Alert button
Picture for Zhihao Li

Zhihao Li

Alert button

Deformable 3D Gaussian Splatting for Animatable Human Avatars

Dec 22, 2023
HyunJun Jung, Nikolas Brasch, Jifei Song, Eduardo Perez-Pellitero, Yiren Zhou, Zhihao Li, Nassir Navab, Benjamin Busam

Viaarxiv icon

Learning Unorthogonalized Matrices for Rotation Estimation

Dec 01, 2023
Kerui Gu, Zhihao Li, Shiyong Liu, Jianzhuang Liu, Songcen Xu, Youliang Yan, Michael Bi Mi, Kenji Kawaguchi, Angela Yao

Figure 1 for Learning Unorthogonalized Matrices for Rotation Estimation
Figure 2 for Learning Unorthogonalized Matrices for Rotation Estimation
Figure 3 for Learning Unorthogonalized Matrices for Rotation Estimation
Figure 4 for Learning Unorthogonalized Matrices for Rotation Estimation
Viaarxiv icon

Reconstructing Groups of People with Hypergraph Relational Reasoning

Aug 30, 2023
Buzhen Huang, Jingyi Ju, Zhihao Li, Yangang Wang

Figure 1 for Reconstructing Groups of People with Hypergraph Relational Reasoning
Figure 2 for Reconstructing Groups of People with Hypergraph Relational Reasoning
Figure 3 for Reconstructing Groups of People with Hypergraph Relational Reasoning
Figure 4 for Reconstructing Groups of People with Hypergraph Relational Reasoning
Viaarxiv icon

Physics-Guided Human Motion Capture with Pose Probability Modeling

Aug 19, 2023
Jingyi Ju, Buzhen Huang, Chen Zhu, Zhihao Li, Yangang Wang

Figure 1 for Physics-Guided Human Motion Capture with Pose Probability Modeling
Figure 2 for Physics-Guided Human Motion Capture with Pose Probability Modeling
Figure 3 for Physics-Guided Human Motion Capture with Pose Probability Modeling
Figure 4 for Physics-Guided Human Motion Capture with Pose Probability Modeling
Viaarxiv icon

PointMBF: A Multi-scale Bidirectional Fusion Network for Unsupervised RGB-D Point Cloud Registration

Aug 09, 2023
Mingzhi Yuan, Kexue Fu, Zhihao Li, Yucong Meng, Manning Wang

Figure 1 for PointMBF: A Multi-scale Bidirectional Fusion Network for Unsupervised RGB-D Point Cloud Registration
Figure 2 for PointMBF: A Multi-scale Bidirectional Fusion Network for Unsupervised RGB-D Point Cloud Registration
Figure 3 for PointMBF: A Multi-scale Bidirectional Fusion Network for Unsupervised RGB-D Point Cloud Registration
Figure 4 for PointMBF: A Multi-scale Bidirectional Fusion Network for Unsupervised RGB-D Point Cloud Registration
Viaarxiv icon

Scale-aware Test-time Click Adaptation for Pulmonary Nodule and Mass Segmentation

Jul 28, 2023
Zhihao Li, Jiancheng Yang, Yongchao Xu, Li Zhang, Wenhui Dong, Bo Du

Figure 1 for Scale-aware Test-time Click Adaptation for Pulmonary Nodule and Mass Segmentation
Figure 2 for Scale-aware Test-time Click Adaptation for Pulmonary Nodule and Mass Segmentation
Figure 3 for Scale-aware Test-time Click Adaptation for Pulmonary Nodule and Mass Segmentation
Figure 4 for Scale-aware Test-time Click Adaptation for Pulmonary Nodule and Mass Segmentation
Viaarxiv icon

Hierarchical Matching and Reasoning for Multi-Query Image Retrieval

Jun 26, 2023
Zhong Ji, Zhihao Li, Yan Zhang, Haoran Wang, Yanwei Pang, Xuelong Li

Figure 1 for Hierarchical Matching and Reasoning for Multi-Query Image Retrieval
Figure 2 for Hierarchical Matching and Reasoning for Multi-Query Image Retrieval
Figure 3 for Hierarchical Matching and Reasoning for Multi-Query Image Retrieval
Figure 4 for Hierarchical Matching and Reasoning for Multi-Query Image Retrieval
Viaarxiv icon

SoftGPT: Learn Goal-oriented Soft Object Manipulation Skills by Generative Pre-trained Heterogeneous Graph Transformer

Jun 22, 2023
Junjia Liu, Zhihao Li, Sylvain Calinon, Fei Chen

Figure 1 for SoftGPT: Learn Goal-oriented Soft Object Manipulation Skills by Generative Pre-trained Heterogeneous Graph Transformer
Figure 2 for SoftGPT: Learn Goal-oriented Soft Object Manipulation Skills by Generative Pre-trained Heterogeneous Graph Transformer
Figure 3 for SoftGPT: Learn Goal-oriented Soft Object Manipulation Skills by Generative Pre-trained Heterogeneous Graph Transformer
Figure 4 for SoftGPT: Learn Goal-oriented Soft Object Manipulation Skills by Generative Pre-trained Heterogeneous Graph Transformer
Viaarxiv icon

Boosting 3D Point Cloud Registration by Transferring Multi-modality Knowledge

Feb 10, 2023
Mingzhi Yuan, Xiaoshui Huang, Kexue Fu, Zhihao Li, Manning Wang

Figure 1 for Boosting 3D Point Cloud Registration by Transferring Multi-modality Knowledge
Figure 2 for Boosting 3D Point Cloud Registration by Transferring Multi-modality Knowledge
Figure 3 for Boosting 3D Point Cloud Registration by Transferring Multi-modality Knowledge
Figure 4 for Boosting 3D Point Cloud Registration by Transferring Multi-modality Knowledge
Viaarxiv icon

Efficient Visual Computing with Camera RAW Snapshots

Dec 15, 2022
Zhihao Li, Ming Lu, Xu Zhang, Xin Feng, M. Salman Asif, Zhan Ma

Figure 1 for Efficient Visual Computing with Camera RAW Snapshots
Figure 2 for Efficient Visual Computing with Camera RAW Snapshots
Figure 3 for Efficient Visual Computing with Camera RAW Snapshots
Figure 4 for Efficient Visual Computing with Camera RAW Snapshots
Viaarxiv icon