Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Muti-view Mouse Social Behaviour Recognition with Deep Graphical Model

Nov 04, 2020
Zheheng Jiang, Feixiang Zhou, Aite Zhao, Xin Li, Ling Li, Dacheng Tao, Xuelong Li, Huiyu Zhou

* 17 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Cross-lingual Adaptation for Sequence Tagging and Beyond

Oct 23, 2020
Xin Li, Lidong Bing, Wenxuan Zhang, Zheng Li, Wai Lam


  Access Paper or Ask Questions

Autoregressive Modeling is Misspecified for Some Sequence Distributions

Oct 22, 2020
Chu-Cheng Lin, Aaron Jaech, Xin Li, Matt Gormley, Jason Eisner


  Access Paper or Ask Questions

Video Object Segmentation with Adaptive Feature Bank and Uncertain-Region Refinement

Oct 15, 2020
Yongqing Liang, Xin Li, Navid Jafari, Qin Chen

* NeurIPS 2020 
* Preprint version. Accepted by NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Deformable Kernel Convolutional Network for Video Extreme Super-Resolution

Oct 01, 2020
Xuan Xu, Xin Xiong, Jinge Wang, Xin Li

* To appear in ECCVW 2020 

  Access Paper or Ask Questions

FAN: Frequency Aggregation Network for Real Image Super-resolution

Sep 30, 2020
Yingxue Pang, Xin Li, Xin Jin, Yaojun Wu, Jianzhao Liu, Sen Liu, Zhibo Chen

* 14 pages, 7 figures, presented as a workshop paper at AIM 2020 Challenge @ ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Co-Planar Parametrization for Stereo-SLAM and Visual-Inertial Odometry

Sep 26, 2020
Xin Li, Yanyan Li, Evin Pınar Örnek, Jinlong Lin, Federico Tombari


  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Real Image Super-Resolution: Methods and Results

Sep 25, 2020
Pengxu Wei, Hannan Lu, Radu Timofte, Liang Lin, Wangmeng Zuo, Zhihong Pan, Baopu Li, Teng Xi, Yanwen Fan, Gang Zhang, Jingtuo Liu, Junyu Han, Errui Ding, Tangxin Xie, Liang Cao, Yan Zou, Yi Shen, Jialiang Zhang, Yu Jia, Kaihua Cheng, Chenhuan Wu, Yue Lin, Cen Liu, Yunbo Peng, Xueyi Zou, Zhipeng Luo, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Syed Waqas Zamir, Aditya Arora, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Keon-Hee Ahn, Jun-Hyuk Kim, Jun-Ho Choi, Jong-Seok Lee, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Yoseob Han, Byung-Hoon Kim, JaeHyun Baek, Haoning Wu, Dejia Xu, Bo Zhou, Wei Guan, Xiaobo Li, Chen Ye, Hao Li, Haoyu Zhong, Yukai Shi, Zhijing Yang, Xiaojun Yang, Haoyu Zhong, Xin Li, Xin Jin, Yaojun Wu, Yingxue Pang, Sen Liu, Zhi-Song Liu, Li-Wen Wang, Chu-Tak Li, Marie-Paule Cani, Wan-Chi Siu, Yuanbo Zhou, Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni, Xiaofeng Cong, Rajat Gupta, Keon-Hee Ahn, Jun-Hyuk Kim, Jun-Ho Choi, Jong-Seok Lee, Feras Almasri, Thomas Vandamme, Olivier Debeir

* European Conference on Computer Vision Workshops, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Enhancing Dialogue Generation via Multi-Level Contrastive Learning

Sep 19, 2020
Xin Li, Piji Li, Yan Wang, Xiaojiang Liu, Wai Lam


  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Video Extreme Super-Resolution: Methods and Results

Sep 14, 2020
Dario Fuoli, Zhiwu Huang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Arnau Raventos, Aryan Esfandiari, Salah Karout, Xuan Xu, Xin Li, Xin Xiong, Jinge Wang, Pablo Navarrete Michelini, Wenhao Zhang, Dongyang Zhang, Hanwei Zhu, Dan Xia, Haoyu Chen, Jinjin Gu, Zhi Zhang, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Kazutoshi Akita, Norimichi Ukita, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V


  Access Paper or Ask Questions

Accurate and Lightweight Image Super-Resolution with Model-Guided Deep Unfolding Network

