Alert button
Picture for Lifeng Shang

Lifeng Shang

Alert button

Does the Generator Mind its Contexts? An Analysis of Generative Model Faithfulness under Context Transfer

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 22, 2024
Xinshuo Hu, Baotian Hu, Dongfang Li, Xiaoguang Li, Lifeng Shang

Viaarxiv icon

Learning to Edit: Aligning LLMs with Knowledge Editing

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 19, 2024
Yuxin Jiang, Yufei Wang, Chuhan Wu, Wanjun Zhong, Xingshan Zeng, Jiahui Gao, Liangyou Li, Xin Jiang, Lifeng Shang, Ruiming Tang, Qun Liu, Wei Wang

Viaarxiv icon

Planning, Creation, Usage: Benchmarking LLMs for Comprehensive Tool Utilization in Real-World Complex Scenarios

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 30, 2024
Shijue Huang, Wanjun Zhong, Jianqiao Lu, Qi Zhu, Jiahui Gao, Weiwen Liu, Yutai Hou, Xingshan Zeng, Yasheng Wang, Lifeng Shang, Xin Jiang, Ruifeng Xu, Qun Liu

Viaarxiv icon

MT-Eval: A Multi-Turn Capabilities Evaluation Benchmark for Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 30, 2024
Wai-Chung Kwan, Xingshan Zeng, Yuxin Jiang, Yufei Wang, Liangyou Li, Lifeng Shang, Xin Jiang, Qun Liu, Kam-Fai Wong

Viaarxiv icon

YODA: Teacher-Student Progressive Learning for Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 28, 2024
Jianqiao Lu, Wanjun Zhong, Yufei Wang, Zhijiang Guo, Qi Zhu, Wenyong Huang, Yanlin Wang, Fei Mi, Baojun Wang, Yasheng Wang, Lifeng Shang, Xin Jiang, Qun Liu

Viaarxiv icon

PROXYQA: An Alternative Framework for Evaluating Long-Form Text Generation with Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 26, 2024
Haochen Tan, Zhijiang Guo, Zhan Shi, Lu Xu, Zhili Liu, Xiaoguang Li, Yasheng Wang, Lifeng Shang, Qun Liu, Linqi Song

Viaarxiv icon

Preparing Lessons for Progressive Training on Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 18, 2024
Yu Pan, Ye Yuan, Yichun Yin, Jiaxin Shi, Zenglin Xu, Ming Zhang, Lifeng Shang, Xin Jiang, Qun Liu

Viaarxiv icon

Data Management For Large Language Models: A Survey

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 04, 2023
Zige Wang, Wanjun Zhong, Yufei Wang, Qi Zhu, Fei Mi, Baojun Wang, Lifeng Shang, Xin Jiang, Qun Liu

Viaarxiv icon

FollowBench: A Multi-level Fine-grained Constraints Following Benchmark for Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 14, 2023
Yuxin Jiang, Yufei Wang, Xingshan Zeng, Wanjun Zhong, Liangyou Li, Fei Mi, Lifeng Shang, Xin Jiang, Qun Liu, Wei Wang

Figure 1 for FollowBench: A Multi-level Fine-grained Constraints Following Benchmark for Large Language Models
Figure 2 for FollowBench: A Multi-level Fine-grained Constraints Following Benchmark for Large Language Models
Figure 3 for FollowBench: A Multi-level Fine-grained Constraints Following Benchmark for Large Language Models
Figure 4 for FollowBench: A Multi-level Fine-grained Constraints Following Benchmark for Large Language Models
Viaarxiv icon