Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Mining Cross-Image Semantics for Weakly Supervised Semantic Segmentation

Jul 08, 2020
Guolei Sun, Wenguan Wang, Jifeng Dai, Luc Van Gool

* Full version of ECCV2020 Oral, CVPR2020 LID workshop Best Paper and LID challenge Track1 winner; website: https://github.com/GuoleiSun/MCIS_wsss 

  Access Model/Code and Paper
Resolution Adaptive Networks for Efficient Inference

Mar 24, 2020
Le Yang, Yizeng Han, Xi Chen, Shiji Song, Jifeng Dai, Gao Huang

* CVPR 2020 

  Access Model/Code and Paper
Hierarchical Human Parsing with Typed Part-Relation Reasoning

Mar 11, 2020
Wenguan Wang, Hailong Zhu, Jifeng Dai, Yanwei Pang, Jianbing Shen, Ling Shao

* Accepted to CVPR 2020. Code:https://github.com/hlzhu09/Hierarchical-Human-Parsing 

  Access Model/Code and Paper
Deformable Kernels: Adapting Effective Receptive Fields for Object Deformation

Oct 07, 2019
Hang Gao, Xizhou Zhu, Steve Lin, Jifeng Dai

* First two authors contributed equally 

  Access Model/Code and Paper
VL-BERT: Pre-training of Generic Visual-Linguistic Representations

Aug 22, 2019
Weijie Su, Xizhou Zhu, Yue Cao, Bin Li, Lewei Lu, Furu Wei, Jifeng Dai

* Work in progress 

  Access Model/Code and Paper
MMDetection: Open MMLab Detection Toolbox and Benchmark

Jun 17, 2019
Kai Chen, Jiaqi Wang, Jiangmiao Pang, Yuhang Cao, Yu Xiong, Xiaoxiao Li, Shuyang Sun, Wansen Feng, Ziwei Liu, Jiarui Xu, Zheng Zhang, Dazhi Cheng, Chenchen Zhu, Tianheng Cheng, Qijie Zhao, Buyu Li, Xin Lu, Rui Zhu, Yue Wu, Jifeng Dai, Jingdong Wang, Jianping Shi, Wanli Ouyang, Chen Change Loy, Dahua Lin

* Technical report of MMDetection. 11 pages 

  Access Model/Code and Paper
An Empirical Study of Spatial Attention Mechanisms in Deep Networks

Apr 11, 2019
Xizhou Zhu, Dazhi Cheng, Zheng Zhang, Stephen Lin, Jifeng Dai


  Access Model/Code and Paper
Deformable ConvNets v2: More Deformable, Better Results

Nov 28, 2018
Xizhou Zhu, Han Hu, Stephen Lin, Jifeng Dai


  Access Model/Code and Paper
Integrated Object Detection and Tracking with Tracklet-Conditioned Detection

Nov 27, 2018
Zheng Zhang, Dazhi Cheng, Xizhou Zhu, Stephen Lin, Jifeng Dai


  Access Model/Code and Paper
Relation Networks for Object Detection

Jun 14, 2018
Han Hu, Jiayuan Gu, Zheng Zhang, Jifeng Dai, Yichen Wei


  Access Model/Code and Paper
Towards High Performance Video Object Detection for Mobiles

Apr 16, 2018
Xizhou Zhu, Jifeng Dai, Xingchi Zhu, Yichen Wei, Lu Yuan


  Access Model/Code and Paper
Learning Region Features for Object Detection

Mar 19, 2018
Jiayuan Gu, Han Hu, Liwei Wang, Yichen Wei, Jifeng Dai


  Access Model/Code and Paper
Towards High Performance Video Object Detection

Nov 30, 2017
Xizhou Zhu, Jifeng Dai, Lu Yuan, Yichen Wei


  Access Model/Code and Paper
Flow-Guided Feature Aggregation for Video Object Detection

Aug 18, 2017
Xizhou Zhu, Yujie Wang, Jifeng Dai, Lu Yuan, Yichen Wei


  Access Model/Code and Paper
Deep Feature Flow for Video Recognition

Jun 05, 2017
Xizhou Zhu, Yuwen Xiong, Jifeng Dai, Lu Yuan, Yichen Wei


  Access Model/Code and Paper
Deformable Convolutional Networks

Jun 05, 2017
Jifeng Dai, Haozhi Qi, Yuwen Xiong, Yi Li, Guodong Zhang, Han Hu, Yichen Wei


  Access Model/Code and Paper
Fully Convolutional Instance-aware Semantic Segmentation

Apr 10, 2017
Yi Li, Haozhi Qi, Jifeng Dai, Xiangyang Ji, Yichen Wei


  Access Model/Code and Paper
R-FCN: Object Detection via Region-based Fully Convolutional Networks

Jun 21, 2016
Jifeng Dai, Yi Li, Kaiming He, Jian Sun

* Tech report 

  Access Model/Code and Paper
ScribbleSup: Scribble-Supervised Convolutional Networks for Semantic Segmentation

Apr 18, 2016
Di Lin, Jifeng Dai, Jiaya Jia, Kaiming He, Jian Sun

* accepted by CVPR 2016 

  Access Model/Code and Paper
Instance-sensitive Fully Convolutional Networks

Mar 29, 2016
Jifeng Dai, Kaiming He, Yi Li, Shaoqing Ren, Jian Sun


  Access Model/Code and Paper
Instance-aware Semantic Segmentation via Multi-task Network Cascades

Dec 14, 2015
Jifeng Dai, Kaiming He, Jian Sun

* Tech report. 1st-place winner of MS COCO 2015 segmentation competition 

  Access Model/Code and Paper
BoxSup: Exploiting Bounding Boxes to Supervise Convolutional Networks for Semantic Segmentation

May 18, 2015
Jifeng Dai, Kaiming He, Jian Sun


  Access Model/Code and Paper
Generative Modeling of Convolutional Neural Networks

Apr 09, 2015
Jifeng Dai, Yang Lu, Ying-Nian Wu


  Access Model/Code and Paper
Convolutional Feature Masking for Joint Object and Stuff Segmentation

Apr 02, 2015
Jifeng Dai, Kaiming He, Jian Sun

* IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2015 

  Access Model/Code and Paper