Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xin Li

Horizontally Fused Training Array: An Effective Hardware Utilization Squeezer for Training Novel Deep Learning Models


Feb 07, 2021
Shang Wang, Peiming Yang, Yuxuan Zheng, Xin Li, Gennady Pekhimenko

* Submission draft (as a preview) to MLSys 2021 

  Access Paper or Ask Questions

DeepReduce: A Sparse-tensor Communication Framework for Distributed Deep Learning


Feb 05, 2021
Kelly Kostopoulou, Hang Xu, Aritra Dutta, Xin Li, Alexandros Ntoulas, Panos Kalnis


  Access Paper or Ask Questions

Learned Block-based Hybrid Image Compression


Jan 18, 2021
Yaojun Wu, Xin Li, Zhizheng Zhang, Xin Jin, Zhibo Chen

* 9 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Omni-frequency Region-adaptive Representations for Real Image Super-Resolution


Jan 10, 2021
Xin Li, Xin Jin, Tao Yu, Yingxue Pang, Simeng Sun, Zhizheng Zhang, Zhibo Chen

* Accepted by AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Inter- and Intra-frame Representations for Non-Lambertian Photometric Stereo


Dec 30, 2020
Yanlong Cao, Binjie Ding, Zewei He, Jiangxin Yang, Jingxi Chen, Yanpeng Cao, Xin Li

* 9 pages,8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Understanding Team Collaboration in Artificial Intelligence from the perspective of Geographic Distance


Dec 25, 2020
Xuli Tang, Xin Li, Ying Ding, Feicheng Ma

* Accepted short paper submission to iConference 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Adversarial Robustness via Probabilistically Compact Loss with Logit Constraints


Dec 14, 2020
Xin Li, Xiangrui Li, Deng Pan, Dongxiao Zhu

* To appear in the proceedings of Thirty-Five AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-21) 

  Access Paper or Ask Questions

A New Action Recognition Framework for Video Highlights Summarization in Sporting Events


Dec 01, 2020
Cheng Yan, Xin Li, Guoqiang Li

* 18 pages, 3 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Muti-view Mouse Social Behaviour Recognition with Deep Graphical Model


Nov 04, 2020
Zheheng Jiang, Feixiang Zhou, Aite Zhao, Xin Li, Ling Li, Dacheng Tao, Xuelong Li, Huiyu Zhou

* 17 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Cross-lingual Adaptation for Sequence Tagging and Beyond


Oct 23, 2020
Xin Li, Lidong Bing, Wenxuan Zhang, Zheng Li, Wai Lam


  Access Paper or Ask Questions

Autoregressive Modeling is Misspecified for Some Sequence Distributions


Oct 22, 2020
Chu-Cheng Lin, Aaron Jaech, Xin Li, Matt Gormley, Jason Eisner


  Access Paper or Ask Questions

Video Object Segmentation with Adaptive Feature Bank and Uncertain-Region Refinement


Oct 15, 2020
Yongqing Liang, Xin Li, Navid Jafari, Qin Chen

* NeurIPS 2020 
* Preprint version. Accepted by NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Deformable Kernel Convolutional Network for Video Extreme Super-Resolution


Oct 01, 2020
Xuan Xu, Xin Xiong, Jinge Wang, Xin Li

* To appear in ECCVW 2020 

  Access Paper or Ask Questions

FAN: Frequency Aggregation Network for Real Image Super-resolution


Sep 30, 2020
Yingxue Pang, Xin Li, Xin Jin, Yaojun Wu, Jianzhao Liu, Sen Liu, Zhibo Chen

* 14 pages, 7 figures, presented as a workshop paper at AIM 2020 Challenge @ ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Co-Planar Parametrization for Stereo-SLAM and Visual-Inertial Odometry


Sep 26, 2020
Xin Li, Yanyan Li, Evin Pınar Örnek, Jinlong Lin, Federico Tombari


  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Real Image Super-Resolution: Methods and Results


