Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhi Yu

Zhi Yu

Zhejiang University

SentiPrompt: Sentiment Knowledge Enhanced Prompt-Tuning for Aspect-Based Sentiment Analysis


Sep 17, 2021
Chengxi Li, Feiyu Gao, Jiajun Bu, Lu Xu, Xiang Chen, Yu Gu, Zirui Shao, Qi Zheng, Ningyu Zhang, Yongpan Wang, Zhi Yu

* 7pages, under blind review 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-modal Image Retrieval with Deep Mutual Information Maximization


Mar 10, 2021
Chunbin Gu, Jiajun Bu, Xixi Zhou, Chengwei Yao, Dongfang Ma, Zhi Yu, Xifeng Yan

* 35 pages,7 figures, Submitted to Neuralcomputing 

  Access Paper or Ask Questions

Experiment data-driven modeling of tokamak discharge in EAST


Jul 21, 2020
Chenguang Wan, Jiangang Li, Zhi Yu, Xiaojuan Liu

* 10 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Few-Shot Graph Classification with Model Agnostic Meta-Learning


Mar 18, 2020
Ning Ma, Jiajun Bu, Jieyu Yang, Zhen Zhang, Chengwei Yao, Zhi Yu


  Access Paper or Ask Questions

Matching Text with Deep Mutual Information Estimation


Mar 09, 2020
Xixi Zhou, Chengxi Li, Jiajun Bu, Chengwei Yao, Keyue Shi, Zhi Yu, Zhou Yu


  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Graph Pooling with Structure Learning


Dec 25, 2019
Zhen Zhang, Jiajun Bu, Martin Ester, Jianfeng Zhang, Chengwei Yao, Zhi Yu, Can Wang

* Typo corrected, reference added and code is available at https://github.com/cszhangzhen/HGP-SL 

  Access Paper or Ask Questions

Lightweight Real-time Makeup Try-on in Mobile Browsers with Tiny CNN Models for Facial Tracking


Jun 11, 2019
TianXing Li, Zhi Yu, Edmund Phung, Brendan Duke, Irina Kezele, Parham Aarabi

* 4 pages, Third Workshop on Computer Vision for AR/VR 

  Access Paper or Ask Questions