Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xin Jiang

JABER and SABER: Junior and Senior Arabic BERt


Jan 09, 2022
Abbas Ghaddar, Yimeng Wu, Ahmad Rashid, Khalil Bibi, Mehdi Rezagholizadeh, Chao Xing, Yasheng Wang, Duan Xinyu, Zhefeng Wang, Baoxing Huai, Xin Jiang, Qun Liu, Philippe Langlais

* Technical Report; v2: add SABER and CAMeLBERT evaluation; v3: fix minor typos and grammatical errors 

  Access Paper or Ask Questions

LMTurk: Few-Shot Learners as Crowdsourcing Workers


Dec 14, 2021
Mengjie Zhao, Fei Mi, Yasheng Wang, Minglei Li, Xin Jiang, Qun Liu, Hinrich Schütze


  Access Paper or Ask Questions

JABER: Junior Arabic BERt


Dec 08, 2021
Abbas Ghaddar, Yimeng Wu, Ahmad Rashid, Khalil Bibi, Mehdi Rezagholizadeh, Chao Xing, Yasheng Wang, Duan Xinyu, Zhefeng Wang, Baoxing Huai, Xin Jiang, Qun Liu, Philippe Langlais

* Techincal Report 

  Access Paper or Ask Questions

CCA-MDD: A Coupled Cross-Attention based Framework for Streaming Mispronunciation detection and diagnosis


Nov 16, 2021
Nianzu Zheng, Liqun Deng, Wenyong Huang, Yu Ting Yeung, Baohua Xu, Yuanyuan Guo, Yasheng Wang, Xin Jiang, Qun Liu

* 5pages, 4 figures, submitted to ICASSP2022 

  Access Paper or Ask Questions

FILIP: Fine-grained Interactive Language-Image Pre-Training


Nov 09, 2021
Lewei Yao, Runhui Huang, Lu Hou, Guansong Lu, Minzhe Niu, Hang Xu, Xiaodan Liang, Zhenguo Li, Xin Jiang, Chunjing Xu


  Access Paper or Ask Questions

Robust Multi-view Registration of Point Sets with Laplacian Mixture Model


Oct 26, 2021
Jin Zhang, Mingyang Zhao, Xin Jiang, Dong-Ming Yan


  Access Paper or Ask Questions

UniDS: A Unified Dialogue System for Chit-Chat and Task-oriented Dialogues


Oct 15, 2021
Xinyan Zhao, Bin He, Yasheng Wang, Yitong Li, Fei Mi, Yajiao Liu, Xin Jiang, Qun Liu, Huanhuan Chen


  Access Paper or Ask Questions

bert2BERT: Towards Reusable Pretrained Language Models


Oct 14, 2021
Cheng Chen, Yichun Yin, Lifeng Shang, Xin Jiang, Yujia Qin, Fengyu Wang, Zhi Wang, Xiao Chen, Zhiyuan Liu, Qun Liu


  Access Paper or Ask Questions

Towards Efficient Post-training Quantization of Pre-trained Language Models


Sep 30, 2021
Haoli Bai, Lu Hou, Lifeng Shang, Xin Jiang, Irwin King, Michael R. Lyu


  Access Paper or Ask Questions

DyLex: Incorporating Dynamic Lexicons into BERT for Sequence Labeling


Sep 22, 2021
Baojun Wang, Zhao Zhang, Kun Xu, Guang-Yuan Hao, Yuyang Zhang, Lifeng Shang, Linlin Li, Xiao Chen, Xin Jiang, Qun Liu

* EMNLP 2021 Long Paper 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Unsupervised Question Answering via Summarization-Informed Question Generation


Sep 16, 2021
Chenyang Lyu, Lifeng Shang, Yvette Graham, Jennifer Foster, Xin Jiang, Qun Liu

* EMNLP 2021 Long Paper 

  Access Paper or Ask Questions

CINS: Comprehensive Instruction for Few-shot Learning in Task-oriented Dialog Systems


Sep 14, 2021
Fei Mi, Yitong Li, Yasheng Wang, Xin Jiang, Qun Liu


  Access Paper or Ask Questions

UniMS: A Unified Framework for Multimodal Summarization with Knowledge Distillation


