Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

Wei Li

Oden Institute for Computational Engineering and Sciences, The University of Texas at Austin, Austin, TX

Channel Attention based Iterative Residual Learning for Depth Map Super-Resolution

Jun 02, 2020
Xibin Song, Yuchao Dai, Dingfu Zhou, Liu Liu, Wei Li, Hongdng Li, Ruigang Yang

* accepted by Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 2020 

  Access Model/Code and Paper
BiERU: Bidirectional Emotional Recurrent Unit for Conversational Sentiment Analysis

May 31, 2020
Wei Li, Wei Shao, Shaoxiong Ji, Erik Cambria

* 9 pages, 7 figures 

  Access Model/Code and Paper
Leveraging Graph to Improve Abstractive Multi-Document Summarization

May 20, 2020
Wei Li, Xinyan Xiao, Jiachen Liu, Hua Wu, Haifeng Wang, Junping Du

* Accepted by ACL2020 

  Access Model/Code and Paper
Improving Accent Conversion with Reference Encoder and End-To-End Text-To-Speech

May 19, 2020
Wenjie Li, Benlai Tang, Xiang Yin, Yushi Zhao, Wei Li, Kang Wang, Hao Huang, Yuxuan Wang, Zejun Ma


  Access Model/Code and Paper
Query-Variant Advertisement Text Generation with Association Knowledge

Apr 14, 2020
Siyu Duan, Wei Li, Cai Jing, Yancheng He, Yunfang Wu, Xu Sun


  Access Model/Code and Paper
Jointly Modeling Aspect and Sentiment with Dynamic Heterogeneous Graph Neural Networks

Apr 14, 2020
Shu Liu, Wei Li, Yunfang Wu, Qi Su, Xu Sun


  Access Model/Code and Paper
A Streaming On-Device End-to-End Model Surpassing Server-Side Conventional Model Quality and Latency

Mar 28, 2020
Tara N. Sainath, Yanzhang He, Bo Li, Arun Narayanan, Ruoming Pang, Antoine Bruguier, Shuo-yiin Chang, Wei Li, Raziel Alvarez, Zhifeng Chen, Chung-Cheng Chiu, David Garcia, Alex Gruenstein, Ke Hu, Minho Jin, Anjuli Kannan, Qiao Liang, Ian McGraw, Cal Peyser, Rohit Prabhavalkar, Golan Pundak, David Rybach, Yuan Shangguan, Yash Sheth, Trevor Strohman, Mirko Visontai, Yonghui Wu, Yu Zhang, Ding Zhao

* In Proceedings of IEEE ICASSP 2020 

  Access Model/Code and Paper
High Temporal Resolution Rainfall Runoff Modelling Using Long-Short-Term-Memory (LSTM) Networks

Feb 07, 2020
Wei Li, Amin Kiaghadi, Clint N. Dawson


  Access Model/Code and Paper
Towards Robust DNNs: An Taylor Expansion-Based Method for Generating Powerful Adversarial Examples

Jan 23, 2020
Ya-guan Qian, Xi-Ming Zhang, Bin Wang, Wei Li, Jian-Hai Chen, Wu-Jie Zhou, Jing-Sheng Lei

* 25 pages,9 figures,3 tables 

  Access Model/Code and Paper
Visual-UWB Navigation System for Unknown Environments

Dec 03, 2019
Qin Shi, Xiaowei Cui, Wei Li, Yu Xia, Mingquan Lu

* Proceedings of the 31st International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation (ION GNSS+ 2018) 

  Access Model/Code and Paper
AutoRemover: Automatic Object Removal for Autonomous Driving Videos

Nov 28, 2019
Rong Zhang, Wei Li, Peng Wang, Chenye Guan, Jin Fang, Yuhang Song, Jinhui Yu, Baoquan Chen, Weiwei Xu, Ruigang Yang


  Access Model/Code and Paper
A Three-dimensional Convolutional-Recurrent Network for Convective Storm Nowcasting

Nov 03, 2019
Wei Zhang, Wei Li, Lei Han

* 13 pages, 11 figures, accepted by 2019 IEEE International Conference on Big Knowledge The copyright of this paper has been transferred to the IEEE, please comply with the copyright of the IEEE 

  Access Model/Code and Paper
Exploring the Limits of Transfer Learning with a Unified Text-to-Text Transformer

