Alert button
Picture for Xinyu Cai

Xinyu Cai

Alert button

A Multimodal Foundation Agent for Financial Trading: Tool-Augmented, Diversified, and Generalist

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 29, 2024
Wentao Zhang, Lingxuan Zhao, Haochong Xia, Shuo Sun, Jiaze Sun, Molei Qin, Xinyi Li, Yuqing Zhao, Yilei Zhao, Xinyu Cai, Longtao Zheng, Xinrun Wang, Bo An

Viaarxiv icon

OASim: an Open and Adaptive Simulator based on Neural Rendering for Autonomous Driving

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 06, 2024
Guohang Yan, Jiahao Pi, Jianfei Guo, Zhaotong Luo, Min Dou, Nianchen Deng, Qiusheng Huang, Daocheng Fu, Licheng Wen, Pinlong Cai, Xing Gao, Xinyu Cai, Bo Zhang, Xuemeng Yang, Yeqi Bai, Hongbin Zhou, Botian Shi

Viaarxiv icon

Realistic Rainy Weather Simulation for LiDARs in CARLA Simulator

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 20, 2023
Donglin Yang, Zhenfeng Liu, Wentao Jiang, Guohang Yan, Xing Gao, Botian Shi, Si Liu, Xinyu Cai

Viaarxiv icon

Towards Knowledge-driven Autonomous Driving

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 12, 2023
Xin Li, Yeqi Bai, Pinlong Cai, Licheng Wen, Daocheng Fu, Bo Zhang, Xuemeng Yang, Xinyu Cai, Tao Ma, Jianfei Guo, Xing Gao, Min Dou, Botian Shi, Yong Liu, Liang He, Yu Qiao

Figure 1 for Towards Knowledge-driven Autonomous Driving
Figure 2 for Towards Knowledge-driven Autonomous Driving
Figure 3 for Towards Knowledge-driven Autonomous Driving
Figure 4 for Towards Knowledge-driven Autonomous Driving
Viaarxiv icon

On the Road with GPT-4V(ision): Early Explorations of Visual-Language Model on Autonomous Driving

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 28, 2023
Licheng Wen, Xuemeng Yang, Daocheng Fu, Xiaofeng Wang, Pinlong Cai, Xin Li, Tao Ma, Yingxuan Li, Linran Xu, Dengke Shang, Zheng Zhu, Shaoyan Sun, Yeqi Bai, Xinyu Cai, Min Dou, Shuanglu Hu, Botian Shi, Yu Qiao

Figure 1 for On the Road with GPT-4V(ision): Early Explorations of Visual-Language Model on Autonomous Driving
Figure 2 for On the Road with GPT-4V(ision): Early Explorations of Visual-Language Model on Autonomous Driving
Figure 3 for On the Road with GPT-4V(ision): Early Explorations of Visual-Language Model on Autonomous Driving
Figure 4 for On the Road with GPT-4V(ision): Early Explorations of Visual-Language Model on Autonomous Driving
Viaarxiv icon

SceneDM: Scene-level Multi-agent Trajectory Generation with Consistent Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 27, 2023
Zhiming Guo, Xing Gao, Jianlan Zhou, Xinyu Cai, Botian Shi

Viaarxiv icon

Specify Robust Causal Representation from Mixed Observations

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 21, 2023
Mengyue Yang, Xinyu Cai, Furui Liu, Weinan Zhang, Jun Wang

Viaarxiv icon

DiLu: A Knowledge-Driven Approach to Autonomous Driving with Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 12, 2023
Licheng Wen, Daocheng Fu, Xin Li, Xinyu Cai, Tao Ma, Pinlong Cai, Min Dou, Botian Shi, Liang He, Yu Qiao

Figure 1 for DiLu: A Knowledge-Driven Approach to Autonomous Driving with Large Language Models
Figure 2 for DiLu: A Knowledge-Driven Approach to Autonomous Driving with Large Language Models
Figure 3 for DiLu: A Knowledge-Driven Approach to Autonomous Driving with Large Language Models
Figure 4 for DiLu: A Knowledge-Driven Approach to Autonomous Driving with Large Language Models
Viaarxiv icon

Optimizing the Placement of Roadside LiDARs for Autonomous Driving

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 11, 2023
Wentao Jiang, Hao Xiang, Xinyu Cai, Runsheng Xu, Jiaqi Ma, Yikang Li, Gim Hee Lee, Si Liu

Viaarxiv icon

SPOT: Scalable 3D Pre-training via Occupancy Prediction for Autonomous Driving

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 25, 2023
Xiangchao Yan, Runjian Chen, Bo Zhang, Jiakang Yuan, Xinyu Cai, Botian Shi, Wenqi Shao, Junchi Yan, Ping Luo, Yu Qiao

Figure 1 for SPOT: Scalable 3D Pre-training via Occupancy Prediction for Autonomous Driving
Figure 2 for SPOT: Scalable 3D Pre-training via Occupancy Prediction for Autonomous Driving
Figure 3 for SPOT: Scalable 3D Pre-training via Occupancy Prediction for Autonomous Driving
Figure 4 for SPOT: Scalable 3D Pre-training via Occupancy Prediction for Autonomous Driving
Viaarxiv icon