Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Wei Li

Learning UI Navigation through Demonstrations composed of Macro Actions


Oct 16, 2021
Wei Li


  Access Paper or Ask Questions

MC-LCR: Multi-modal contrastive classification by locally correlated representations for effective face forgery detection


Oct 07, 2021
Gaojian Wang, Qian Jiang, Xin Jin, Wei Li, Xiaohui Cui


  Access Paper or Ask Questions

A General Gaussian Heatmap Labeling for Arbitrary-Oriented Object Detection


Sep 27, 2021
Zhanchao Huang, Wei Li, Xiang-Gen Xia, Ran Tao

* 15 pages, 12 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Tied & Reduced RNN-T Decoder


Sep 15, 2021
Rami Botros, Tara N. Sainath, Robert David, Emmanuel Guzman, Wei Li, Yanzhang He

* Proc. Interspeech 2021, 4563-4567 

  Access Paper or Ask Questions

Cylindrical and Asymmetrical 3D Convolution Networks for LiDAR-based Perception


Sep 12, 2021
Xinge Zhu, Hui Zhou, Tai Wang, Fangzhou Hong, Wei Li, Yuexin Ma, Hongsheng Li, Ruigang Yang, Dahua Lin

* Accepted by TPAMI 2021; Source code at https://github.com/xinge008/Cylinder3D. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2011.10033 

  Access Paper or Ask Questions

Musical Tempo Estimation Using a Multi-scale Network


Sep 03, 2021
Xiaoheng Sun, Qiqi He, Yongwei Gao, Wei Li

* Accepted by ISMIR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

LUAI Challenge 2021 on Learning to Understand Aerial Images


Aug 30, 2021
Gui-Song Xia, Jian Ding, Ming Qian, Nan Xue, Jiaming Han, Xiang Bai, Micheal Ying Yang, Shengyang Li, Serge Belongie, Jiebo Luo, Mihai Datcu, Marcello Pelillo, Liangpei Zhang, Qiang Zhou, Chao-hui Yu, Kaixuan Hu, Yingjia Bu, Wenming Tan, Zhe Yang, Wei Li, Shang Liu, Jiaxuan Zhao, Tianzhi Ma, Zi-han Gao, Lingqi Wang, Yi Zuo, Licheng Jiao, Chang Meng, Hao Wang, Jiahao Wang, Yiming Hui, Zhuojun Dong, Jie Zhang, Qianyue Bao, Zixiao Zhang, Fang Liu

* 7 pages, 2 figures, accepted by ICCVW 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Long-term, Short-term and Sudden Event: Trading Volume Movement Prediction with Graph-based Multi-view Modeling


Aug 23, 2021
Liang Zhao, Wei Li, Ruihan Bao, Keiko Harimoto, YunfangWu, Xu Sun

* Accepted as a main track paper by IJCAI 21 

  Access Paper or Ask Questions

ASAT: Adaptively Scaled Adversarial Training in Time Series


Aug 20, 2021
Zhiyuan Zhang, Wei Li, Ruihan Bao, Keiko Harimoto, Yunfang Wu, Xu Sun

* Accepted to be appeared in Workshop on Machine Learning in Finance (KDD-MLF) 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Multi defect detection and analysis of electron microscopy images with deep learning


Aug 19, 2021
Mingren Shen, Guanzhao Li, Dongxia Wu, Yuhan Liu, Jacob Greaves, Wei Hao, Nathaniel J. Krakauer, Leah Krudy, Jacob Perez, Varun Sreenivasan, Bryan Sanchez, Oigimer Torres, Wei Li, Kevin Field, Dane Morgan


  Access Paper or Ask Questions

Semantic Concentration for Domain Adaptation


Aug 12, 2021
Shuang Li, Mixue Xie, Fangrui Lv, Chi Harold Liu, Jian Liang, Chen Qin, Wei Li

* Accepted by ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Wavelet-Based Network For High Dynamic Range Imaging


Aug 03, 2021
Tianhong Dai, Wei Li, Xilei Cao, Jianzhuang Liu, Xu Jia, Ales Leonardis, Youliang Yan, Shanxin Yuan


  Access Paper or Ask Questions

Residual Attention Based Network for Automatic Classification of Phonation Modes


Jul 18, 2021
Xiaoheng Sun, Yiliang Jiang, Wei Li


  Access Paper or Ask Questions

Hyperspectral and Multispectral Classification for Coastal Wetland Using Depthwise Feature Interaction Network


Jul 12, 2021
Yunhao Gao, Wei Li, Mengmeng Zhang, Jianbu Wang, Weiwei Sun, Ran Tao, Qian Du


  Access Paper or Ask Questions

Video 3D Sampling for Self-supervised Representation Learning


Jul 08, 2021
Wei Li, Dezhao Luo, Bo Fang, Yu Zhou, Weiping Wang

* 9 pages, 5 figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Semi-TCL: Semi-Supervised Track Contrastive Representation Learning


Jul 06, 2021
Wei Li, Yuanjun Xiong, Shuo Yang, Mingze Xu, Yongxin Wang, Wei Xia


  Access Paper or Ask Questions

Toward Less Hidden Cost of Code Completion with Acceptance and Ranking Models


Jun 26, 2021
Jingxuan Li, Rui Huang, Wei Li, Kai Yao, Weiguo Tan

* 10 pages, 7 figures, accepted by ICSME 2021 

  Access Paper or Ask Questions

MST: Masked Self-Supervised Transformer for Visual Representation


Jun 10, 2021
Zhaowen Li, Zhiyang Chen, Fan Yang, Wei Li, Yousong Zhu, Chaoyang Zhao, Rui Deng, Liwei Wu, Rui Zhao, Ming Tang, Jinqiao Wang


  Access Paper or Ask Questions

Generative Adversarial Networks: A Survey Towards Private and Secure Applications


Jun 07, 2021
Zhipeng Cai, Zuobin Xiong, Honghui Xu, Peng Wang, Wei Li, Yi Pan


  Access Paper or Ask Questions

Search from History and Reason for Future: Two-stage Reasoning on Temporal Knowledge Graphs


Jun 01, 2021
Zixuan Li, Xiaolong Jin, Saiping Guan, Wei Li, Jiafeng Guo, Yuanzhuo Wang, Xueqi Cheng

* ACL 2021 long paper (main conference) 

  Access Paper or Ask Questions

DiaKG: an Annotated Diabetes Dataset for Medical Knowledge Graph Construction


May 31, 2021
Dejie Chang, Mosha Chen, Chaozhen Liu, Liping Liu, Dongdong Li, Wei Li, Fei Kong, Bangchang Liu, Xiaobin Luo, Ji Qi, Qiao Jin, Bin Xu


  Access Paper or Ask Questions

BASS: Boosting Abstractive Summarization with Unified Semantic Graph


May 25, 2021
Wenhao Wu, Wei Li, Xinyan Xiao, Jiachen Liu, Ziqiang Cao, Sujian Li, Hua Wu, Haifeng Wang

* Accepted by ACL-IJCNLP 2021 main conference 

  Access Paper or Ask Questions

MUSE: Multi-faceted Attention for Signed Network Embedding


Apr 29, 2021
Dengcheng Yan, Youwen Zhang, Wei Li, Yiwen Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Multi-scale PIIFD for Registration of Multi-source Remote Sensing Images


Apr 26, 2021
Chenzhong Gao, Wei Li


  Access Paper or Ask Questions

ASFM-Net: Asymmetrical Siamese Feature Matching Network for Point Completion


Apr 23, 2021
Yaqi Xia, Yan Xia, Wei Li, Rui Song, Kailang Cao, Uwe Stilla

* This work achieves the 1st place in the leaderboard of Completion3D 

  Access Paper or Ask Questions

Temporal Knowledge Graph Reasoning Based on Evolutional Representation Learning


Apr 21, 2021
Zixuan Li, Xiaolong Jin, Wei Li, Saiping Guan, Jiafeng Guo, Huawei Shen, Yuanzhuo Wang, Xueqi Cheng

* SIGIR 2021 Full Paper 

  Access Paper or Ask Questions

Discover the Hidden Attack Path in Multi-domain Cyberspace Based on Reinforcement Learning


Apr 15, 2021
Lei Zhang, Wei Bai, Wei Li, Shiming Xia, Qibin Zheng

* 12 pages, 2 figures, 3 tables. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2007.04614 

  Access Paper or Ask Questions

Morpho-evolution with learning using a controller archive as an inheritance mechanism


Apr 09, 2021
Léni K. Le Goff, Edgar Buchanan, Emma Hart, Agoston E. Eiben, Wei Li, Matteo De Carlo, Alan F. Winfield, Matthew F. Hale, Robert Woolley, Mike Angus, Jon Timmis, Andy M. Tyrrell

* 14 pages including 2 pages of supplementary materials, 14 figures, 1 table. Currently under review for the special issue of IEEE TCDS on Towards autonomous evolution, (re)production and learning in robotic eco-systems. https://www.york.ac.uk/robot-lab/are/ieee_special_issue_2020/ 

  Access Paper or Ask Questions