Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xin Li

NTIRE 2021 Challenge on Quality Enhancement of Compressed Video: Methods and Results


May 02, 2021
Ren Yang, Radu Timofte, Jing Liu, Yi Xu, Xinjian Zhang, Minyi Zhao, Shuigeng Zhou, Kelvin C. K. Chan, Shangchen Zhou, Xiangyu Xu, Chen Change Loy, Xin Li, Fanglong Liu, He Zheng, Lielin Jiang, Qi Zhang, Dongliang He, Fu Li, Qingqing Dang, Yibin Huang, Matteo Maggioni, Zhongqian Fu, Shuai Xiao, Cheng li, Thomas Tanay, Fenglong Song, Wentao Chao, Qiang Guo, Yan Liu, Jiang Li, Xiaochao Qu, Dewang Hou, Jiayu Yang, Lyn Jiang, Di You, Zhenyu Zhang, Chong Mou, Iaroslav Koshelev, Pavel Ostyakov, Andrey Somov, Jia Hao, Xueyi Zou, Shijie Zhao, Xiaopeng Sun, Yiting Liao, Yuanzhi Zhang, Qing Wang, Gen Zhan, Mengxi Guo, Junlin Li, Ming Lu, Zhan Ma, Pablo Navarrete Michelini, Hai Wang, Yiyun Chen, Jingyu Guo, Liliang Zhang, Wenming Yang, Sijung Kim, Syehoon Oh, Yucong Wang, Minjie Cai, Wei Hao, Kangdi Shi, Liangyan Li, Jun Chen, Wei Gao, Wang Liu, Xiaoyu Zhang, Linjie Zhou, Sixin Lin, Ru Wang

* Corrected the MOS values in Table 2 

  Access Paper or Ask Questions

Image Inpainting by End-to-End Cascaded Refinement with Mask Awareness


Apr 28, 2021
Manyu Zhu, Dongliang He, Xin Li, Chao Li, Fu Li, Xiao Liu, Errui Ding, Zhaoxiang Zhang

* IEEE TIP, to appear 

  Access Paper or Ask Questions

Drafting and Revision: Laplacian Pyramid Network for Fast High-Quality Artistic Style Transfer


Apr 18, 2021
Tianwei Lin, Zhuoqi Ma, Fu Li, Dongliang He, Xin Li, Errui Ding, Nannan Wang, Jie Li, Xinbo Gao

* Accepted by CVPR 2021. Codes will be released soon on https://github.com/PaddlePaddle/PaddleGAN/ 

  Access Paper or Ask Questions

SiamCorners: Siamese Corner Networks for Visual Tracking


Apr 15, 2021
Kai Yang, Zhenyu He, Wenjie Pei, Zikun Zhou, Xin Li, Di Yuan, Haijun Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Learning Semantic Person Image Generation by Region-Adaptive Normalization


Apr 14, 2021
Zhengyao Lv, Xiaoming Li, Xin Li, Fu Li, Tianwei Lin, Dongliang He, Wangmeng Zuo


  Access Paper or Ask Questions

Graph-based Facial Affect Analysis: A Review of Methods, Applications and Challenges


Apr 12, 2021
Yang Liu, Xingming Zhang, Jinzhao Zhou, Xin Li, Yante Li, Guoying Zhao, Yue Li

* 23 pages, 11 figures, 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Searching Efficient Model-guided Deep Network for Image Denoising


Apr 06, 2021
Qian Ning, Weisheng Dong, Xin Li, Jinjian Wu, Leida Li, Guangming Shi

* 15 pages 

  Access Paper or Ask Questions

A Detector-oblivious Multi-arm Network for Keypoint Matching


Apr 05, 2021
Xuelun Shen, Cheng Wang, Xin Li, Qian Hu, Jingyi Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Mutual Graph Learning for Camouflaged Object Detection


Apr 03, 2021
Qiang Zhai, Xin Li, Fan Yang, Chenglizhao Chen, Hong Cheng, Deng-Ping Fan


  Access Paper or Ask Questions

Horizontally Fused Training Array: An Effective Hardware Utilization Squeezer for Training Novel Deep Learning Models


Feb 07, 2021
Shang Wang, Peiming Yang, Yuxuan Zheng, Xin Li, Gennady Pekhimenko

* Submission draft (as a preview) to MLSys 2021 

  Access Paper or Ask Questions

DeepReduce: A Sparse-tensor Communication Framework for Distributed Deep Learning


Feb 05, 2021
Kelly Kostopoulou, Hang Xu, Aritra Dutta, Xin Li, Alexandros Ntoulas, Panos Kalnis


  Access Paper or Ask Questions

Learned Block-based Hybrid Image Compression


Jan 18, 2021
Yaojun Wu, Xin Li, Zhizheng Zhang, Xin Jin, Zhibo Chen

* 9 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Omni-frequency Region-adaptive Representations for Real Image Super-Resolution


Jan 10, 2021
Xin Li, Xin Jin, Tao Yu, Yingxue Pang, Simeng Sun, Zhizheng Zhang, Zhibo Chen

* Accepted by AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Inter- and Intra-frame Representations for Non-Lambertian Photometric Stereo


Dec 30, 2020
Yanlong Cao, Binjie Ding, Zewei He, Jiangxin Yang, Jingxi Chen, Yanpeng Cao, Xin Li

* 9 pages,8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Understanding Team Collaboration in Artificial Intelligence from the perspective of Geographic Distance


Dec 25, 2020
Xuli Tang, Xin Li, Ying Ding, Feicheng Ma

* Accepted short paper submission to iConference 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Adversarial Robustness via Probabilistically Compact Loss with Logit Constraints


Dec 14, 2020
Xin Li, Xiangrui Li, Deng Pan, Dongxiao Zhu

* To appear in the proceedings of Thirty-Five AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-21) 

  Access Paper or Ask Questions

A New Action Recognition Framework for Video Highlights Summarization in Sporting Events


Dec 01, 2020
Cheng Yan, Xin Li, Guoqiang Li

* 18 pages, 3 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Muti-view Mouse Social Behaviour Recognition with Deep Graphical Model


Nov 04, 2020
Zheheng Jiang, Feixiang Zhou, Aite Zhao, Xin Li, Ling Li, Dacheng Tao, Xuelong Li, Huiyu Zhou

* 17 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Cross-lingual Adaptation for Sequence Tagging and Beyond


Oct 23, 2020
Xin Li, Lidong Bing, Wenxuan Zhang, Zheng Li, Wai Lam


  Access Paper or Ask Questions

Autoregressive Modeling is Misspecified for Some Sequence Distributions


Oct 22, 2020
Chu-Cheng Lin, Aaron Jaech, Xin Li, Matt Gormley, Jason Eisner


  Access Paper or Ask Questions

Video Object Segmentation with Adaptive Feature Bank and Uncertain-Region Refinement


Oct 15, 2020
Yongqing Liang, Xin Li, Navid Jafari, Qin Chen

* NeurIPS 2020 
* Preprint version. Accepted by NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions