Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Liangyou Li

Multilingual Speech Translation with Unified Transformer: Huawei Noah's Ark Lab at IWSLT 2021


Jun 22, 2021
Xingshan Zeng, Liangyou Li, Qun Liu

* IWSLT 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Multilingual Representation for Natural Language Understanding with Enhanced Cross-Lingual Supervision


Jun 09, 2021
Yinpeng Guo, Liangyou Li, Xin Jiang, Qun Liu


  Access Paper or Ask Questions

RealTranS: End-to-End Simultaneous Speech Translation with Convolutional Weighted-Shrinking Transformer


Jun 09, 2021
Xingshan Zeng, Liangyou Li, Qun Liu

* Accepted by ACL2021 Findings 

  Access Paper or Ask Questions

An Approach to Improve Robustness of NLP Systems against ASR Errors


Mar 25, 2021
Tong Cui, Jinghui Xiao, Liangyou Li, Xin Jiang, Qun Liu

* 9 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Dependency Graph-to-String Statistical Machine Translation


Mar 20, 2021
Liangyou Li, Andy Way, Qun Liu


  Access Paper or Ask Questions

Future-Guided Incremental Transformer for Simultaneous Translation


Dec 23, 2020
Shaolei Zhang, Yang Feng, Liangyou Li

* Accepted by AAAI 2021. 9 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Document Graph for Neural Machine Translation


Dec 08, 2020
Mingzhou Xu, Liangyou Li, Derek. F. Wong, Qun Liu, Lidia S. Chao


  Access Paper or Ask Questions

Exploring the Vulnerability of Deep Neural Networks: A Study of Parameter Corruption


Jun 10, 2020
Xu Sun, Zhiyuan Zhang, Xuancheng Ren, Ruixuan Luo, Liangyou Li


  Access Paper or Ask Questions

Layer-Wise Cross-View Decoding for Sequence-to-Sequence Learning


Jun 03, 2020
Fenglin Liu, Xuancheng Ren, Guangxiang Zhao, Xu Sun, Liangyou Li

* Achieve state-of-the-art BLEU scores on WMT14 EN-DE, EN-FR, and IWSLT DE-EN datasets 

  Access Paper or Ask Questions

How to Do Simultaneous Translation Better with Consecutive Neural Machine Translation?


Nov 08, 2019
Yun Chen, Liangyou Li, Xin Jiang, Xiao Chen, Qun Liu


  Access Paper or Ask Questions

Pretrained Language Models for Document-Level Neural Machine Translation


Nov 08, 2019
Liangyou Li, Xin Jiang, Qun Liu


  Access Paper or Ask Questions