Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ziwei Liu

Unsupervised Object-Level Representation Learning from Scene Images


Jun 22, 2021
Jiahao Xie, Xiaohang Zhan, Ziwei Liu, Yew Soon Ong, Chen Change Loy


  Access Paper or Ask Questions

Delving Deep into the Generalization of Vision Transformers under Distribution Shifts


Jun 18, 2021
Chongzhi Zhang, Mingyuan Zhang, Shanghang Zhang, Daisheng Jin, Qiang Zhou, Zhongang Cai, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Xianglong Liu, Ziwei Liu

* Our code is available at https://github.com/Phoenix1153/ViT_OOD_generalization 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Reference-based Super-Resolution via C2-Matching


Jun 03, 2021
Yuming Jiang, Kelvin C. K. Chan, Xintao Wang, Chen Change Loy, Ziwei Liu

* To appear in CVPR2021. The source code is available at https://github.com/yumingj/C2-Matching 

  Access Paper or Ask Questions

Semi-Supervised Domain Generalization with Stochastic StyleMatch


Jun 01, 2021
Kaiyang Zhou, Chen Change Loy, Ziwei Liu

* Tech report. Code available at https://github.com/KaiyangZhou/ssdg-benchmark 

  Access Paper or Ask Questions

Iterative Human and Automated Identification of Wildlife Images


May 05, 2021
Zhongqi Miao, Ziwei Liu, Kaitlyn M. Gaynor, Meredith S. Palmer, Stella X. Yu, Wayne M. Getz


  Access Paper or Ask Questions

Pose-Controllable Talking Face Generation by Implicitly Modularized Audio-Visual Representation


Apr 22, 2021
Hang Zhou, Yasheng Sun, Wayne Wu, Chen Change Loy, Xiaogang Wang, Ziwei Liu

* Accepted to IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021. Code and models are available at https://github.com/Hangz-nju-cuhk/Talking-Face_PC-AVS 

  Access Paper or Ask Questions

Variational Relational Point Completion Network


Apr 20, 2021
Liang Pan, Xinyi Chen, Zhongang Cai, Junzhe Zhang, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Ziwei Liu

* 15 pages, 13 figures, accepted to CVPR 2021 (Oral), project webpage: https://paul007pl.github.io/projects/VRCNet.html 

  Access Paper or Ask Questions

Incorporating Convolution Designs into Visual Transformers


Apr 20, 2021
Kun Yuan, Shaopeng Guo, Ziwei Liu, Aojun Zhou, Fengwei Yu, Wei Wu


  Access Paper or Ask Questions

Visually Informed Binaural Audio Generation without Binaural Audios


Apr 13, 2021
Xudong Xu, Hang Zhou, Ziwei Liu, Bo Dai, Xiaogang Wang, Dahua Lin

* Accepted by CVPR 2021. Code, models, and demo video are available on our webpage: \ 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Robustness under Long-Tailed Distribution


Apr 06, 2021
Tong Wu, Ziwei Liu, Qingqiu Huang, Yu Wang, Dahua Lin

* Accepted to CVPR 2021 (Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Animation Video Interpolation in the Wild


Apr 06, 2021
Li Siyao, Shiyu Zhao, Weijiang Yu, Wenxiu Sun, Dimitris N. Metaxas, Chen Change Loy, Ziwei Liu

* Accepted by CVPR21 

  Access Paper or Ask Questions

Domain Generalization: A Survey


Mar 31, 2021
Kaiyang Zhou, Ziwei Liu, Yu Qiao, Tao Xiang, Chen Change Loy

* v3: um, nothing new, except a little rewording in the abstract 

  Access Paper or Ask Questions

ForgeryNet: A Versatile Benchmark for Comprehensive Forgery Analysis


Mar 09, 2021
Yinan He, Bei Gan, Siyu Chen, Yichun Zhou, Guojun Yin, Luchuan Song, Lu Sheng, Jing Shao, Ziwei Liu

* 17 pages, 11 figures, Accepted to CVPR 2021 (Oral), project webpage: https://yinanhe.github.io/projects/forgerynet.html 

  Access Paper or Ask Questions

CelebA-Spoof Challenge 2020 on Face Anti-Spoofing: Methods and Results


Feb 26, 2021
Yuanhan Zhang, Zhenfei Yin, Jing Shao, Ziwei Liu, Shuo Yang, Yuanjun Xiong, Wei Xia, Yan Xu, Man Luo, Jian Liu, Jianshu Li, Zhijun Chen, Mingyu Guo, Hui Li, Junfu Liu, Pengfei Gao, Tianqi Hong, Hao Han, Shijie Liu, Xinhua Chen, Di Qiu, Cheng Zhen, Dashuang Liang, Yufeng Jin, Zhanlong Hao

