Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xin Li

Machine learning prediction for mean motion resonance behaviour -- The planar case


Jan 18, 2022
Xin Li, Jian Li, Zhihong Jeff Xia, Nikolaos Georgakarakos

* 12 pages, 9 figures, accepted for pubblication on Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 

  Access Paper or Ask Questions

A Survey on Applications of Digital Human Avatars toward Virtual Co-presence


Jan 11, 2022
Matthew Korban, Xin Li


  Access Paper or Ask Questions

SimSR: Simple Distance-based State Representation for Deep Reinforcement Learning


Dec 31, 2021
Hongyu Zang, Xin Li, Mingzhong Wang

* Accepted by AAAI 2022, Preprint version with Appendix 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Depth Completion with Uncertainty-Driven Loss Functions


Dec 28, 2021
Yufan Zhu, Weisheng Dong, Leida Li, Jinjian Wu, Xin Li, Guangming Shi

* accepted by AAAI2022 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-View Partial (MVP) Point Cloud Challenge 2021 on Completion and Registration: Methods and Results


Dec 22, 2021
Liang Pan, Tong Wu, Zhongang Cai, Ziwei Liu, Xumin Yu, Yongming Rao, Jiwen Lu, Jie Zhou, Mingye Xu, Xiaoyuan Luo, Kexue Fu, Peng Gao, Manning Wang, Yali Wang, Yu Qiao, Junsheng Zhou, Xin Wen, Peng Xiang, Yu-Shen Liu, Zhizhong Han, Yuanjie Yan, Junyi An, Lifa Zhu, Changwei Lin, Dongrui Liu, Xin Li, Francisco G贸mez-Fern谩ndez, Qinlong Wang, Yang Yang

* 15 pages, 13 figures, ICCV2021 Workshop Technique Report, the codebase webpage: https://github.com/paul007pl/MVP_Benchmark 

  Access Paper or Ask Questions

An Informative Tracking Benchmark


Dec 13, 2021
Xin Li, Qiao Liu, Wenjie Pei, Qiuhong Shen, Yaowei Wang, Huchuan Lu, Ming-Hsuan Yang

* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

SelectAugment: Hierarchical Deterministic Sample Selection for Data Augmentation


Dec 06, 2021
Shiqi Lin, Zhizheng Zhang, Xin Li, Wenjun Zeng, Zhibo Chen


  Access Paper or Ask Questions

Configuring Intelligent Reflecting Surface with Performance Guarantees: Optimal Beamforming


Dec 04, 2021
Yaowen Zhang, Kaiming Shen, Shuyi Ren, Xin Li, Xin Chen, Zhi-Quan Luo

* 9 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Simple Contrastive Representation Adversarial Learning for NLP Tasks


Dec 02, 2021
Deshui Miao, Jiaqi Zhang, Wenbo Xie, Jian Song, Xin Li, Lijuan Jia, Ning Guo


  Access Paper or Ask Questions

Interactive Model with Structural Loss for Language-based Abductive Reasoning


Dec 01, 2021
Linhao Li, Ming Xu, Yongfeng Dong, Xin Li, Ao Wang, Qinghua Hu


  Access Paper or Ask Questions

Document Layout Analysis with Aesthetic-Guided Image Augmentation


Nov 27, 2021
Tianlong Ma, Xingjiao Wu, Xin Li, Xiangcheng Du, Zhao Zhou, Liang Xue, Cheng Jin


  Access Paper or Ask Questions

Confounder Identification-free Causal Visual Feature Learning


Nov 26, 2021
Xin Li, Zhizheng Zhang, Guoqiang Wei, Cuiling Lan, Wenjun Zeng, Xin Jin, Zhibo Chen

* 14 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Collaborative Graph Machines for Table Structure Recognition


Nov 26, 2021
Hao Liu, Xin Li, Bing Liu, Deqiang Jiang, Yinsong Liu, Bo Ren

* Tech report 

  Access Paper or Ask Questions

Few-Shot Real Image Restoration via Distortion-Relation Guided Transfer Learning


Nov 25, 2021
Xin Li, Xin Jin, Jun Fu, Xiaoyuan Yu, Bei Tong, Zhibo Chen

* 13 pages, first paper for few-shot real image restoration 

  Access Paper or Ask Questions

NomMer: Nominate Synergistic Context in Vision Transformer for Visual Recognition


Nov 25, 2021
Hao Liu, Xinghua Jiang, Xin Li, Zhimin Bao, Deqiang Jiang, Bo Ren

* Tech report 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Improving Embedding Based Models of Social Network Alignment via Pseudo Anchors


Nov 22, 2021
Zihan Yan, Li Liu, Xin Li, William K. Cheung, Youmin Zhang, Qun Liu, Guoyin Wang

* IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Knowledge Based Multilingual Language Model


Nov 22, 2021
Linlin Liu, Xin Li, Ruidan He, Lidong Bing, Shafiq Joty, Luo Si


  Access Paper or Ask Questions

Internationalizing AI: Evolution and Impact of Distance Factors


Nov 10, 2021
Xuli Tang, Xin Li, Feicheng Ma

* Scientometrics 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Models with Fusion Strategies for MVP Point Cloud Registration


Oct 18, 2021
Lifa Zhu, Changwei Lin, Dongrui Liu, Xin Li, Francisco G贸mez-Fern谩ndez

* Point cloud registration competition, ICCV21 workshop. Substantial text overlap with arXiv:2107.02583 

  Access Paper or Ask Questions

Multilingual AMR Parsing with Noisy Knowledge Distillation


Oct 14, 2021
Deng Cai, Xin Li, Jackie Chun-Sing Ho, Lidong Bing, Wai Lam

* EMNLP21 (findings) 

  Access Paper or Ask Questions

Vector-quantized Image Modeling with Improved VQGAN


Oct 09, 2021
Jiahui Yu, Xin Li, Jing Yu Koh, Han Zhang, Ruoming Pang, James Qin, Alexander Ku, Yuanzhong Xu, Jason Baldridge, Yonghui Wu

* Preprint 

  Access Paper or Ask Questions

Probabilistic prediction of the heave motions of a semi-submersible by a deep learning problem model


Oct 09, 2021
Xiaoxian Guo, Xiantao Zhang, Xinliang Tian, Wenyue Lu, Xin Li


  Access Paper or Ask Questions

Aspect Sentiment Quad Prediction as Paraphrase Generation


Oct 02, 2021
Wenxuan Zhang, Yang Deng, Xin Li, Yifei Yuan, Lidong Bing, Wai Lam

* EMNLP 2021 Main Conference 

  Access Paper or Ask Questions

MELM: Data Augmentation with Masked Entity Language Modeling for Cross-lingual NER


Aug 31, 2021
Ran Zhou, Ruidan He, Xin Li, Lidong Bing, Erik Cambria, Luo Si, Chunyan Miao


  Access Paper or Ask Questions

Detection of Illicit Drug Trafficking Events on Instagram: A Deep Multimodal Multilabel Learning Approach


Aug 23, 2021
Chuanbo Hu, Minglei Yin, Bin Liu, Xin Li, Yanfang Ye

* Accepted by CIKM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Identifying Illicit Drug Dealers on Instagram with Large-scale Multimodal Data Fusion


Aug 23, 2021
Chuanbo Hu, Minglei Yin, Bin Liu, Xin Li, Yanfang Ye

* Accepted by ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) 

  Access Paper or Ask Questions