Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
CLiMP: A Benchmark for Chinese Language Model Evaluation

Jan 26, 2021
Beilei Xiang, Changbing Yang, Yu Li, Alex Warstadt, Katharina Kann


  Access Paper or Ask Questions

Towards Real-World Blind Face Restoration with Generative Facial Prior

Jan 11, 2021
Xintao Wang, Yu Li, Honglun Zhang, Ying Shan

* Technical report, 11 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Refine and Imitate: Reducing Repetition and Inconsistency in Persuasion Dialogues via Reinforcement Learning and Human Demonstration

Dec 31, 2020
Weiyan Shi, Yu Li, Saurav Sahay, Zhou Yu


  Access Paper or Ask Questions

Two-Stage Single Image Reflection Removal with Reflection-Aware Guidance

Dec 02, 2020
Yu Li, Ming Liu, Yaling Yi, Qince Li, Dongwei Ren, Wangmeng Zuo


  Access Paper or Ask Questions

Gunrock 2.0: A User Adaptive Social Conversational System

Nov 30, 2020
Kaihui Liang, Austin Chau, Yu Li, Xueyuan Lu, Dian Yu, Mingyang Zhou, Ishan Jain, Sam Davidson, Josh Arnold, Minh Nguyen, Zhou Yu

* Published in 3rd Proceedings of Alexa Prize (Alexa Prize 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

DeepDyve: Dynamic Verification for Deep Neural Networks

Oct 16, 2020
Yu Li, Min Li, Bo Luo, Ye Tian, Qiang Xu


  Access Paper or Ask Questions

A Simple Yet Effective Method for Video Temporal Grounding with Cross-Modality Attention

Sep 23, 2020
Binjie Zhang, Yu Li, Chun Yuan, Dejing Xu, Pin Jiang, Ying Shan

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Dual Semantic Fusion Network for Video Object Detection

Sep 16, 2020
Lijian Lin, Haosheng Chen, Honglun Zhang, Jun Liang, Yu Li, Ying Shan, Hanzi Wang

* ACM Multimedia 2020 
* 9 pages,6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Structured Prediction in Bioinformatics with Deep Learning

Aug 25, 2020
Yu Li

* PhD dissertatation 

  Access Paper or Ask Questions

The Devil is in Classification: A Simple Framework for Long-tail Instance Segmentation

Jul 31, 2020
Tao Wang, Yu Li, Bingyi Kang, Junnan Li, Junhao Liew, Sheng Tang, Steven Hoi, Jiashi Feng

* LVIS 2019 challenge winner, performance significantly improved after challenge submission, accepted at ECCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Overcoming Classifier Imbalance for Long-tail Object Detection with Balanced Group Softmax

Jun 18, 2020
Yu Li, Tao Wang, Bingyi Kang, Sheng Tang, Chunfeng Wang, Jintao Li, Jiashi Feng

* CVPR 2020 (Oral). Code is available at https://github.com/FishYuLi/BalancedGroupSoftmax 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Stop While Learning to Predict

Jun 09, 2020
Xinshi Chen, Hanjun Dai, Yu Li, Xin Gao, Le Song

* Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Dehaze From Realistic Scene with A Fast Physics Based Dehazing Network

Apr 18, 2020
Ruoteng Li, Xiaoyi Zhang, Shaodi You, Yu Li


  Access Paper or Ask Questions

RNA Secondary Structure Prediction By Learning Unrolled Algorithms

Feb 13, 2020
Xinshi Chen, Yu Li, Ramzan Umarov, Xin Gao, Le Song

* International Conference on Learning Representations 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Fast Video Object Segmentation using the Global Context Module

Jan 30, 2020
Yu Li, Zhuoran Shen, Ying Shan


  Access Paper or Ask Questions

Asymmetric GAN for Unpaired Image-to-image Translation

Dec 25, 2019
Yu Li, Sheng Tang, Rui Zhang, Yongdong Zhang, Jintao Li, Shuicheng Yan

* IEEE Transactions on Image Processing 2019 
* Accepted by IEEE Transactions on Image Processing (TIP) 2019 

  Access Paper or Ask Questions

End-to-End Trainable Non-Collaborative Dialog System

Nov 25, 2019
Yu Li, Kun Qian, Weiyan Shi, Zhou Yu


  Access Paper or Ask Questions

On Functional Test Generation for Deep Neural Network IPs

Nov 23, 2019
Bo Luo, Yu Li, Lingxiao Wei, Qiang Xu

* 2019 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE) 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Learning for Intrinsic Image Decomposition from a Single Image

Nov 22, 2019
Yunfei Liu, Yu Li, Shaodi You, Feng Lu


  Access Paper or Ask Questions

Accurate Trajectory Prediction for Autonomous Vehicles

Nov 18, 2019
Michael Diodato, Yu Li, Antonia Lovjer, Minsu Yeom, Albert Song, Yiyang Zeng, Abhay Khosla, Benedikt Schifferer, Manik Goyal, Iddo Drori

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1910.10318, arXiv:1910.10317 

  Access Paper or Ask Questions

Alternating Roles Dialog Model with Large-scale Pre-trained Language Models

Nov 10, 2019
Qingyang Wu, Yichi Zhang, Yu Li, Zhou Yu


  Access Paper or Ask Questions

Classification Calibration for Long-tail Instance Segmentation

Nov 02, 2019
Tao Wang, Yu Li, Bingyi Kang, Junnan Li, Jun Hao Liew, Sheng Tang, Steven Hoi, Jiashi Feng

* This report presents our winning solution to LVIS 2019 challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Winning the ICCV 2019 Learning to Drive Challenge

Oct 23, 2019
Michael Diodato, Yu Li, Manik Goyal, Iddo Drori

* ICCV Autonomous Driving Workshop, 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Alternating Recurrent Dialog Model with Large-scale Pre-trained Language Models

Oct 09, 2019
Qingyang Wu, Yichi Zhang, Yu Li, Zhou Yu


  Access Paper or Ask Questions

Hyperspectral City V1.0 Dataset and Benchmark

Aug 13, 2019
Shaodi You, Erqi Huang, Shuaizhe Liang, Yongrong Zheng, Yunxiang Li, Fan Wang, Sen Lin, Qiu Sheng, Xun Cao, Diming Zhang, Yuanjiang Li, Yu Li, Ying Fu, Boxin Shi, Feng Lu, Yinqiang Zheng, Robby T. Tan

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions