Alert button
Picture for Yufei Wang

Yufei Wang

Alert button

Learning to Edit: Aligning LLMs with Knowledge Editing

Feb 19, 2024
Yuxin Jiang, Yufei Wang, Chuhan Wu, Wanjun Zhong, Xingshan Zeng, Jiahui Gao, Liangyou Li, Xin Jiang, Lifeng Shang, Ruiming Tang, Qun Liu, Wei Wang

Viaarxiv icon

Make a Cheap Scaling: A Self-Cascade Diffusion Model for Higher-Resolution Adaptation

Feb 16, 2024
Lanqing Guo, Yingqing He, Haoxin Chen, Menghan Xia, Xiaodong Cun, Yufei Wang, Siyu Huang, Yong Zhang, Xintao Wang, Qifeng Chen, Ying Shan, Bihan Wen

Viaarxiv icon

RL-VLM-F: Reinforcement Learning from Vision Language Foundation Model Feedback

Feb 10, 2024
Yufei Wang, Zhanyi Sun, Jesse Zhang, Zhou Xian, Erdem Biyik, David Held, Zackory Erickson

Viaarxiv icon

DiffTOP: Differentiable Trajectory Optimization for Deep Reinforcement and Imitation Learning

Feb 08, 2024
Weikang Wan, Yufei Wang, Zackory Erickson, David Held

Viaarxiv icon

Let's Negotiate! A Survey of Negotiation Dialogue Systems

Feb 02, 2024
Haolan Zhan, Yufei Wang, Tao Feng, Yuncheng Hua, Suraj Sharma, Zhuang Li, Lizhen Qu, Zhaleh Semnani Azad, Ingrid Zukerman, Gholamreza Haffari

Figure 1 for Let's Negotiate! A Survey of Negotiation Dialogue Systems
Figure 2 for Let's Negotiate! A Survey of Negotiation Dialogue Systems
Figure 3 for Let's Negotiate! A Survey of Negotiation Dialogue Systems
Figure 4 for Let's Negotiate! A Survey of Negotiation Dialogue Systems
Viaarxiv icon

MT-Eval: A Multi-Turn Capabilities Evaluation Benchmark for Large Language Models

Jan 30, 2024
Wai-Chung Kwan, Xingshan Zeng, Yuxin Jiang, Yufei Wang, Liangyou Li, Lifeng Shang, Xin Jiang, Qun Liu, Kam-Fai Wong

Viaarxiv icon

YODA: Teacher-Student Progressive Learning for Language Models

Jan 28, 2024
Jianqiao Lu, Wanjun Zhong, Yufei Wang, Zhijiang Guo, Qi Zhu, Wenyong Huang, Yanlin Wang, Fei Mi, Baojun Wang, Yasheng Wang, Lifeng Shang, Xin Jiang, Qun Liu

Viaarxiv icon

Importance-Aware Data Augmentation for Document-Level Neural Machine Translation

Jan 27, 2024
Minghao Wu, Yufei Wang, George Foster, Lizhen Qu, Gholamreza Haffari

Viaarxiv icon

UniMS-RAG: A Unified Multi-source Retrieval-Augmented Generation for Personalized Dialogue Systems

Jan 24, 2024
Hongru Wang, Wenyu Huang, Yang Deng, Rui Wang, Zezhong Wang, Yufei Wang, Fei Mi, Jeff Z. Pan, Kam-Fai Wong

Viaarxiv icon