Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xin Li

MELM: Data Augmentation with Masked Entity Language Modeling for Cross-lingual NER


Aug 31, 2021
Ran Zhou, Ruidan He, Xin Li, Lidong Bing, Erik Cambria, Luo Si, Chunyan Miao


  Access Paper or Ask Questions

Detection of Illicit Drug Trafficking Events on Instagram: A Deep Multimodal Multilabel Learning Approach


Aug 23, 2021
Chuanbo Hu, Minglei Yin, Bin Liu, Xin Li, Yanfang Ye

* Accepted by CIKM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Identifying Illicit Drug Dealers on Instagram with Large-scale Multimodal Data Fusion


Aug 23, 2021
Chuanbo Hu, Minglei Yin, Bin Liu, Xin Li, Yanfang Ye

* Accepted by ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) 

  Access Paper or Ask Questions

AdaAttN: Revisit Attention Mechanism in Arbitrary Neural Style Transfer


Aug 11, 2021
Songhua Liu, Tianwei Lin, Dongliang He, Fu Li, Meiling Wang, Xin Li, Zhengxing Sun, Qian Li, Errui Ding

* Accepted by ICCV 2021. Codes will be released on https://github.com/wzmsltw/AdaAttN 

  Access Paper or Ask Questions

Paint Transformer: Feed Forward Neural Painting with Stroke Prediction


Aug 11, 2021
Songhua Liu, Tianwei Lin, Dongliang He, Fu Li, Ruifeng Deng, Xin Li, Errui Ding, Hao Wang

* Accepted by ICCV 2021 (oral). Codes will be released on https://github.com/wzmsltw/PaintTransformer 

  Access Paper or Ask Questions

VisEvent: Reliable Object Tracking via Collaboration of Frame and Event Flows


Aug 11, 2021
Xiao Wang, Jianing Li, Lin Zhu, Zhipeng Zhang, Zhe Chen, Xin Li, Yaowei Wang, Yonghong Tian, Feng Wu

* Work in Progress 

  Access Paper or Ask Questions

Saliency-Associated Object Tracking


Aug 08, 2021
Zikun Zhou, Wenjie Pei, Xin Li, Hongpeng Wang, Feng Zheng, Zhenyu He

* Accepted by ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Human-In-The-Loop Document Layout Analysis


Aug 04, 2021
Xingjiao Wu, Tianlong Ma, Xin Li, Qin Chen, Liang He


  Access Paper or Ask Questions

Metasurface-Enabled On-Chip Multiplexed Diffractive Neural Networks in the Visible


Jul 13, 2021
Xuhao Luo, Yueqiang Hu, Xin Li, Xiangnian Ou, Jiajie Lai, Na Liu, Huigao Duan


  Access Paper or Ask Questions

Self-Contrastive Learning with Hard Negative Sampling for Self-supervised Point Cloud Learning


Jul 05, 2021
Bi'an Du, Xiang Gao, Wei Hu, Xin Li

* Accepted to ACM MM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Crop-Transform-Paste: Self-Supervised Learning for Visual Tracking


Jun 21, 2021
Xin Li, Wenjie Pei, Zikun Zhou, Zhenyu He, Huchuan Lu, Ming-Hsuan Yang

* 10 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Underwater Soft Robotic Hand with Multi-Source Coupling Bio-Inspired Soft Palm and Six Fingers Driven by Water Hydraulic


Jun 13, 2021
Haihang Wang, He Xu, Chen Yang, Xin Li, Siqing Chen

* 7 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Task-driven Semantic Coding via Reinforcement Learning


Jun 07, 2021
Xin Li, Jun Shi, Zhibo Chen

* 13 pages, accepted by IEEE Transactions on Image Processing (TIP) 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2021 Challenge on Quality Enhancement of Compressed Video: Methods and Results


May 02, 2021
Ren Yang, Radu Timofte, Jing Liu, Yi Xu, Xinjian Zhang, Minyi Zhao, Shuigeng Zhou, Kelvin C. K. Chan, Shangchen Zhou, Xiangyu Xu, Chen Change Loy, Xin Li, Fanglong Liu, He Zheng, Lielin Jiang, Qi Zhang, Dongliang He, Fu Li, Qingqing Dang, Yibin Huang, Matteo Maggioni, Zhongqian Fu, Shuai Xiao, Cheng li, Thomas Tanay, Fenglong Song, Wentao Chao, Qiang Guo, Yan Liu, Jiang Li, Xiaochao Qu, Dewang Hou, Jiayu Yang, Lyn Jiang, Di You, Zhenyu Zhang, Chong Mou, Iaroslav Koshelev, Pavel Ostyakov, Andrey Somov, Jia Hao, Xueyi Zou, Shijie Zhao, Xiaopeng Sun, Yiting Liao, Yuanzhi Zhang, Qing Wang, Gen Zhan, Mengxi Guo, Junlin Li, Ming Lu, Zhan Ma, Pablo Navarrete Michelini, Hai Wang, Yiyun Chen, Jingyu Guo, Liliang Zhang, Wenming Yang, Sijung Kim, Syehoon Oh, Yucong Wang, Minjie Cai, Wei Hao, Kangdi Shi, Liangyan Li, Jun Chen, Wei Gao, Wang Liu, Xiaoyu Zhang, Linjie Zhou, Sixin Lin, Ru Wang

* Corrected the MOS values in Table 2 

  Access Paper or Ask Questions

Image Inpainting by End-to-End Cascaded Refinement with Mask Awareness


Apr 28, 2021
Manyu Zhu, Dongliang He, Xin Li, Chao Li, Fu Li, Xiao Liu, Errui Ding, Zhaoxiang Zhang

* IEEE TIP, to appear 

  Access Paper or Ask Questions

Drafting and Revision: Laplacian Pyramid Network for Fast High-Quality Artistic Style Transfer


Apr 18, 2021
Tianwei Lin, Zhuoqi Ma, Fu Li, Dongliang He, Xin Li, Errui Ding, Nannan Wang, Jie Li, Xinbo Gao

* Accepted by CVPR 2021. Codes will be released soon on https://github.com/PaddlePaddle/PaddleGAN/ 

  Access Paper or Ask Questions

SiamCorners: Siamese Corner Networks for Visual Tracking


Apr 15, 2021
Kai Yang, Zhenyu He, Wenjie Pei, Zikun Zhou, Xin Li, Di Yuan, Haijun Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Learning Semantic Person Image Generation by Region-Adaptive Normalization


Apr 14, 2021
Zhengyao Lv, Xiaoming Li, Xin Li, Fu Li, Tianwei Lin, Dongliang He, Wangmeng Zuo


  Access Paper or Ask Questions

Graph-based Facial Affect Analysis: A Review of Methods, Applications and Challenges


Apr 12, 2021
Yang Liu, Xingming Zhang, Jinzhao Zhou, Xin Li, Yante Li, Guoying Zhao, Yue Li

* 23 pages, 11 figures, 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Searching Efficient Model-guided Deep Network for Image Denoising


Apr 06, 2021
Qian Ning, Weisheng Dong, Xin Li, Jinjian Wu, Leida Li, Guangming Shi

* 15 pages 

  Access Paper or Ask Questions

A Detector-oblivious Multi-arm Network for Keypoint Matching


Apr 05, 2021
Xuelun Shen, Cheng Wang, Xin Li, Qian Hu, Jingyi Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Mutual Graph Learning for Camouflaged Object Detection


Apr 03, 2021
Qiang Zhai, Xin Li, Fan Yang, Chenglizhao Chen, Hong Cheng, Deng-Ping Fan


  Access Paper or Ask Questions