Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Cheng Yang

Unfolding Projection-free SDP Relaxation of Binary Graph Classifier via GDPA Linearization


Sep 10, 2021
Cheng Yang, Gene Cheung, Wai-tian Tan, Guangtao Zhai


  Access Paper or Ask Questions

Copy and Paste method based on Pose for Re-identification


Aug 11, 2021
Cheng Yang


  Access Paper or Ask Questions

Hand Image Understanding via Deep Multi-Task Learning


Jul 28, 2021
Xiong Zhang, Hongsheng Huang, Jianchao Tan, Hongmin Xu, Cheng Yang, Guozhu Peng, Lei Wang, Ji Liu

* Accepted By ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

OLR 2021 Challenge: Datasets, Rules and Baselines


Jul 23, 2021
Binling Wang, Wenxuan Hu, Jing Li, Yiming Zhi, Zheng Li, Qingyang Hong, Lin Li, Dong Wang, Liming Song, Cheng Yang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2006.03473, arXiv:1907.07626, arXiv:1806.00616, arXiv:1706.09742 

  Access Paper or Ask Questions

Copy and Paste method based on Pose for ReID


Jul 22, 2021
Cheng Yang


  Access Paper or Ask Questions

Evaluating Modules in Graph Contrastive Learning


Jun 15, 2021
Ganqu Cui, Yufeng Du, Cheng Yang, Jie Zhou, Liang Xu, Lifeng Wang, Zhiyuan Liu


  Access Paper or Ask Questions

SAS: Self-Augmented Strategy for Language Model Pre-training


Jun 14, 2021
Yifei Xu, Jingqiao Zhang, Ru He, Liangzhu Ge, Chao Yang, Cheng Yang, Ying Nian Wu

* 13 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Projection-free Graph-based Classifier Learning using Gershgorin Disc Perfect Alignment


Jun 03, 2021
Cheng Yang, Gene Cheung, Wai-tian Tan, Guangtao Zhai


  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Re-Sampling in Imbalanced Semi-Supervised Learning


Jun 01, 2021
Ju He, Adam Kortylewski, Shaokang Yang, Shuai Liu, Cheng Yang, Changhu Wang, Alan Yuille


  Access Paper or Ask Questions

Markdowns in E-Commerce Fresh Retail: A Counterfactual Prediction and Multi-Period Optimization Approach


May 19, 2021
Junhao Hua, Ling Yan, Huan Xu, Cheng Yang

* 10 pages, 7 figures, accepted to KDD'21 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Reconstruct 3D Non-Cuboid Room Layout from a Single RGB Image


Apr 16, 2021
Cheng Yang, Jia Zheng, Xili Dai, Rui Tang, Yi Ma, Xiaojun Yuan

* Code is available at https://github.com/Cyang0515/NonCuboidRoom 

  Access Paper or Ask Questions

TransFG: A Transformer Architecture for Fine-grained Recognition


Mar 28, 2021
Ju He, Jie-Neng Chen, Shuai Liu, Adam Kortylewski, Cheng Yang, Yutong Bai, Changhu Wang, Alan Yuille

* Release official PyTorch implementation of the paper 

  Access Paper or Ask Questions

Extract the Knowledge of Graph Neural Networks and Go Beyond it: An Effective Knowledge Distillation Framework


Mar 04, 2021
Cheng Yang, Jiawei Liu, Chuan Shi


  Access Paper or Ask Questions

Re-rank Coarse Classification with Local Region Enhanced Features for Fine-Grained Image Recognition


Feb 19, 2021
Shaokang Yang, Shuai Liu, Cheng Yang, Changhu Wang

* 10 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Incorporating Vision Bias into Click Models for Image-oriented Search Engine


Jan 07, 2021
Ningxin Xu, Cheng Yang, Yixin Zhu, Xiaowei Hu, Changhu Wang


  Access Paper or Ask Questions

Progressively Stacking 2.0: A Multi-stage Layerwise Training Method for BERT Training Speedup


Nov 27, 2020
Cheng Yang, Shengnan Wang, Chao Yang, Yuechuan Li, Ru He, Jingqiao Zhang


  Access Paper or Ask Questions

CoRe: An Efficient Coarse-refined Training Framework for BERT


Nov 27, 2020
Cheng Yang, Shengnan Wang, Yuechuan Li, Chao Yang, Ming Yan, Jingqiao Zhang, Fangquan Lin


  Access Paper or Ask Questions

Nonseparable Symplectic Neural Networks


Oct 23, 2020
Shiying Xiong, Yunjin Tong, Xingzhe He, Cheng Yang, Shuqi Yang, Bo Zhu

* Submitted to ICLR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Identification of deep breath while moving forward based on multiple body regions and graph signal analysis


Oct 20, 2020
Yunlu Wang, Cheng Yang, Menghan Hu, Jian Zhang, Qingli Li, Guangtao Zhai, Xiao-Ping Zhang

* 5 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Few-shot Knowledge Transfer for Fine-grained Cartoon Face Generation


Jul 27, 2020
Nan Zhuang, Cheng Yang

* Technical Report 

  Access Paper or Ask Questions

Signed Graph Metric Learning via Gershgorin Disc Alignment


Jul 06, 2020
Cheng Yang, Gene Cheung, Wei Hu

* code available: https://github.com/bobchengyang/SGML 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Graph Encoder for Attributed Graph Embedding


Jul 03, 2020
Ganqu Cui, Jie Zhou, Cheng Yang, Zhiyuan Liu

* To appear in KDD 2020 

  Access Paper or Ask Questions

AP20-OLR Challenge: Three Tasks and Their Baselines


Jun 04, 2020
Zheng Li, Miao Zhao, Qingyang Hong, Lin Li, Zhiyuan Tang, Dong Wang, Liming Song, Cheng Yang

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1907.07626, arXiv:1806.00616, arXiv:1706.09742 

  Access Paper or Ask Questions

KACC: A Multi-task Benchmark for Knowledge Abstraction, Concretization and Completion


Apr 28, 2020
Jie Zhou, Xin Lv, Cheng Yang, Zhiyuan Liu, Juanzi Li, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

DCNAS: Densely Connected Neural Architecture Search for Semantic Image Segmentation


Mar 26, 2020
Xiong Zhang, Hongmin Xu, Hong Mo, Jianchao Tan, Cheng Yang, Wenqi Ren


  Access Paper or Ask Questions