* Technical report. Challenge website: https://competitions.codalab.org/competitions/26210 

  Access Paper or Ask Questions

DeeperForensics Challenge 2020 on Real-World Face Forgery Detection: Methods and Results


Feb 18, 2021
Liming Jiang, Zhengkui Guo, Wayne Wu, Zhaoyang Liu, Ziwei Liu, Chen Change Loy, Shuo Yang, Yuanjun Xiong, Wei Xia, Baoying Chen, Peiyu Zhuang, Sili Li, Shen Chen, Taiping Yao, Shouhong Ding, Jilin Li, Feiyue Huang, Liujuan Cao, Rongrong Ji, Changlei Lu, Ganchao Tan

* Technical report. Challenge website: https://competitions.codalab.org/competitions/25228 

  Access Paper or Ask Questions

ShineOn: Illuminating Design Choices for Practical Video-based Virtual Clothing Try-on


Jan 13, 2021
Gaurav Kuppa, Andrew Jong, Vera Liu, Ziwei Liu, Teng-Sheng Moh

* In Proceedings of Generation of Human Behavior Workshop at IEEE WACV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Chasing the Tail in Monocular 3D Human Reconstruction with Prototype Memory


Dec 29, 2020
Yu Rong, Ziwei Liu, Chen Change Loy


  Access Paper or Ask Questions

Computation-Efficient Knowledge Distillation via Uncertainty-Aware Mixup


Dec 17, 2020
Guodong Xu, Ziwei Liu, Chen Change Loy

* The code is available at: https://github.com/xuguodong03/UNIXKD 

  Access Paper or Ask Questions

CARAFE++: Unified Content-Aware ReAssembly of FEatures


Dec 07, 2020
Jiaqi Wang, Kai Chen, Rui Xu, Ziwei Liu, Chen Change Loy, Dahua Lin

* Technical Report. Extended journal version of the conference paper that appeared as arXiv:1905.02188 

  Access Paper or Ask Questions

LiDAR-based Panoptic Segmentation via Dynamic Shifting Network


Dec 01, 2020
Fangzhou Hong, Hui Zhou, Xinge Zhu, Hongsheng Li, Ziwei Liu

* Rank 1st place in the leaderboard of SemanticKITTI Panoptic Segmentation (accessed at 2020-11-16); Codes at https://github.com/hongfz16/DS-Net 

  Access Paper or Ask Questions

Do 2D GANs Know 3D Shape? Unsupervised 3D shape reconstruction from 2D Image GANs


Nov 02, 2020
Xingang Pan, Bo Dai, Ziwei Liu, Chen Change Loy, Ping Luo


  Access Paper or Ask Questions

Long-tailed Recognition by Routing Diverse Distribution-Aware Experts


Oct 05, 2020
Xudong Wang, Long Lian, Zhongqi Miao, Ziwei Liu, Stella X. Yu

* 14 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Pixel-Face: A Large-Scale, High-Resolution Benchmark for 3D Face Reconstruction


Aug 31, 2020
Yunxuan Zhang, Yu Rong, Ziwei Liu, Cheng Cheng

* The code and data is available at https://github.com/pixel-face/Pixel-Face 

  Access Paper or Ask Questions

Person-in-Context Synthesiswith Compositional Structural Space


Aug 28, 2020
Weidong Yin, Ziwei Liu, Leonid Sigal


  Access Paper or Ask Questions

Delving into Inter-Image Invariance for Unsupervised Visual Representations


Aug 26, 2020
Jiahao Xie, Xiaohang Zhan, Ziwei Liu, Yew Soon Ong, Chen Change Loy


  Access Paper or Ask Questions

Seesaw Loss for Long-Tailed Instance Segmentation


Aug 23, 2020
Jiaqi Wang, Wenwei Zhang, Yuhang Zang, Yuhang Cao, Jiangmiao Pang, Tao Gong, Kai Chen, Ziwei Liu, Chen Change Loy, Dahua Lin

* Technical Report for LVIS Challenge 2020 https://www.lvisdataset.org/challenge_2020 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Feature Learning by Cross-Level Discrimination between Instances and Groups


Aug 17, 2020
Xudong Wang, Ziwei Liu, Stella X. Yu

* Update semi-supervised results 

  Access Paper or Ask Questions