Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zheng Liu

GraphFormers: GNN-nested Language Models for Linked Text Representation


May 06, 2021
Junhan Yang, Zheng Liu, Shitao Xiao, Chaozhuo Li, Guangzhong Sun, Xing Xie


  Access Paper or Ask Questions

Locality Constrained Analysis Dictionary Learning via K-SVD Algorithm


Apr 29, 2021
Kun Jiang, Zhaoli Liu, Zheng Liu, Qindong Sun

* 12 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

AdsGNN: Behavior-Graph Augmented Relevance Modeling in Sponsored Search


Apr 25, 2021
Chaozhuo Li, Bochen Pang, Yuming Liu, Hao Sun, Zheng Liu, Xing Xie, Tianqi Yang, Yanling Cui, Liangjie Zhang, Qi Zhang

* Accepted as full paper in SIGIR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Hybrid Encoder: Towards Efficient and Precise Native AdsRecommendation via Hybrid Transformer Encoding Networks


Apr 22, 2021
Junhan Yang, Zheng Liu, Bowen Jin, Jianxun Lian, Defu Lian, Akshay Soni, Eun Yong Kang, Yajun Wang, Guangzhong Sun, Xing Xie


  Access Paper or Ask Questions

Search-oriented Differentiable Product Quantization


Apr 16, 2021
Shitao Xiao, Zheng Liu, Yingxia Shao, Defu Lian, Xing Xie


  Access Paper or Ask Questions

Training Large-Scale News Recommenders with Pretrained Language Models in the Loop


Mar 05, 2021
Shitao Xiao, Zheng Liu, Yingxia Shao, Tao Di, Xing Xie


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Interest-Aware User Modeling for Large-Scale Sequential Recommendations


Mar 04, 2021
Jianxun Lian, Iyad Batal, Zheng Liu, Akshay Soni, Eun Yong Kang, Yajun Wang, Xing Xie


  Access Paper or Ask Questions

Training Microsoft News Recommenders with Pretrained Language Models in the Loop


Feb 18, 2021
Shitao Xiao, Zheng Liu, Yingxia Shao, Tao Di, Xing Xie


  Access Paper or Ask Questions

Robust W-GAN-Based Estimation Under Wasserstein Contamination


Jan 20, 2021
Zheng Liu, Po-Ling Loh


  Access Paper or Ask Questions

Heterogeneous Similarity Graph Neural Network on Electronic Health Records


Jan 17, 2021
Zheng Liu, Xiaohan Li, Hao Peng, Lifang He, Philip S. Yu


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Graph Collaborative Filtering


Jan 08, 2021
Xiaohan Li, Mengqi Zhang, Shu Wu, Zheng Liu, Liang Wang, Philip S. Yu

* ICDM 2020 Regular paper 

  Access Paper or Ask Questions

Shuffle and Learn: Minimizing Mutual Information for Unsupervised Hashing


Nov 20, 2020
Fangrui Liu, Zheng Liu


  Access Paper or Ask Questions

Sampling-Decomposable Generative Adversarial Recommender


Nov 02, 2020
Binbin Jin, Defu Lian, Zheng Liu, Qi Liu, Jianhui Ma, Xing Xie, Enhong Chen

* Thirty-fourth Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS2020) 

  Access Paper or Ask Questions

BALM: Bundle Adjustment for Lidar Mapping


Oct 16, 2020
Zheng Liu, Fu Zhang

* 8 pages, 10 figures, conference 

  Access Paper or Ask Questions

All at Once: Temporally Adaptive Multi-Frame Interpolation with Advanced Motion Modeling


Jul 23, 2020
Zhixiang Chi, Rasoul Mohammadi Nasiri, Zheng Liu, Juwei Lu, Jin Tang, Konstantinos N Plataniotis

* Accepted at ECCV2020 (poster) 

  Access Paper or Ask Questions

Low-cost Retina-like Robotic Lidars Based on Incommensurable Scanning


Jun 19, 2020
Zheng Liu, Fu Zhang, Xiaoping Hong

* 12 pages, 16 figures,journal 

  Access Paper or Ask Questions

Machine learning driven synthesis of few-layered WTe2


Oct 10, 2019
Manzhang Xu, Bijun Tang, Chao Zhu, Yuhao Lu, Chao Zhu, Lu Zheng, Jingyu Zhang, Nannan Han, Yuxi Guo, Jun Di, Pin Song, Yongmin He, Lixing Kang, Zhiyong Zhang, Wu Zhao, Cuntai Guan, Xuewen Wang, Zheng Liu


  Access Paper or Ask Questions

Vehicle Re-identification with Viewpoint-aware Metric Learning


Oct 09, 2019
Ruihang Chu, Yifan Sun, Yadong Li, Zheng Liu, Chi Zhang, Yichen Wei

* Accepted by ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

OD-GCN object detection by knowledge graph with GCN


Aug 06, 2019
Zheng Liu, Zidong Jiang, Feng Wei

* 6 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Robustifying deep networks for image segmentation


Aug 01, 2019
Zheng Liu, Jinnian Zhang, Varun Jog, Po-Ling Loh, Alan B McMillan


  Access Paper or Ask Questions

A Novel User Representation Paradigm for Making Personalized Candidate Retrieval


Jul 15, 2019
Zheng Liu, Yu Xing, Jianxun Lian, Defu Lian, Ziyao Li, Xing Xie


  Access Paper or Ask Questions

A Symmetric Encoder-Decoder with Residual Block for Infrared and Visible Image Fusion


May 27, 2019
Lihua Jian, Xiaomin Yang, Zheng Liu, Gwanggil Jeon, Mingliang Gao, David Chisholm


  Access Paper or Ask Questions

Machine learning-guided synthesis of advanced inorganic materials


May 10, 2019
Bijun Tang, Yuhao Lu, Jiadong Zhou, Han Wang, Prafful Golani, Manzhang Xu, Quan Xu, Cuntai Guan, Zheng Liu


  Access Paper or Ask Questions

Feedback Network for Image Super-Resolution


Mar 23, 2019
Zhen Li, Jinglei Yang, Zheng Liu, Xiaomin Yang, Gwanggil Jeon, Wei Wu

* Accepted to CVPR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Towards end-to-end pulsed eddy current classification and regression with CNN


Feb 22, 2019
Xin Fu, Chengkai Zhang, Xiang Peng, Lihua Jian, Zheng Liu

* Accepted by IEEE I2MTC 2019 

  Access Paper or Ask Questions

IR2VI: Enhanced Night Environmental Perception by Unsupervised Thermal Image Translation


Jun 25, 2018
Shuo Liu, Vijay John, Erik Blasch, Zheng Liu, Ying Huang

* Present at CVPR Workshops 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Traffic-Sign Recognition with Scale-aware CNN


May 31, 2018
Yuchen Yang, Shuo Liu, Wei Ma, Qiuyuan Wang, Zheng Liu

* This paper has been published on BMVC 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Binary Coding for Efficient Person Re-identification


Apr 06, 2018
Zheng Liu, Jie Qin, Annan Li, Yunhong Wang, Luc Van Gool

* 17 pages, 6 figures, 8 tables. Codes: https://github.com/dongb5/AdversarialBinaryCoding4ReID 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Channel CNN-based Object Detection for Enhanced Situation Awareness


Nov 30, 2017
Shuo Liu, Zheng Liu

* Published at the Sensors & Electronics Technology (SET) panel Symposium SET-241 on 9th NATO Military Sensing Symposium 

  Access Paper or Ask Questions