Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xin Jiang

CINS: Comprehensive Instruction for Few-shot Learning in Task-orientedDialog Systems


Sep 10, 2021
Fei Mi, Yitong Li, Yasheng Wang, Xin Jiang, Qun Liu


  Access Paper or Ask Questions

SynCoBERT: Syntax-Guided Multi-Modal Contrastive Pre-Training for Code Representation


Sep 09, 2021
Xin Wang, Yasheng Wang, Fei Mi, Pingyi Zhou, Yao Wan, Xiao Liu, Li Li, Hao Wu, Jin Liu, Xin Jiang

* 9 pages, 3 figures, 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

NumGPT: Improving Numeracy Ability of Generative Pre-trained Models


Sep 07, 2021
Zhihua Jin, Xin Jiang, Xingbo Wang, Qun Liu, Yong Wang, Xiaozhe Ren, Huamin Qu

* 8 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Generate & Rank: A Multi-task Framework for Math Word Problems


Sep 07, 2021
Jianhao Shen, Yichun Yin, Lin Li, Lifeng Shang, Xin Jiang, Ming Zhang, Qun Liu

* Findings of EMNLP2021 

  Access Paper or Ask Questions

Integrating Regular Expressions with Neural Networks via DFA


Sep 07, 2021
Shaobo Li, Qun Liu, Xin Jiang, Yichun Yin, Chengjie Sun, Bingquan Liu, Zhenzhou Ji, Lifeng Shang


  Access Paper or Ask Questions

CLSEBERT: Contrastive Learning for Syntax Enhanced Code Pre-Trained Model


Aug 23, 2021
Xin Wang, Yasheng Wang, Pingyi Zhou, Fei Mi, Meng Xiao, Yadao Wang, Li Li, Xiao Liu, Hao Wu, Jin Liu, Xin Jiang

* 9 pages, 3 figures, 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Consolidating Kinematic Models to Promote Coordinated Mobile Manipulations


Aug 10, 2021
Ziyuan Jiao, Zeyu Zhang, Xin Jiang, David Han, Song-Chun Zhu, Yixin Zhu, Hangxin Liu

* 7 pages, 6 figures; IROS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

AutoTinyBERT: Automatic Hyper-parameter Optimization for Efficient Pre-trained Language Models


Jul 29, 2021
Yichun Yin, Cheng Chen, Lifeng Shang, Xin Jiang, Xiao Chen, Qun Liu

* ACL 2021. The code and models are released at https://github.com/huawei-noah/Pretrained-Language-Model/tree/master/AutoTinyBERT 

  Access Paper or Ask Questions

AutoBERT-Zero: Evolving BERT Backbone from Scratch


Jul 15, 2021
Jiahui Gao, Hang Xu, Han shi, Xiaozhe Ren, Philip L. H. Yu, Xiaodan Liang, Xin Jiang, Zhenguo Li

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

EditSpeech: A Text Based Speech Editing System Using Partial Inference and Bidirectional Fusion


Jul 04, 2021
Daxin Tan, Liqun Deng, Yu Ting Yeung, Xin Jiang, Xiao Chen, Tan Lee


  Access Paper or Ask Questions

Learning Multilingual Representation for Natural Language Understanding with Enhanced Cross-Lingual Supervision


Jun 09, 2021
Yinpeng Guo, Liangyou Li, Xin Jiang, Qun Liu


  Access Paper or Ask Questions

Exploring Discourse Structures for Argument Impact Classification


Jun 02, 2021
Xin Liu, Jiefu Ou, Yangqiu Song, Xin Jiang

* Accepted by ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Deformation Control of a Deformable Object Based on Visual and Tactile Feedback


May 30, 2021
Yuhao Guo, Xin Jiang, Yunhui Liu

* "7 pages" "9 figures" "submitted to IROS2021" 

  Access Paper or Ask Questions

Improved OOD Generalization via Adversarial Training and Pre-training


May 24, 2021
Mingyang Yi, Lu Hou, Jiacheng Sun, Lifeng Shang, Xin Jiang, Qun Liu, Zhi-Ming Ma

* published in ICML2021 

  Access Paper or Ask Questions

PanGu-$α$: Large-scale Autoregressive Pretrained Chinese Language Models with Auto-parallel Computation