Sep 14, 2020
Qian Ning, Weisheng Dong, Guangming Shi, Leida Li, Xin Li


  Access Paper or Ask Questions

Efficiency in Real-time Webcam Gaze Tracking

Sep 02, 2020
Amogh Gudi, Xin Li, Jan van Gemert

* Awarded Best Paper at European Conference on Computer Vision (ECCV) Workshop on Eye Gaze in AR, VR, and in the Wild (OpenEyes) 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Collaborate in Multi-Module Recommendation via Multi-Agent Reinforcement Learning without Communication

Aug 29, 2020
Xu He, Bo An, Yanghua Li, Haikai Chen, Rundong Wang, Xinrun Wang, Runsheng Yu, Xin Li, Zhirong Wang


  Access Paper or Ask Questions

Detection of Genuine and Posed Facial Expressions of Emotion: A Review

Aug 26, 2020
Shan Jia, Shuo Wang, Chuanbo Hu, Paula Webster, Xin Li


  Access Paper or Ask Questions

Contextual User Browsing Bandits for Large-Scale Online Mobile Recommendation

Aug 21, 2020
Xu He, Bo An, Yanghua Li, Haikai Chen, Qingyu Guo, Xin Li, Zhirong Wang


  Access Paper or Ask Questions

LIRA: Lifelong Image Restoration from Unknown Blended Distortions

Aug 19, 2020
Jianzhao Liu, Jianxin Lin, Xin Li, Wei Zhou, Sen Liu, Zhibo Chen

* ECCV2020 accepted 

  Access Paper or Ask Questions

MHSA-Net: Multi-Head Self-Attention Network for Occluded Person Re-Identification

Aug 14, 2020
Hongchen Tan, Xiuping Liu, Shengjing Tian, Baocai Yin, Xin Li

* Submitted to IEEE Transactions on Image Processing (TIP) 

  Access Paper or Ask Questions

Cascade Graph Neural Networks for RGB-D Salient Object Detection

Aug 07, 2020
Ao Luo, Xin Li, Fan Yang, Zhicheng Jiao, Hong Cheng, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

LSOTB-TIR:A Large-Scale High-Diversity Thermal Infrared Object Tracking Benchmark

Aug 03, 2020
Qiao Liu, Xin Li, Zhenyu He, Chenglong Li, Jun Li, Zikun Zhou, Di Yuan, Jing Li, Kai Yang, Nana Fan, Feng Zheng

* accepted by ACM Mutlimedia Conference, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-node Bert-pretraining: Cost-efficient Approach

Aug 01, 2020
Jiahuang Lin, Xin Li, Gennady Pekhimenko


  Access Paper or Ask Questions

Predicting heave and surge motions of a semi-submersible with neural networks

Jul 31, 2020
Xiaoxian Guo, Xiantao Zhang, Xinliang Tian, Xin Li, Wenyue Lu

* 16 pages, 22 figures, submitted to Applied Ocean Research 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Disentangled Feature Representation for Hybrid-distorted Image Restoration

Jul 22, 2020
Xin Li, Xin Jin, Jianxin Lin, Tao Yu, Sen Liu, Yaojun Wu, Wei Zhou, Zhibo Chen

* Accepted by ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

Explainable Recommendation via Interpretable Feature Mapping and Evaluation of Explainability

Jul 12, 2020
Deng Pan, Xiangrui Li, Xin Li, Dongxiao Zhu

* IJCAI 2020, pages 2690-2696 
* Proceedings of the Twenty-Ninth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI) 

  Access Paper or Ask Questions

Defending against adversarial attacks on medical imaging AI system, classification or detection?

Jun 24, 2020
Xin Li, Deng Pan, Dongxiao Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Robust Trajectory Forecasting for Multiple Intelligent Agents in Dynamic Scene

May 27, 2020
Yanliang Zhu, Dongchun Ren, Mingyu Fan, Deheng Qian, Xin Li, Huaxia Xia


  Access Paper or Ask Questions

Multi-scale Grouped Dense Network for VVC Intra Coding

May 16, 2020
Xin Li, Simeng Sun, Zhizheng Zhang, Zhibo Chen


  Access Paper or Ask Questions

3D Face Anti-spoofing with Factorized Bilinear Coding

May 12, 2020
Shan Jia, Xin Li, Chuanbo Hu, Guodong Guo, Zhengquan Xu

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1910.05457 

  Access Paper or Ask Questions

Context-aware Helpfulness Prediction for Online Product Reviews

Apr 27, 2020
Iyiola E. Olatunji, Xin Li, Wai Lam

* Published as a proceeding paper in AIRS 2019 

  Access Paper or Ask Questions