Alert button
Picture for Botian Shi

Botian Shi

Alert button

OASim: an Open and Adaptive Simulator based on Neural Rendering for Autonomous Driving

Feb 06, 2024
Guohang Yan, Jiahao Pi, Jianfei Guo, Zhaotong Luo, Min Dou, Nianchen Deng, Qiusheng Huang, Daocheng Fu, Licheng Wen, Pinlong Cai, Xing Gao, Xinyu Cai, Bo Zhang, Xuemeng Yang, Yeqi Bai, Hongbin Zhou, Botian Shi

Viaarxiv icon

LimSim++: A Closed-Loop Platform for Deploying Multimodal LLMs in Autonomous Driving

Feb 02, 2024
Daocheng Fu, Wenjie Lei, Licheng Wen, Pinlong Cai, Song Mao, Min Dou, Botian Shi, Yu Qiao

Viaarxiv icon

Realistic Rainy Weather Simulation for LiDARs in CARLA Simulator

Dec 20, 2023
Donglin Yang, Zhenfeng Liu, Wentao Jiang, Guohang Yan, Xing Gao, Botian Shi, Si Liu, Xinyu Cai

Viaarxiv icon

Towards Knowledge-driven Autonomous Driving

Dec 12, 2023
Xin Li, Yeqi Bai, Pinlong Cai, Licheng Wen, Daocheng Fu, Bo Zhang, Xuemeng Yang, Xinyu Cai, Tao Ma, Jianfei Guo, Xing Gao, Min Dou, Botian Shi, Yong Liu, Liang He, Yu Qiao

Figure 1 for Towards Knowledge-driven Autonomous Driving
Figure 2 for Towards Knowledge-driven Autonomous Driving
Figure 3 for Towards Knowledge-driven Autonomous Driving
Figure 4 for Towards Knowledge-driven Autonomous Driving
Viaarxiv icon

On the Road with GPT-4V(ision): Early Explorations of Visual-Language Model on Autonomous Driving

Nov 28, 2023
Licheng Wen, Xuemeng Yang, Daocheng Fu, Xiaofeng Wang, Pinlong Cai, Xin Li, Tao Ma, Yingxuan Li, Linran Xu, Dengke Shang, Zheng Zhu, Shaoyan Sun, Yeqi Bai, Xinyu Cai, Min Dou, Shuanglu Hu, Botian Shi, Yu Qiao

Figure 1 for On the Road with GPT-4V(ision): Early Explorations of Visual-Language Model on Autonomous Driving
Figure 2 for On the Road with GPT-4V(ision): Early Explorations of Visual-Language Model on Autonomous Driving
Figure 3 for On the Road with GPT-4V(ision): Early Explorations of Visual-Language Model on Autonomous Driving
Figure 4 for On the Road with GPT-4V(ision): Early Explorations of Visual-Language Model on Autonomous Driving
Viaarxiv icon

SceneDM: Scene-level Multi-agent Trajectory Generation with Consistent Diffusion Models

Nov 27, 2023
Zhiming Guo, Xing Gao, Jianlan Zhou, Xinyu Cai, Botian Shi

Viaarxiv icon

DiLu: A Knowledge-Driven Approach to Autonomous Driving with Large Language Models

Oct 12, 2023
Licheng Wen, Daocheng Fu, Xin Li, Xinyu Cai, Tao Ma, Pinlong Cai, Min Dou, Botian Shi, Liang He, Yu Qiao

Figure 1 for DiLu: A Knowledge-Driven Approach to Autonomous Driving with Large Language Models
Figure 2 for DiLu: A Knowledge-Driven Approach to Autonomous Driving with Large Language Models
Figure 3 for DiLu: A Knowledge-Driven Approach to Autonomous Driving with Large Language Models
Figure 4 for DiLu: A Knowledge-Driven Approach to Autonomous Driving with Large Language Models
Viaarxiv icon