Sep 25, 2020
Pengxu Wei, Hannan Lu, Radu Timofte, Liang Lin, Wangmeng Zuo, Zhihong Pan, Baopu Li, Teng Xi, Yanwen Fan, Gang Zhang, Jingtuo Liu, Junyu Han, Errui Ding, Tangxin Xie, Liang Cao, Yan Zou, Yi Shen, Jialiang Zhang, Yu Jia, Kaihua Cheng, Chenhuan Wu, Yue Lin, Cen Liu, Yunbo Peng, Xueyi Zou, Zhipeng Luo, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Syed Waqas Zamir, Aditya Arora, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Keon-Hee Ahn, Jun-Hyuk Kim, Jun-Ho Choi, Jong-Seok Lee, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Yoseob Han, Byung-Hoon Kim, JaeHyun Baek, Haoning Wu, Dejia Xu, Bo Zhou, Wei Guan, Xiaobo Li, Chen Ye, Hao Li, Haoyu Zhong, Yukai Shi, Zhijing Yang, Xiaojun Yang, Haoyu Zhong, Xin Li, Xin Jin, Yaojun Wu, Yingxue Pang, Sen Liu, Zhi-Song Liu, Li-Wen Wang, Chu-Tak Li, Marie-Paule Cani, Wan-Chi Siu, Yuanbo Zhou, Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni, Xiaofeng Cong, Rajat Gupta, Keon-Hee Ahn, Jun-Hyuk Kim, Jun-Ho Choi, Jong-Seok Lee, Feras Almasri, Thomas Vandamme, Olivier Debeir

* European Conference on Computer Vision Workshops, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Enhancing Dialogue Generation via Multi-Level Contrastive Learning


Sep 19, 2020
Xin Li, Piji Li, Yan Wang, Xiaojiang Liu, Wai Lam


  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Video Extreme Super-Resolution: Methods and Results


Sep 14, 2020
Dario Fuoli, Zhiwu Huang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Arnau Raventos, Aryan Esfandiari, Salah Karout, Xuan Xu, Xin Li, Xin Xiong, Jinge Wang, Pablo Navarrete Michelini, Wenhao Zhang, Dongyang Zhang, Hanwei Zhu, Dan Xia, Haoyu Chen, Jinjin Gu, Zhi Zhang, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Kazutoshi Akita, Norimichi Ukita, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V


  Access Paper or Ask Questions

Accurate and Lightweight Image Super-Resolution with Model-Guided Deep Unfolding Network


Sep 14, 2020
Qian Ning, Weisheng Dong, Guangming Shi, Leida Li, Xin Li


  Access Paper or Ask Questions

Efficiency in Real-time Webcam Gaze Tracking


Sep 02, 2020
Amogh Gudi, Xin Li, Jan van Gemert

* Awarded Best Paper at European Conference on Computer Vision (ECCV) Workshop on Eye Gaze in AR, VR, and in the Wild (OpenEyes) 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Collaborate in Multi-Module Recommendation via Multi-Agent Reinforcement Learning without Communication


Aug 29, 2020
Xu He, Bo An, Yanghua Li, Haikai Chen, Rundong Wang, Xinrun Wang, Runsheng Yu, Xin Li, Zhirong Wang


  Access Paper or Ask Questions

Detection of Genuine and Posed Facial Expressions of Emotion: A Review


Aug 26, 2020
Shan Jia, Shuo Wang, Chuanbo Hu, Paula Webster, Xin Li


  Access Paper or Ask Questions

Contextual User Browsing Bandits for Large-Scale Online Mobile Recommendation


Aug 21, 2020
Xu He, Bo An, Yanghua Li, Haikai Chen, Qingyu Guo, Xin Li, Zhirong Wang


  Access Paper or Ask Questions

LIRA: Lifelong Image Restoration from Unknown Blended Distortions


Aug 19, 2020
Jianzhao Liu, Jianxin Lin, Xin Li, Wei Zhou, Sen Liu, Zhibo Chen

* ECCV2020 accepted 

  Access Paper or Ask Questions

MHSA-Net: Multi-Head Self-Attention Network for Occluded Person Re-Identification


Aug 14, 2020
Hongchen Tan, Xiuping Liu, Shengjing Tian, Baocai Yin, Xin Li

* Submitted to IEEE Transactions on Image Processing (TIP) 

  Access Paper or Ask Questions