Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
CrossNER: Evaluating Cross-Domain Named Entity Recognition

Dec 13, 2020
Zihan Liu, Yan Xu, Tiezheng Yu, Wenliang Dai, Ziwei Ji, Samuel Cahyawijaya, Andrea Madotto, Pascale Fung

* Accepted in AAAI-2021 

  Access Paper or Ask Questions

SelfVoxeLO: Self-supervised LiDAR Odometry with Voxel-based Deep Neural Networks

Oct 19, 2020
Yan Xu, Zhaoyang Huang, Kwan-Yee Lin, Xinge Zhu, Jianping Shi, Hujun Bao, Guofeng Zhang, Hongsheng Li

* Accepted to CoRL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-hop Question Generation with Graph Convolutional Network

Oct 19, 2020
Dan Su, Yan Xu, Wenliang Dai, Ziwei Ji, Tiezheng Yu, Pascale Fung


  Access Paper or Ask Questions

Microscopic fine-grained instance classification through deep attention

Oct 06, 2020
Mengran Fan, Tapabrata Chakrabort, Eric I-Chao Chang, Yan Xu, Jens Rittscher


  Access Paper or Ask Questions

Learning Knowledge Bases with Parameters for Task-Oriented Dialogue Systems

Sep 28, 2020
Andrea Madotto, Samuel Cahyawijaya, Genta Indra Winata, Yan Xu, Zihan Liu, Zhaojiang Lin, Pascale Fung

* Accepted EMNLP findings 

  Access Paper or Ask Questions

Few-Shot Learning with Intra-Class Knowledge Transfer

Aug 22, 2020
Vivek Roy, Yan Xu, Yu-Xiong Wang, Kris Kitani, Ruslan Salakhutdinov, Martial Hebert


  Access Paper or Ask Questions

Machine Learning in Heliophysics and Space Weather Forecasting: A White Paper of Findings and Recommendations

Jun 22, 2020
Gelu Nita, Manolis Georgoulis, Irina Kitiashvili, Viacheslav Sadykov, Enrico Camporeale, Alexander Kosovichev, Haimin Wang, Vincent Oria, Jason Wang, Rafal Angryk, Berkay Aydin, Azim Ahmadzadeh, Xiaoli Bai, Timothy Bastian, Soukaina Filali Boubrahimi, Bin Chen, Alisdair Davey, Sheldon Fereira, Gregory Fleishman, Dale Gary, Andrew Gerrard, Gregory Hellbourg, Katherine Herbert, Jack Ireland, Egor Illarionov, Natsuha Kuroda, Qin Li, Chang Liu, Yuexin Liu, Hyomin Kim, Dustin Kempton, Ruizhe Ma, Petrus Martens, Ryan McGranaghan, Edward Semones, John Stefan, Andrey Stejko, Yaireska Collado-Vega, Meiqi Wang, Yan Xu, Sijie Yu

* Workshop Report 

  Access Paper or Ask Questions

CAiRE-COVID: A Question Answering and Multi-Document Summarization System for COVID-19 Research

May 04, 2020
Dan Su, Yan Xu, Tiezheng Yu, Farhad Bin Siddique, Elham J. Barezi, Pascale Fung


  Access Paper or Ask Questions

A Natural Language Processing Pipeline of Chinese Free-text Radiology Reports for Liver Cancer Diagnosis

Apr 10, 2020
Honglei Liu, Yan Xu, Zhiqiang Zhang, Ni Wang, Yanqun Huang, Zhenghan Yang, Rui Jiang, Hui Chen

* 12Pages,4 Figures, 3 Tables 

  Access Paper or Ask Questions

MaskFlownet: Asymmetric Feature Matching with Learnable Occlusion Mask

Apr 08, 2020
Shengyu Zhao, Yilun Sheng, Yue Dong, Eric I-Chao Chang, Yan Xu

* CVPR 2020 (Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

SSN: Shape Signature Networks for Multi-class Object Detection from Point Clouds

Apr 06, 2020
Xinge Zhu, Yuexin Ma, Tai Wang, Yan Xu, Jianping Shi, Dahua Lin

* Code is available at https://github.com/xinge008/SSN 

  Access Paper or Ask Questions

SiamSNN: Spike-based Siamese Network for Energy-Efficient and Real-time Object Tracking

Mar 17, 2020
Yihao Luo, Min Xu, Caihong Yuan, Xiang Cao, Yan Xu, Tianjiang Wang, Qi Feng

* 8pages 

  Access Paper or Ask Questions

Estimating 3D Camera Pose from 2D Pedestrian Trajectories

Jan 02, 2020
Yan Xu, Vivek Roy, Kris Kitani

* Accepted in WACV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Zero-shot Cross-lingual Dialogue Systems with Transferable Latent Variables

Nov 11, 2019
Zihan Liu, Jamin Shin, Yan Xu, Genta Indra Winata, Peng Xu, Andrea Madotto, Pascale Fung

* Accepted in EMNLP 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Depth Completion from Sparse LiDAR Data with Depth-Normal Constraints

