Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yichun Yin

Extract then Distill: Efficient and Effective Task-Agnostic BERT Distillation


Apr 24, 2021
Cheng Chen, Yichun Yin, Lifeng Shang, Zhi Wang, Xin Jiang, Xiao Chen, Qun Liu


  Access Paper or Ask Questions

LightMBERT: A Simple Yet Effective Method for Multilingual BERT Distillation


Mar 11, 2021
Xiaoqi Jiao, Yichun Yin, Lifeng Shang, Xin Jiang, Xiao Chen, Linlin Li, Fang Wang, Qun Liu


  Access Paper or Ask Questions

Improving Task-Agnostic BERT Distillation with Layer Mapping Search


Dec 11, 2020
Xiaoqi Jiao, Huating Chang, Yichun Yin, Lifeng Shang, Xin Jiang, Xiao Chen, Linlin Li, Fang Wang, Qun Liu


  Access Paper or Ask Questions

TernaryBERT: Distillation-aware Ultra-low Bit BERT


Oct 10, 2020
Wei Zhang, Lu Hou, Yichun Yin, Lifeng Shang, Xiao Chen, Xin Jiang, Qun Liu

* Accepted by EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

PoD: Positional Dependency-Based Word Embedding for Aspect Term Extraction


Nov 09, 2019
Yichun Yin, Chenguang Wang, Ming Zhang

* 6 pages, 1 figure, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

TinyBERT: Distilling BERT for Natural Language Understanding


Sep 24, 2019
Xiaoqi Jiao, Yichun Yin, Lifeng Shang, Xin Jiang, Xiao Chen, Linlin Li, Fang Wang, Qun Liu

* 13 pages, 2 figures, 9 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Dialog State Tracking with Reinforced Data Augmentation


Aug 21, 2019
Yichun Yin, Lifeng Shang, Xin Jiang, Xiao Chen, Qun Liu

* Under review 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Word and Dependency Path Embeddings for Aspect Term Extraction


May 25, 2016
Yichun Yin, Furu Wei, Li Dong, Kaimeng Xu, Ming Zhang, Ming Zhou

* IJCAI 2016 

  Access Paper or Ask Questions