Alert button
Picture for Xiangyu Zhao

Xiangyu Zhao

Alert button

Adversarial Curriculum Graph Contrastive Learning with Pair-wise Augmentation

Feb 16, 2024
Xinjian Zhao, Liang Zhang, Yang Liu, Ruocheng Guo, Xiangyu Zhao

Viaarxiv icon

Rethinking Large Language Model Architectures for Sequential Recommendations

Feb 14, 2024
Hanbing Wang, Xiaorui Liu, Wenqi Fan, Xiangyu Zhao, Venkataramana Kini, Devendra Yadav, Fei Wang, Zhen Wen, Jiliang Tang, Hui Liu

Viaarxiv icon

Large Language Model Distilling Medication Recommendation Model

Feb 05, 2024
Qidong Liu, Xian Wu, Xiangyu Zhao, Yuanshao Zhu, Zijian Zhang, Feng Tian, Yefeng Zheng

Viaarxiv icon

EASRec: Elastic Architecture Search for Efficient Long-term Sequential Recommender Systems

Feb 01, 2024
Sheng Zhang, Maolin Wang, Yao Zhao, Chenyi Zhuang, Jinjie Gu, Ruocheng Guo, Xiangyu Zhao, Zijian Zhang, Hongzhi Yin

Viaarxiv icon

Cumulative Distribution Function based General Temporal Point Processes

Feb 01, 2024
Maolin Wang, Yu Pan, Zenglin Xu, Ruocheng Guo, Xiangyu Zhao, Wanyu Wang, Yiqi Wang, Zitao Liu, Langming Liu

Viaarxiv icon

An Open and Comprehensive Pipeline for Unified Object Grounding and Detection

Jan 05, 2024
Xiangyu Zhao, Yicheng Chen, Shilin Xu, Xiangtai Li, Xinjiang Wang, Yining Li, Haian Huang

Viaarxiv icon

Large Language Models for Generative Information Extraction: A Survey

Dec 29, 2023
Derong Xu, Wei Chen, Wenjun Peng, Chao Zhang, Tong Xu, Xiangyu Zhao, Xian Wu, Yefeng Zheng, Enhong Chen

Viaarxiv icon

Agent4Ranking: Semantic Robust Ranking via Personalized Query Rewriting Using Multi-agent LLM

Dec 24, 2023
Xiaopeng Li, Lixin Su, Pengyue Jia, Xiangyu Zhao, Suqi Cheng, Junfeng Wang, Dawei Yin

Viaarxiv icon

A Unified Framework for Multi-Domain CTR Prediction via Large Language Models

Dec 20, 2023
Zichuan Fu, Xiangyang Li, Chuhan Wu, Yichao Wang, Kuicai Dong, Xiangyu Zhao, Mengchen Zhao, Huifeng Guo, Ruiming Tang

Viaarxiv icon