Apr 26, 2021
Wei Zeng, Xiaozhe Ren, Teng Su, Hui Wang, Yi Liao, Zhiwei Wang, Xin Jiang, ZhenZhang Yang, Kaisheng Wang, Xiaoda Zhang, Chen Li, Ziyan Gong, Yifan Yao, Xinjing Huang, Jun Wang, Jianfeng Yu, Qi Guo, Yue Yu, Yan Zhang, Jin Wang, Hengtao Tao, Dasen Yan, Zexuan Yi, Fang Peng, Fangqing Jiang, Han Zhang, Lingfeng Deng, Yehong Zhang, Zhe Lin, Chao Zhang, Shaojie Zhang, Mingyue Guo, Shanzhi Gu, Gaojun Fan, Yaowei Wang, Xuefeng Jin, Qun Liu, Yonghong Tian

* The technique report for PanGu-$\alpha$ 

  Access Paper or Ask Questions

Extract then Distill: Efficient and Effective Task-Agnostic BERT Distillation


Apr 24, 2021
Cheng Chen, Yichun Yin, Lifeng Shang, Zhi Wang, Xin Jiang, Xiao Chen, Qun Liu


  Access Paper or Ask Questions

An Approach to Improve Robustness of NLP Systems against ASR Errors


Mar 25, 2021
Tong Cui, Jinghui Xiao, Liangyou Li, Xin Jiang, Qun Liu

* 9 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Reweighting Augmented Samples by Minimizing the Maximal Expected Loss


Mar 16, 2021
Mingyang Yi, Lu Hou, Lifeng Shang, Xin Jiang, Qun Liu, Zhi-Ming Ma

* published in ICLR2021 
* 14 pages 

  Access Paper or Ask Questions

LightMBERT: A Simple Yet Effective Method for Multilingual BERT Distillation


Mar 11, 2021
Xiaoqi Jiao, Yichun Yin, Lifeng Shang, Xin Jiang, Xiao Chen, Linlin Li, Fang Wang, Qun Liu


  Access Paper or Ask Questions

Training Multilingual Pre-trained Language Model with Byte-level Subwords


Jan 23, 2021
Junqiu Wei, Qun Liu, Yinpeng Guo, Xin Jiang


  Access Paper or Ask Questions

Red Alarm for Pre-trained Models: Universal Vulnerabilities by Neuron-Level Backdoor Attacks


Jan 19, 2021
Zhengyan Zhang, Guangxuan Xiao, Yongwei Li, Tian Lv, Fanchao Qi, Zhiyuan Liu, Yasheng Wang, Xin Jiang, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

BinaryBERT: Pushing the Limit of BERT Quantization


Dec 31, 2020
Haoli Bai, Wei Zhang, Lu Hou, Lifeng Shang, Jing Jin, Xin Jiang, Qun Liu, Michael Lyu, Irwin King


  Access Paper or Ask Questions

HopRetriever: Retrieve Hops over Wikipedia to Answer Complex Questions


Dec 31, 2020
Shaobo Li, Xiaoguang Li, Lifeng Shang, Xin Jiang, Qun Liu, Chengjie Sun, Zhenzhou Ji, Bingquan Liu

* Accepted at AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Query-free Black-box Adversarial Attacks on Graphs


Dec 12, 2020
Jiarong Xu, Yizhou Sun, Xin Jiang, Yanhao Wang, Yang Yang, Chunping Wang, Jiangang Lu


  Access Paper or Ask Questions

Improving Task-Agnostic BERT Distillation with Layer Mapping Search


Dec 11, 2020
Xiaoqi Jiao, Huating Chang, Yichun Yin, Lifeng Shang, Xin Jiang, Xiao Chen, Linlin Li, Fang Wang, Qun Liu


  Access Paper or Ask Questions

PPKE: Knowledge Representation Learning by Path-based Pre-training


Dec 07, 2020
Bin He, Di Zhou, Jing Xie, Jinghui Xiao, Xin Jiang, Qun Liu


  Access Paper or Ask Questions

KgPLM: Knowledge-guided Language Model Pre-training via Generative and Discriminative Learning


Dec 07, 2020
Bin He, Xin Jiang, Jinghui Xiao, Qun Liu

* 10 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions