Alert button
Picture for Ziwei Liu

Ziwei Liu

Alert button

Rate-Splitting Multiple Access for Transmissive Reconfigurable Intelligent Surface Transceiver Empowered ISAC System

Feb 19, 2024
Ziwei Liu, Wen Chen, Qingqing Wu, Jinhong Yuan, Shanshan Zhang, Zhendong Li, Jun Li

Viaarxiv icon

LGM: Large Multi-View Gaussian Model for High-Resolution 3D Content Creation

Feb 07, 2024
Jiaxiang Tang, Zhaoxi Chen, Xiaokang Chen, Tengfei Wang, Gang Zeng, Ziwei Liu

Viaarxiv icon

A Comprehensive Survey on 3D Content Generation

Feb 02, 2024
Jian Liu, Xiaoshui Huang, Tianyu Huang, Lu Chen, Yuenan Hou, Shixiang Tang, Ziwei Liu, Wanli Ouyang, Wangmeng Zuo, Junjun Jiang, Xianming Liu

Viaarxiv icon

Towards Language-Driven Video Inpainting via Multimodal Large Language Models

Jan 18, 2024
Jianzong Wu, Xiangtai Li, Chenyang Si, Shangchen Zhou, Jingkang Yang, Jiangning Zhang, Yining Li, Kai Chen, Yunhai Tong, Ziwei Liu, Chen Change Loy

Viaarxiv icon

Vlogger: Make Your Dream A Vlog

Jan 17, 2024
Shaobin Zhuang, Kunchang Li, Xinyuan Chen, Yaohui Wang, Ziwei Liu, Yu Qiao, Yali Wang

Viaarxiv icon

Exploiting Hierarchical Interactions for Protein Surface Learning

Jan 17, 2024
Yiqun Lin, Liang Pan, Yi Li, Ziwei Liu, Xiaomeng Li

Viaarxiv icon

Multi-scale 2D Temporal Map Diffusion Models for Natural Language Video Localization

Jan 16, 2024
Chongzhi Zhang, Mingyuan Zhang, Zhiyang Teng, Jiayi Li, Xizhou Zhu, Lewei Lu, Ziwei Liu, Aixin Sun

Viaarxiv icon

URHand: Universal Relightable Hands

Jan 10, 2024
Zhaoxi Chen, Gyeongsik Moon, Kaiwen Guo, Chen Cao, Stanislav Pidhorskyi, Tomas Simon, Rohan Joshi, Yuan Dong, Yichen Xu, Bernardo Pires, He Wen, Lucas Evans, Bo Peng, Julia Buffalini, Autumn Trimble, Kevyn McPhail, Melissa Schoeller, Shoou-I Yu, Javier Romero, Michael Zollhöfer, Yaser Sheikh, Ziwei Liu, Shunsuke Saito

Viaarxiv icon

GPT-4V(ision) is a Human-Aligned Evaluator for Text-to-3D Generation

Jan 09, 2024
Tong Wu, Guandao Yang, Zhibing Li, Kai Zhang, Ziwei Liu, Leonidas Guibas, Dahua Lin, Gordon Wetzstein

Viaarxiv icon

Latte: Latent Diffusion Transformer for Video Generation

Jan 05, 2024
Xin Ma, Yaohui Wang, Gengyun Jia, Xinyuan Chen, Ziwei Liu, Yuan-Fang Li, Cunjian Chen, Yu Qiao

Viaarxiv icon