying Liu, Deyu Li, Sanping Zhou, Wenqi Ren


  Access Paper or Ask Questions

Train a One-Million-Way Instance Classifier for Unsupervised Visual Representation Learning


Feb 09, 2021
Yu Liu, Lianghua Huang, Pan Pan, Bin Wang, Yinghui Xu, Rong Jin

* Accepted by AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Speeding up Adversarial Training in Latent Spaces


Feb 01, 2021
Yaguan Qian, Qiqi Shao, Tengteng Yao, Bin Wang, Shaoning Zeng, Zhaoquan Gu, Wassim Swaileh


  Access Paper or Ask Questions

Polyphone Disambiguition in Mandarin Chinese with Semi-Supervised Learning


Feb 01, 2021
Yi Shi, Congyi Wang, Yu Chen, Bin Wang


  Access Paper or Ask Questions

GraphHop: An Enhanced Label Propagation Method for Node Classification


Jan 07, 2021
Tian Xie, Bin Wang, C. -C. Jay Kuo


  Access Paper or Ask Questions

Overcoming Language Priors with Self-supervised Learning for Visual Question Answering


Dec 17, 2020
Xi Zhu, Zhendong Mao, Chunxiao Liu, Peng Zhang, Bin Wang, Yongdong Zhang

* Accepted by IJCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Modeling Homophone Noise for Robust Neural Machine Translation


Dec 15, 2020
Wenjie Qin, Xiang Li, Yuhui Sun, Deyi Xiong, Jianwei Cui, Bin Wang


  Access Paper or Ask Questions

Reasoning in Dialog: Improving Response Generation by Context Reading Comprehension


Dec 14, 2020
Xiuying Chen, Zhi Cui, Jiayi Zhang, Chen Wei, Jianwei Cui, Bin Wang, Dongyan Zhao, Rui Yan

* AAAI 2021 
* 9 pages, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

Bipartite Graph Embedding via Mutual Information Maximization


Dec 10, 2020
Jiangxia Cao, Xixun Lin, Shu Guo, Luchen Liu, Tingwen Liu, Bin Wang

* Accepted by WSDM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Imperceptible Adversarial Image Patches Based on Network Explanations


Dec 10, 2020
Yaguan Qian, Jiamin Wang, Bin Wang, Zhaoquan Gu, Xiang Ling, Chunming Wu


  Access Paper or Ask Questions

Few-Shot Event Detection with Prototypical Amortized Conditional Random Field


Dec 04, 2020
Xin Cong, Shiyao Cui, Bowen Yu, Tingwen Liu, Yubin Wang, Bin Wang


  Access Paper or Ask Questions

Electric Vehicle Charging Infrastructure Planning: A Scalable Computational Framework


Nov 17, 2020
Wanshi Hong, Cong Zhang, Cy Chan, Bin Wang


  Access Paper or Ask Questions