Oct 24, 2019
Colin Raffel, Noam Shazeer, Adam Roberts, Katherine Lee, Sharan Narang, Michael Matena, Yanqi Zhou, Wei Li, Peter J. Liu


  Access Model/Code and Paper
Multi-level Gated Recurrent Neural Network for Dialog Act Classification

Oct 04, 2019
Wei Li, Yunfang Wu

* COLING 2016 published 

  Access Model/Code and Paper
Recursive Graphical Neural Networks for Text Classification

Sep 18, 2019
Wei Li, Shuheng Li, Shuming Ma, Yancheng He, Deli Chen, Xu Sun


  Access Model/Code and Paper
Measuring and Relieving the Over-smoothing Problem for Graph Neural Networks from the Topological View

Sep 07, 2019
Deli Chen, Yankai Lin, Wei Li, Peng Li, Jie Zhou, Xu Sun

* 8 pages, 7 Figures and 5 Tables 

  Access Model/Code and Paper
Two-Pass End-to-End Speech Recognition

Aug 29, 2019
Tara N. Sainath, Ruoming Pang, David Rybach, Yanzhang He, Rohit Prabhavalkar, Wei Li, Mirkó Visontai, Qiao Liang, Trevor Strohman, Yonghui Wu, Ian McGraw, Chung-Cheng Chiu


  Access Model/Code and Paper
Cap2Det: Learning to Amplify Weak Caption Supervision for Object Detection

Aug 16, 2019
Keren Ye, Mingda Zhang, Adriana Kovashka, Wei Li, Danfeng Qin, Jesse Berent

* To appear in ICCV 2019 

  Access Model/Code and Paper
Deformable Tube Network for Action Detection in Videos

Jul 03, 2019
Wei Li, Zehuan Yuan, Dashan Guo, Lei Huang, Xiangzhong Fang, Changhu Wang


  Access Model/Code and Paper
Monotonic Infinite Lookback Attention for Simultaneous Machine Translation

Jun 12, 2019
Naveen Arivazhagan, Colin Cherry, Wolfgang Macherey, Chung-Cheng Chiu, Semih Yavuz, Ruoming Pang, Wei Li, Colin Raffel

* Accepted for publication at ACL 2019 

  Access Model/Code and Paper
Coherent Comment Generation for Chinese Articles with a Graph-to-Sequence Model

Jun 04, 2019
Wei Li, Jingjing Xu, Yancheng He, Shengli Yan, Yunfang Wu, Xu sun

* Accepted by ACL 2019 

  Access Model/Code and Paper
Multiple Policy Value Monte Carlo Tree Search

May 31, 2019
Li-Cheng Lan, Wei Li, Ting-Han Wei, I-Chen Wu

* Proceedings of the 28th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-19) 

  Access Model/Code and Paper
Behavior Sequence Transformer for E-commerce Recommendation in Alibaba

May 15, 2019
Qiwei Chen, Huan Zhao, Wei Li, Pipei Huang, Wenwu Ou

* 4 pages, 1 figure 

  Access Model/Code and Paper
Feature Extraction and Classification Based on Spatial-Spectral ConvLSTM Neural Network for Hyperspectral Images

May 09, 2019
Wen-Shuai Hu, Heng-Chao Li, Lei Pan, Wei Li, Ran Tao, Qian Du


  Access Model/Code and Paper
High-Resolution Network for Photorealistic Style Transfer

Apr 25, 2019
Ming Li, Chunyang Ye, Wei Li


  Access Model/Code and Paper
Multi-Interest Network with Dynamic Routing for Recommendation at Tmall

Apr 17, 2019
Chao Li, Zhiyuan Liu, Mengmeng Wu, Yuchi Xu, Pipei Huang, Huan Zhao, Guoliang Kang, Qiwei Chen, Wei Li, Dik Lun Lee


  Access Model/Code and Paper
Semi-Supervised Self-Taught Deep Learning for Finger Bones Segmentation

Mar 12, 2019
Ziyuan Zhao, Xiaoman Zhang, Cen Chen, Wei Li, Songyou Peng, Jie Wang, Xulei Yang, Le Zhang, Zeng Zeng

* IEEE BHI 2019 accepted 

  Access Model/Code and Paper