Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Wei Li

Oden Institute for Computational Engineering and Sciences, The University of Texas at Austin, Austin, TX

Cylindrical and Asymmetrical 3D Convolution Networks for LiDAR Segmentation

Nov 19, 2020
Xinge Zhu, Hui Zhou, Tai Wang, Fangzhou Hong, Yuexin Ma, Wei Li, Hongsheng Li, Dahua Lin

* This work achieves the 1st place in the leaderboard of SemanticKITTI (until CVPR DDL) and based on this work, we also achieve the 1st place in the leaderboard of SemanticKITTI panoptic segmentation; Code at https://github.com/xinge008/Cylinder3D 

  Access Paper or Ask Questions

SMOT: Single-Shot Multi Object Tracking

Oct 30, 2020
Wei Li, Yuanjun Xiong, Shuo Yang, Siqi Deng, Wei Xia


  Access Paper or Ask Questions

Hidden Markov Models for Pipeline Damage Detection Using Piezoelectric Transducers

Sep 30, 2020
Mingchi Zhang, Xuemin Chen, Wei Li


  Access Paper or Ask Questions

VoiceFilter-Lite: Streaming Targeted Voice Separation for On-Device Speech Recognition

Sep 09, 2020
Quan Wang, Ignacio Lopez Moreno, Mert Saglam, Kevin Wilson, Alan Chiao, Renjie Liu, Yanzhang He, Wei Li, Jason Pelecanos, Marily Nika, Alexander Gruenstein


  Access Paper or Ask Questions

Parallel Rescoring with Transformer for Streaming On-Device Speech Recognition

Sep 02, 2020
Wei Li, James Qin, Chung-Cheng Chiu, Ruoming Pang, Yanzhang He

* Proceedings of Interspeech, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Physically-Constrained Transfer Learning through Shared Abundance Space for Hyperspectral Image Classification

Aug 30, 2020
Ying Qu, Razieh Kaviani Baghbaderani, Wei Li, Lianru Gao, Hairong Qi


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Privacy Preserving Graph Embedding against Inference Attack

Aug 30, 2020
Kaiyang Li, Guangchun Luo, Yang Ye, Wei Li, Shihao Ji, Zhipeng Cai


  Access Paper or Ask Questions

Transformer based Multilingual document Embedding model

Aug 20, 2020
Wei Li, Brian Mak


  Access Paper or Ask Questions

Structure-Aware Network for Lane Marker Extraction with Dynamic Vision Sensor

Aug 14, 2020
Wensheng Cheng, Hao Luo, Wen Yang, Lei Yu, Wei Li


  Access Paper or Ask Questions

TEAM: We Need More Powerful Adversarial Examples for DNNs

Aug 10, 2020
Yaguan Qian, Ximin Zhang, Bin Wang, Wei Li, Zhaoquan Gu, Haijiang Wang, Wassim Swaileh

* 14 pages,13 figures 

  Access Paper or Ask Questions

DVI: Depth Guided Video Inpainting for Autonomous Driving

Jul 17, 2020
Miao Liao, Feixiang Lu, Dingfu Zhou, Sibo Zhang, Wei Li, Ruigang Yang


  Access Paper or Ask Questions

Vehicle Detection of Multi-source Remote Sensing Data Using Active Fine-tuning Network

Jul 16, 2020
Xin Wu, Wei Li, Danfeng Hong, Jiaojiao Tian, Ran Tao, Qian Du

* ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing,167:39-53,2020 

  Access Paper or Ask Questions

PerMO: Perceiving More at Once from a Single Image for Autonomous Driving

Jul 16, 2020
Feixiang Lu, Zongdai Liu, Xibin Song, Dingfu Zhou, Wei Li, Hui Miao, Miao Liao, Liangjun Zhang, Bin Zhou, Ruigang Yang, Dinesh Manocha


  Access Paper or Ask Questions

Channel Attention based Iterative Residual Learning for Depth Map Super-Resolution

Jun 02, 2020
Xibin Song, Yuchao Dai, Dingfu Zhou, Liu Liu, Wei Li, Hongdng Li, Ruigang Yang