Oct 15, 2019
Yan Xu, Xinge Zhu, Jianping Shi, Guofeng Zhang, Hujun Bao, Hongsheng Li

* Accepted to ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Incorporating Word and Subword Units in Unsupervised Machine Translation Using Language Model Rescoring

Aug 16, 2019
Zihan Liu, Yan Xu, Genta Indra Winata, Pascale Fung

* Accepted at WMT 2019. (The first and second authors contributed equally) 

  Access Paper or Ask Questions

Constrained Multi-Objective Optimization for Automated Machine Learning

Aug 14, 2019
Steven Gardner, Oleg Golovidov, Joshua Griffin, Patrick Koch, Wayne Thompson, Brett Wujek, Yan Xu

* 10 pages, 8 figures, accepted at DSAA 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Recursive Cascaded Networks for Unsupervised Medical Image Registration

Jul 29, 2019
Shengyu Zhao, Yue Dong, Eric I-Chao Chang, Yan Xu

* Accepted to ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

CAiRE_HKUST at SemEval-2019 Task 3: Hierarchical Attention for Dialogue Emotion Classification

Jun 10, 2019
Genta Indra Winata, Andrea Madotto, Zhaojiang Lin, Jamin Shin, Yan Xu, Peng Xu, Pascale Fung

* Accepted by SemEval 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Exact Adversarial Attack to Image Captioning via Structured Output Learning with Latent Variables

May 10, 2019
Yan Xu, Baoyuan Wu, Fumin Shen, Yanbo Fan, Yong Zhang, Heng Tao Shen, Wei Liu

* Accepted to CVPR 2019. Yan Xu and Baoyuan Wu are co-first authors 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised 3D End-to-End Medical Image Registration with Volume Tweening Network

Feb 13, 2019
Tingfung Lau, Ji Luo, Shengyu Zhao, Eric I-Chao Chang, Yan Xu


  Access Paper or Ask Questions

Look Across Elapse: Disentangled Representation Learning and Photorealistic Cross-Age Face Synthesis for Age-Invariant Face Recognition

Oct 04, 2018
Jian Zhao, Yu Cheng, Yi Cheng, Yang Yang, Haochong Lan, Fang Zhao, Lin Xiong, Yan Xu, Jianshu Li, Sugiri Pranata, Shengmei Shen, Junliang Xing, Hengzhu Liu, Shuicheng Yan, Jiashi Feng


  Access Paper or Ask Questions

MRI Cross-Modality NeuroImage-to-NeuroImage Translation

Sep 11, 2018
Qianye Yang, Nannan Li, Zixu Zhao, Xingyu Fan, Eric I-Chao Chang, Yan Xu

* 46 pages, 16 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Autotune: A Derivative-free Optimization Framework for Hyperparameter Tuning

Aug 02, 2018
Patrick Koch, Oleg Golovidov, Steven Gardner, Brett Wujek, Joshua Griffin, Yan Xu

* 10 Pages, 9 figures, accept by KDD 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Predicting breast tumor proliferation from whole-slide images: the TUPAC16 challenge

Jul 22, 2018
Mitko Veta, Yujing J. Heng, Nikolas Stathonikos, Babak Ehteshami Bejnordi, Francisco Beca, Thomas Wollmann, Karl Rohr, Manan A. Shah, Dayong Wang, Mikael Rousson, Martin Hedlund, David Tellez, Francesco Ciompi, Erwan Zerhouni, David Lanyi, Matheus Viana, Vassili Kovalev, Vitali Liauchuk, Hady Ahmady Phoulady, Talha Qaiser, Simon Graham, Nasir Rajpoot, Erik Sjöblom, Jesper Molin, Kyunghyun Paeng, Sangheum Hwang, Sunggyun Park, Zhipeng Jia, Eric I-Chao Chang, Yan Xu, Andrew H. Beck, Paul J. van Diest, Josien P. W. Pluim

* Overview paper of the TUPAC16 challenge: http://tupac.tue-image.nl/ 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Learning for Cell-level Visual Representation in Histopathology Images with Generative Adversarial Networks

Jul 07, 2018
Bo Hu, Ye Tang, Eric I-Chao Chang, Yubo Fan, Maode Lai, Yan Xu

* Accepted for publication in IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics 

  Access Paper or Ask Questions

Human-Interactive Subgoal Supervision for Efficient Inverse Reinforcement Learning

Jun 22, 2018
Xinlei Pan, Eshed Ohn-Bar, Nicholas Rhinehart, Yan Xu, Yilin Shen, Kris M. Kitani


  Access Paper or Ask Questions

Bayesian hierarchical models for SNP discovery from genome-wide association studies, a semi-supervised machine learning approach

Jun 21, 2018
Yan Xu, Li Xing, Jessica Su, Xuekui Zhang, Weiliang Qiu

* 17 pages for the main manuscript (exclude supplementary data). 2 figures, 2 tables, 5 supplementary figures, 3 supplementary tables 

  Access Paper or Ask Questions