Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jifeng Dai

FuseFormer: Fusing Fine-Grained Information in Transformers for Video Inpainting


Sep 07, 2021
Rui Liu, Hanming Deng, Yangyi Huang, Xiaoyu Shi, Lewei Lu, Wenxiu Sun, Xiaogang Wang, Jifeng Dai, Hongsheng Li

* To appear at ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Influence Selection for Active Learning


Aug 20, 2021
Zhuoming Liu, Hao Ding, Huaping Zhong, Weijia Li, Jifeng Dai, Conghui He

* ICCV2021 accepted paper 

  Access Paper or Ask Questions

Fast Convergence of DETR with Spatially Modulated Co-Attention


Aug 05, 2021
Peng Gao, Minghang Zheng, Xiaogang Wang, Jifeng Dai, Hongsheng Li

* Accepted by ICCV2021 

  Access Paper or Ask Questions

Collaborative Visual Navigation


Jul 20, 2021
Haiyang Wang, Wenguan Wang, Xizhou Zhu, Jifeng Dai, Liwei Wang


  Access Paper or Ask Questions

Scalable Transformers for Neural Machine Translation


Jun 18, 2021
Peng Gao, Shijie Geng, Yu Qiao, Xiaogang Wang, Jifeng Dai, Hongsheng Li

* Mostly overlapping with version 1, with minor updates/revisions 

  Access Paper or Ask Questions

Decoupled Spatial-Temporal Transformer for Video Inpainting


Apr 14, 2021
Rui Liu, Hanming Deng, Yangyi Huang, Xiaoyu Shi, Lewei Lu, Wenxiu Sun, Xiaogang Wang, Jifeng Dai, Hongsheng Li


  Access Paper or Ask Questions

AutoLoss-Zero: Searching Loss Functions from Scratch for Generic Tasks


Mar 25, 2021
Hao Li, Tianwen Fu, Jifeng Dai, Hongsheng Li, Gao Huang, Xizhou Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Exploring Cross-Image Pixel Contrast for Semantic Segmentation


Feb 11, 2021
Wenguan Wang, Tianfei Zhou, Fisher Yu, Jifeng Dai, Ender Konukoglu, Luc Van Gool

* Our code will be available at https://github.com/tfzhou/ContrastiveSeg 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Object Detection with LiDAR Clues


Nov 27, 2020
Hao Tian, Yuntao Chen, Jifeng Dai, Zhaoxiang Zhang, Xizhou Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Auto Seg-Loss: Searching Metric Surrogates for Semantic Segmentation


Oct 15, 2020
Hao Li, Chenxin Tao, Xizhou Zhu, Xiaogang Wang, Gao Huang, Jifeng Dai


  Access Paper or Ask Questions

Deformable DETR: Deformable Transformers for End-to-End Object Detection


Oct 08, 2020
Xizhou Zhu, Weijie Su, Lewei Lu, Bin Li, Xiaogang Wang, Jifeng Dai


  Access Paper or Ask Questions

1st Place Solution of LVIS Challenge 2020: A Good Box is not a Guarantee of a Good Mask


Sep 03, 2020
Jingru Tan, Gang Zhang, Hanming Deng, Changbao Wang, Lewei Lu, Quanquan Li, Jifeng Dai

* Winner of LVIS challenge 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Mining Cross-Image Semantics for Weakly Supervised Semantic Segmentation


Jul 08, 2020
Guolei Sun, Wenguan Wang, Jifeng Dai, Luc Van Gool

* Full version of ECCV2020 Oral, CVPR2020 LID workshop Best Paper and LID challenge Track1 winner; website: https://github.com/GuoleiSun/MCIS_wsss 

  Access Paper or Ask Questions

Resolution Adaptive Networks for Efficient Inference


Mar 24, 2020
Le Yang, Yizeng Han, Xi Chen, Shiji Song, Jifeng Dai, Gao Huang

* CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Human Parsing with Typed Part-Relation Reasoning


Mar 11, 2020
Wenguan Wang, Hailong Zhu, Jifeng Dai, Yanwei Pang, Jianbing Shen, Ling Shao

* Accepted to CVPR 2020. Code:https://github.com/hlzhu09/Hierarchical-Human-Parsing 

  Access Paper or Ask Questions

Deformable Kernels: Adapting Effective Receptive Fields for Object Deformation


Oct 07, 2019
Hang Gao, Xizhou Zhu, Steve Lin, Jifeng Dai

* First two authors contributed equally 

  Access Paper or Ask Questions

VL-BERT: Pre-training of Generic Visual-Linguistic Representations


Aug 22, 2019
Weijie Su, Xizhou Zhu, Yue Cao, Bin Li, Lewei Lu, Furu Wei, Jifeng Dai

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

MMDetection: Open MMLab Detection Toolbox and Benchmark


Jun 17, 2019
Kai Chen, Jiaqi Wang, Jiangmiao Pang, Yuhang Cao, Yu Xiong, Xiaoxiao Li, Shuyang Sun, Wansen Feng, Ziwei Liu, Jiarui Xu, Zheng Zhang, Dazhi Cheng, Chenchen Zhu, Tianheng Cheng, Qijie Zhao, Buyu Li, Xin Lu, Rui Zhu, Yue Wu, Jifeng Dai, Jingdong Wang, Jianping Shi, Wanli Ouyang, Chen Change Loy, Dahua Lin

* Technical report of MMDetection. 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

An Empirical Study of Spatial Attention Mechanisms in Deep Networks


Apr 11, 2019
Xizhou Zhu, Dazhi Cheng, Zheng Zhang, Stephen Lin, Jifeng Dai


  Access Paper or Ask Questions

Deformable ConvNets v2: More Deformable, Better Results


Nov 28, 2018
Xizhou Zhu, Han Hu, Stephen Lin, Jifeng Dai


  Access Paper or Ask Questions

Integrated Object Detection and Tracking with Tracklet-Conditioned Detection


Nov 27, 2018
Zheng Zhang, Dazhi Cheng, Xizhou Zhu, Stephen Lin, Jifeng Dai


  Access Paper or Ask Questions

Relation Networks for Object Detection


Jun 14, 2018
Han Hu, Jiayuan Gu, Zheng Zhang, Jifeng Dai, Yichen Wei


  Access Paper or Ask Questions