Sep 13, 2021
Zhengkun Zhang, Xiaojun Meng, Yasheng Wang, Xin Jiang, Qun Liu, Zhenglu Yang


  Access Paper or Ask Questions

CINS: Comprehensive Instruction for Few-shot Learning in Task-orientedDialog Systems


Sep 10, 2021
Fei Mi, Yitong Li, Yasheng Wang, Xin Jiang, Qun Liu


  Access Paper or Ask Questions

SynCoBERT: Syntax-Guided Multi-Modal Contrastive Pre-Training for Code Representation


Sep 09, 2021
Xin Wang, Yasheng Wang, Fei Mi, Pingyi Zhou, Yao Wan, Xiao Liu, Li Li, Hao Wu, Jin Liu, Xin Jiang

* 9 pages, 3 figures, 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

NumGPT: Improving Numeracy Ability of Generative Pre-trained Models


Sep 07, 2021
Zhihua Jin, Xin Jiang, Xingbo Wang, Qun Liu, Yong Wang, Xiaozhe Ren, Huamin Qu

* 8 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Generate & Rank: A Multi-task Framework for Math Word Problems


Sep 07, 2021
Jianhao Shen, Yichun Yin, Lin Li, Lifeng Shang, Xin Jiang, Ming Zhang, Qun Liu

* Findings of EMNLP2021 

  Access Paper or Ask Questions

Integrating Regular Expressions with Neural Networks via DFA


Sep 07, 2021
Shaobo Li, Qun Liu, Xin Jiang, Yichun Yin, Chengjie Sun, Bingquan Liu, Zhenzhou Ji, Lifeng Shang


  Access Paper or Ask Questions

CLSEBERT: Contrastive Learning for Syntax Enhanced Code Pre-Trained Model


Aug 23, 2021
Xin Wang, Yasheng Wang, Pingyi Zhou, Fei Mi, Meng Xiao, Yadao Wang, Li Li, Xiao Liu, Hao Wu, Jin Liu, Xin Jiang

* 9 pages, 3 figures, 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Consolidating Kinematic Models to Promote Coordinated Mobile Manipulations


Aug 10, 2021
Ziyuan Jiao, Zeyu Zhang, Xin Jiang, David Han, Song-Chun Zhu, Yixin Zhu, Hangxin Liu

* 7 pages, 6 figures; IROS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

AutoTinyBERT: Automatic Hyper-parameter Optimization for Efficient Pre-trained Language Models


Jul 29, 2021
Yichun Yin, Cheng Chen, Lifeng Shang, Xin Jiang, Xiao Chen, Qun Liu

* ACL 2021. The code and models are released at https://github.com/huawei-noah/Pretrained-Language-Model/tree/master/AutoTinyBERT 

  Access Paper or Ask Questions

AutoBERT-Zero: Evolving BERT Backbone from Scratch


Jul 15, 2021
Jiahui Gao, Hang Xu, Han shi, Xiaozhe Ren, Philip L. H. Yu, Xiaodan Liang, Xin Jiang, Zhenguo Li

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

EditSpeech: A Text Based Speech Editing System Using Partial Inference and Bidirectional Fusion


Jul 04, 2021
Daxin Tan, Liqun Deng, Yu Ting Yeung, Xin Jiang, Xiao Chen, Tan Lee


  Access Paper or Ask Questions

Learning Multilingual Representation for Natural Language Understanding with Enhanced Cross-Lingual Supervision


Jun 09, 2021
Yinpeng Guo, Liangyou Li, Xin Jiang, Qun Liu


  Access Paper or Ask Questions

Exploring Discourse Structures for Argument Impact Classification


Jun 02, 2021
Xin Liu, Jiefu Ou, Yangqiu Song, Xin Jiang

* Accepted by ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Deformation Control of a Deformable Object Based on Visual and Tactile Feedback


May 30, 2021
Yuhao Guo, Xin Jiang, Yunhui Liu

* "7 pages" "9 figures" "submitted to IROS2021" 

  Access Paper or Ask Questions