Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
A Deep Drift-Diffusion Model for Image Aesthetic Score Distribution Prediction

Oct 15, 2020
Xin Jin, Xiqiao Li, Heng Huang, Xiaodong Li, Xinghui Zhou

* 13 pages, 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

FAN: Frequency Aggregation Network for Real Image Super-resolution

Sep 30, 2020
Yingxue Pang, Xin Li, Xin Jin, Yaojun Wu, Jianzhao Liu, Sen Liu, Zhibo Chen

* 14 pages, 7 figures, presented as a workshop paper at AIM 2020 Challenge @ ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

On Efficient Constructions of Checkpoints

Sep 28, 2020
Yu Chen, Zhenming Liu, Bin Ren, Xin Jin

* International Conference on Machine Learning, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Real Image Super-Resolution: Methods and Results

Sep 25, 2020
Pengxu Wei, Hannan Lu, Radu Timofte, Liang Lin, Wangmeng Zuo, Zhihong Pan, Baopu Li, Teng Xi, Yanwen Fan, Gang Zhang, Jingtuo Liu, Junyu Han, Errui Ding, Tangxin Xie, Liang Cao, Yan Zou, Yi Shen, Jialiang Zhang, Yu Jia, Kaihua Cheng, Chenhuan Wu, Yue Lin, Cen Liu, Yunbo Peng, Xueyi Zou, Zhipeng Luo, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Syed Waqas Zamir, Aditya Arora, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Keon-Hee Ahn, Jun-Hyuk Kim, Jun-Ho Choi, Jong-Seok Lee, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Yoseob Han, Byung-Hoon Kim, JaeHyun Baek, Haoning Wu, Dejia Xu, Bo Zhou, Wei Guan, Xiaobo Li, Chen Ye, Hao Li, Haoyu Zhong, Yukai Shi, Zhijing Yang, Xiaojun Yang, Haoyu Zhong, Xin Li, Xin Jin, Yaojun Wu, Yingxue Pang, Sen Liu, Zhi-Song Liu, Li-Wen Wang, Chu-Tak Li, Marie-Paule Cani, Wan-Chi Siu, Yuanbo Zhou, Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni, Xiaofeng Cong, Rajat Gupta, Keon-Hee Ahn, Jun-Hyuk Kim, Jun-Ho Choi, Jong-Seok Lee, Feras Almasri, Thomas Vandamme, Olivier Debeir

* European Conference on Computer Vision Workshops, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Context Embedding for Region-based Object Detection

Aug 04, 2020
Zhao-Min Chen, Xin Jin, Borui Zhao, Xiu-Shen Wei, Yanwen Guo

* Accepted by ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Disentangled Feature Representation for Hybrid-distorted Image Restoration

Jul 22, 2020
Xin Li, Xin Jin, Jianxin Lin, Tao Yu, Sen Liu, Yaojun Wu, Wei Zhou, Zhibo Chen

* Accepted by ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

Is Network the Bottleneck of Distributed Training?

Jun 24, 2020
Zhen Zhang, Chaokun Chang, Haibin Lin, Yida Wang, Raman Arora, Xin Jin


  Access Paper or Ask Questions

Feature Alignment and Restoration for Domain Generalization and Adaptation

Jun 22, 2020
Xin Jin, Cuiling Lan, Wenjun Zeng, Zhibo Chen


  Access Paper or Ask Questions

Global Distance-distributions Separation for Unsupervised Person Re-identification

Jun 01, 2020
Xin Jin, Cuiling Lan, Wenjun Zeng, Zhibo Chen


  Access Paper or Ask Questions

Style Normalization and Restitution for Generalizable Person Re-identification

May 22, 2020
Xin Jin, Cuiling Lan, Wenjun Zeng, Zhibo Chen, Li Zhang

* Accepted by CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring Categorical Regularization for Domain Adaptive Object Detection

Mar 20, 2020
Chang-Dong Xu, Xing-Ran Zhao, Xin Jin, Xiu-Shen Wei

* To appear in CVPR 2020. X.-S. Wei is the corresponding author 

  Access Paper or Ask Questions

Uncertainty-Aware Multi-Shot Knowledge Distillation for Image-Based Object Re-Identification

Jan 21, 2020
Xin Jin, Cuiling Lan, Wenjun Zeng, Zhibo Chen

* Thirty-Fourth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-20) 

  Access Paper or Ask Questions

Region Normalization for Image Inpainting

Nov 23, 2019
Tao Yu, Zongyu Guo, Xin Jin, Shilin Wu, Zhibo Chen, Weiping Li, Zhizheng Zhang, Sen Liu

* Accepted by AAAI-2020 

  Access Paper or Ask Questions

Aesthetic Attributes Assessment of Images

Jul 29, 2019
Xin Jin, Le Wu, Geng Zhao, Xiaodong Li, Xiaokun Zhang, Shiming Ge, Dongqing Zou, Bin Zhou, Xinghui Zhou

* to appear in ACM MM 2019, camera ready version 

  Access Paper or Ask Questions

Facial Makeup Transfer Combining Illumination Transfer

Jul 08, 2019
Xin Jin, Rui Han, Ning Ning, Xiaodong Li, Xiaokun Zhang

* in IEEE Access, vol. 7, pp. 80928-80936, 2019 
* IEEE Access, conference short version: ISAIR2019 

  Access Paper or Ask Questions

Semantics-Aligned Representation Learning for Person Re-identification

May 30, 2019
Xin Jin, Cuiling Lan, Wenjun Zeng, Guoqiang Wei, Zhibo Chen


  Access Paper or Ask Questions

CaseNet: Content-Adaptive Scale Interaction Networks for Scene Parsing

Apr 17, 2019
Xin Jin, Cuiling Lan, Wenjun Zeng, Zhizheng Zhang, Zhibo Chen


  Access Paper or Ask Questions

Relation-Aware Global Attention

Apr 05, 2019
Zhizheng Zhang, Cuiling Lan, Wenjun Zeng, Xin Jin, Zhibo Chen


  Access Paper or Ask Questions

Neural Packet Classification

Feb 27, 2019
Eric Liang, Hang Zhu, Xin Jin, Ion Stoica


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Single Image Deraining with Self-supervised Constraints

Nov 21, 2018
Xin Jin, Zhibo Chen, Jianxin Lin, Zhikai Chen, Wei Zhou

* 10 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

ILGNet: Inception Modules with Connected Local and Global Features for Efficient Image Aesthetic Quality Classification using Domain Adaptation

Apr 29, 2018
Xin Jin, Le Wu, Xiaodong Li, Xiaokun Zhang, Jingying Chi, Siwei Peng, Shiming Ge, Geng Zhao, Shuying Li

* under review, IET-Computer Vision, Previous WCSP2016 paper 

  Access Paper or Ask Questions

Predicting Aesthetic Score Distribution through Cumulative Jensen-Shannon Divergence

Nov 20, 2017
Xin Jin, Le Wu, Xiaodong Li, Siyu Chen, Siwei Peng, Jingying Chi, Shiming Ge, Chenggen Song, Geng Zhao

* AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), New Orleans, Louisiana, USA. 2-7 Feb. 2018 

  Access Paper or Ask Questions

3D Textured Model Encryption via 3D Lu Chaotic Mapping

Sep 25, 2017
Xin Jin, Shuyun Zhu, Chaoen Xiao, Hongbo Sun, Xiaodong Li, Geng Zhao, Shiming Ge

* 13 pages, 7 figures, under review of SCIS 

  Access Paper or Ask Questions

Single Reference Image based Scene Relighting via Material Guided Filtering

Aug 23, 2017
Xin Jin, Yannan Li, Ningning Liu, Xiaodong Li, Xianggang Jiang, Chaoen Xiao, Shiming Ge

* Best student paper award of ISAIR 2017 (International Symposium on Artificial Intelligence and Robotics), recommended to Optics and Laser Technology 

  Access Paper or Ask Questions

Privacy Preserving Face Retrieval in the Cloud for Mobile Users

Aug 09, 2017
Xin Jin, Shiming Ge, Chenggen Song

* Abuse Preventive Data Mining (APDM2017, IJCAI Workshop), 19-25 August, 2017 Melbourne, Australia 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Privacy Preserving Viola-Jones Type Object Detection via Random Base Image Representation

Mar 30, 2017
Xin Jin, Peng Yuan, Xiaodong Li, Chenggen Song, Shiming Ge, Geng Zhao, Yingya Chen

* 6 pages, 3 figures, To appear in the proceedings of the IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), Jul 10, 2017 - Jul 14, 2017, Hong Kong, Hong Kong 

  Access Paper or Ask Questions

Face Alignment In-the-Wild: A Survey

Aug 15, 2016
Xin Jin, Xiaoyang Tan


  Access Paper or Ask Questions