* accepted by Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 2020 

  Access Paper or Ask Questions

BiERU: Bidirectional Emotional Recurrent Unit for Conversational Sentiment Analysis

May 31, 2020
Wei Li, Wei Shao, Shaoxiong Ji, Erik Cambria

* 9 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Leveraging Graph to Improve Abstractive Multi-Document Summarization

May 20, 2020
Wei Li, Xinyan Xiao, Jiachen Liu, Hua Wu, Haifeng Wang, Junping Du

* Accepted by ACL2020 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Accent Conversion with Reference Encoder and End-To-End Text-To-Speech

May 19, 2020
Wenjie Li, Benlai Tang, Xiang Yin, Yushi Zhao, Wei Li, Kang Wang, Hao Huang, Yuxuan Wang, Zejun Ma


  Access Paper or Ask Questions

Query-Variant Advertisement Text Generation with Association Knowledge

Apr 14, 2020
Siyu Duan, Wei Li, Cai Jing, Yancheng He, Yunfang Wu, Xu Sun


  Access Paper or Ask Questions

Jointly Modeling Aspect and Sentiment with Dynamic Heterogeneous Graph Neural Networks

Apr 14, 2020
Shu Liu, Wei Li, Yunfang Wu, Qi Su, Xu Sun


  Access Paper or Ask Questions

A Streaming On-Device End-to-End Model Surpassing Server-Side Conventional Model Quality and Latency

Mar 28, 2020
Tara N. Sainath, Yanzhang He, Bo Li, Arun Narayanan, Ruoming Pang, Antoine Bruguier, Shuo-yiin Chang, Wei Li, Raziel Alvarez, Zhifeng Chen, Chung-Cheng Chiu, David Garcia, Alex Gruenstein, Ke Hu, Minho Jin, Anjuli Kannan, Qiao Liang, Ian McGraw, Cal Peyser, Rohit Prabhavalkar, Golan Pundak, David Rybach, Yuan Shangguan, Yash Sheth, Trevor Strohman, Mirko Visontai, Yonghui Wu, Yu Zhang, Ding Zhao

* In Proceedings of IEEE ICASSP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

High Temporal Resolution Rainfall Runoff Modelling Using Long-Short-Term-Memory (LSTM) Networks

Feb 07, 2020
Wei Li, Amin Kiaghadi, Clint N. Dawson


  Access Paper or Ask Questions

Towards Robust DNNs: An Taylor Expansion-Based Method for Generating Powerful Adversarial Examples

Jan 23, 2020
Ya-guan Qian, Xi-Ming Zhang, Bin Wang, Wei Li, Jian-Hai Chen, Wu-Jie Zhou, Jing-Sheng Lei

* 25 pages,9 figures,3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Visual-UWB Navigation System for Unknown Environments

Dec 03, 2019
Qin Shi, Xiaowei Cui, Wei Li, Yu Xia, Mingquan Lu

* Proceedings of the 31st International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation (ION GNSS+ 2018) 

  Access Paper or Ask Questions

AutoRemover: Automatic Object Removal for Autonomous Driving Videos

Nov 28, 2019
Rong Zhang, Wei Li, Peng Wang, Chenye Guan, Jin Fang, Yuhang Song, Jinhui Yu, Baoquan Chen, Weiwei Xu, Ruigang Yang


  Access Paper or Ask Questions

A Three-dimensional Convolutional-Recurrent Network for Convective Storm Nowcasting

Nov 03, 2019
Wei Zhang, Wei Li, Lei Han

* 13 pages, 11 figures, accepted by 2019 IEEE International Conference on Big Knowledge The copyright of this paper has been transferred to the IEEE, please comply with the copyright of the IEEE 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring the Limits of Transfer Learning with a Unified Text-to-Text Transformer

Oct 24, 2019
Colin Raffel, Noam Shazeer, Adam Roberts, Katherine Lee, Sharan Narang, Michael Matena, Yanqi Zhou, Wei Li, Peter J. Liu


  Access Paper or Ask Questions