Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Pichao Wang

Lifting Transformer for 3D Human Pose Estimation in Video


Apr 04, 2021
Wenhao Li, Hong Liu, Runwei Ding, Mengyuan Liu, Pichao Wang


  Access Paper or Ask Questions

Augmented Transformer with Adaptive Graph for Temporal Action Proposal Generation


Mar 30, 2021
Shuning Chang, Pichao Wang, Fan Wang, Hao Li, Jiashi Feng

* 12 pagess, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

TransReID: Transformer-based Object Re-Identification


Feb 08, 2021
Shuting He, Hao Luo, Pichao Wang, Fan Wang, Hao Li, Wei Jiang


  Access Paper or Ask Questions

Zen-NAS: A Zero-Shot NAS for High-Performance Deep Image Recognition


Feb 01, 2021
Ming Lin, Pichao Wang, Zhenhong Sun, Hesen Chen, Xiuyu Sun, Qi Qian, Hao Li, Rong Jin


  Access Paper or Ask Questions

Trear: Transformer-based RGB-D Egocentric Action Recognition


Jan 05, 2021
Xiangyu Li, Yonghong Hou, Pichao Wang, Zhimin Gao, Mingliang Xu, Wanqing Li

* Accepted by IEEE Transactions 

  Access Paper or Ask Questions

Transformer Guided Geometry Model for Flow-Based Unsupervised Visual Odometry


Dec 08, 2020
Xiangyu Li, Yonghong Hou, Pichao Wang, Zhimin Gao, Mingliang Xu, Wanqing Li


  Access Paper or Ask Questions

SAR-NAS: Skeleton-based Action Recognition via Neural Architecture Searching


Oct 29, 2020
Haoyuan Zhang, Yonghong Hou, Pichao Wang, Zihui Guo, Wanqing Li


  Access Paper or Ask Questions

Searching Multi-Rate and Multi-Modal Temporal Enhanced Networks for Gesture Recognition


Aug 21, 2020
Zitong Yu, Benjia Zhou, Jun Wan, Pichao Wang, Haoyu Chen, Xin Liu, Stan Z. Li, Guoying Zhao

* Submitted to IEEE Transactions on Image Processing 

  Access Paper or Ask Questions

RobustTAD: Robust Time Series Anomaly Detection via Decomposition and Convolutional Neural Networks


Feb 21, 2020
Jingkun Gao, Xiaomin Song, Qingsong Wen, Pichao Wang, Liang Sun, Huan Xu

* 9 pages, 5 figures, and 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

RGB-D-based Human Motion Recognition with Deep Learning: A Survey


Apr 24, 2018
Pichao Wang, Wanqing Li, Philip Ogunbona, Jun Wan, Sergio Escalera


  Access Paper or Ask Questions

Depth Pooling Based Large-scale 3D Action Recognition with Convolutional Neural Networks


Apr 17, 2018
Pichao Wang, Wanqing Li, Zhimin Gao, Chang Tang, Philip Ogunbona

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1701.01814, arXiv:1608.06338 

  Access Paper or Ask Questions

Cooperative Training of Deep Aggregation Networks for RGB-D Action Recognition


Dec 05, 2017
Pichao Wang, Wanqing Li, Jun Wan, Philip Ogunbona, Xinwang Liu


  Access Paper or Ask Questions

Online Action Recognition based on Incremental Learning of Weighted Covariance Descriptors


Jul 06, 2017
Chang Tang, Pichao Wang, Wanqing Li


  Access Paper or Ask Questions

Skeleton-based Action Recognition Using LSTM and CNN


Jul 06, 2017
Chuankun Li, Pichao Wang, Shuang Wang, Yonghong Hou, Wanqing Li


  Access Paper or Ask Questions

Investigation of Different Skeleton Features for CNN-based 3D Action Recognition


May 02, 2017
Zewei Ding, Pichao Wang, Philip O. Ogunbona, Wanqing Li


  Access Paper or Ask Questions

Scene Flow to Action Map: A New Representation for RGB-D based Action Recognition with Convolutional Neural Networks


Mar 27, 2017
Pichao Wang, Wanqing Li, Zhimin Gao, Yuyao Zhang, Chang Tang, Philip Ogunbona


  Access Paper or Ask Questions

Large-scale Isolated Gesture Recognition Using Convolutional Neural Networks


Jan 07, 2017
Pichao Wang, Wanqing Li, Song Liu, Zhimin Gao, Chang Tang, Philip Ogunbona

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1608.06338 

  Access Paper or Ask Questions

Action Recognition Based on Joint Trajectory Maps with Convolutional Neural Networks


Dec 30, 2016
Pichao Wang, Wanqing Li, Chuankun Li, Yonghong Hou


  Access Paper or Ask Questions

Action Recognition Based on Joint Trajectory Maps Using Convolutional Neural Networks


Nov 13, 2016
Pichao Wang, Zhaoyang Li, Yonghong Hou, Wanqing Li


  Access Paper or Ask Questions

Large-scale Continuous Gesture Recognition Using Convolutional Neural Networks


Sep 12, 2016
Pichao Wang, Wanqing Li, Song Liu, Yuyao Zhang, Zhimin Gao, Philip Ogunbona


  Access Paper or Ask Questions

Combining ConvNets with Hand-Crafted Features for Action Recognition Based on an HMM-SVM Classifier


Feb 01, 2016
Pichao Wang, Zhaoyang Li, Yonghong Hou, Wanqing Li


  Access Paper or Ask Questions

RGB-D-based Action Recognition Datasets: A Survey


Jan 21, 2016
Jing Zhang, Wanqing Li, Philip O. Ogunbona, Pichao Wang, Chang Tang


  Access Paper or Ask Questions

Deep Convolutional Neural Networks for Action Recognition Using Depth Map Sequences


Jan 20, 2015
Pichao Wang, Wanqing Li, Zhimin Gao, Jing Zhang, Chang Tang, Philip Ogunbona


  Access Paper or Ask Questions

Mining Mid-level Features for Action Recognition Based on Effective Skeleton Representation


Sep 14, 2014
Pichao Wang, Wanqing Li, Philip Ogunbona, Zhimin Gao, Hanling Zhang


  Access Paper or Ask Questions