Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Qun Liu

UniDS: A Unified Dialogue System for Chit-Chat and Task-oriented Dialogues


Oct 15, 2021
Xinyan Zhao, Bin He, Yasheng Wang, Yitong Li, Fei Mi, Yajiao Liu, Xin Jiang, Qun Liu, Huanhuan Chen


  Access Paper or Ask Questions

bert2BERT: Towards Reusable Pretrained Language Models


Oct 14, 2021
Cheng Chen, Yichun Yin, Lifeng Shang, Xin Jiang, Yujia Qin, Fengyu Wang, Zhi Wang, Xiao Chen, Zhiyuan Liu, Qun Liu


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Semantic Image Recognition Model and Evaluating Index for explaining the deep learning models


Sep 28, 2021
Qianmengke Zhao, Ye Wang, Qun Liu


  Access Paper or Ask Questions

DyLex: Incorporating Dynamic Lexicons into BERT for Sequence Labeling


Sep 22, 2021
Baojun Wang, Zhao Zhang, Kun Xu, Guang-Yuan Hao, Yuyang Zhang, Lifeng Shang, Linlin Li, Xiao Chen, Xin Jiang, Qun Liu

* EMNLP 2021 Long Paper 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Unsupervised Question Answering via Summarization-Informed Question Generation


Sep 16, 2021
Chenyang Lyu, Lifeng Shang, Yvette Graham, Jennifer Foster, Xin Jiang, Qun Liu

* EMNLP 2021 Long Paper 

  Access Paper or Ask Questions

CINS: Comprehensive Instruction for Few-shot Learning in Task-oriented Dialog Systems


Sep 14, 2021
Fei Mi, Yitong Li, Yasheng Wang, Xin Jiang, Qun Liu


  Access Paper or Ask Questions

UniMS: A Unified Framework for Multimodal Summarization with Knowledge Distillation


Sep 13, 2021
Zhengkun Zhang, Xiaojun Meng, Yasheng Wang, Xin Jiang, Qun Liu, Zhenglu Yang


  Access Paper or Ask Questions

CINS: Comprehensive Instruction for Few-shot Learning in Task-orientedDialog Systems


Sep 10, 2021
Fei Mi, Yitong Li, Yasheng Wang, Xin Jiang, Qun Liu


  Access Paper or Ask Questions

KELM: Knowledge Enhanced Pre-Trained Language Representations with Message Passing on Hierarchical Relational Graphs


Sep 09, 2021
Yinquan Lu, Haonan Lu, Guirong Fu, Qun Liu


  Access Paper or Ask Questions

NumGPT: Improving Numeracy Ability of Generative Pre-trained Models


Sep 07, 2021
Zhihua Jin, Xin Jiang, Xingbo Wang, Qun Liu, Yong Wang, Xiaozhe Ren, Huamin Qu

* 8 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Generate & Rank: A Multi-task Framework for Math Word Problems


Sep 07, 2021
Jianhao Shen, Yichun Yin, Lin Li, Lifeng Shang, Xin Jiang, Ming Zhang, Qun Liu

* Findings of EMNLP2021 

  Access Paper or Ask Questions

Integrating Regular Expressions with Neural Networks via DFA


Sep 07, 2021
Shaobo Li, Qun Liu, Xin Jiang, Yichun Yin, Chengjie Sun, Bingquan Liu, Zhenzhou Ji, Lifeng Shang


  Access Paper or Ask Questions

Uncertainty-Aware Balancing for Multilingual and Multi-Domain Neural Machine Translation Training


Sep 06, 2021
Minghao Wu, Yitong Li, Meng Zhang, Liangyou Li, Gholamreza Haffari, Qun Liu

* 15 pages, 4 figures, to appear at EMNLP 2021 main conference 

  Access Paper or Ask Questions

AutoTinyBERT: Automatic Hyper-parameter Optimization for Efficient Pre-trained Language Models


Jul 29, 2021
Yichun Yin, Cheng Chen, Lifeng Shang, Xin Jiang, Xiao Chen, Qun Liu

* ACL 2021. The code and models are released at https://github.com/huawei-noah/Pretrained-Language-Model/tree/master/AutoTinyBERT 

  Access Paper or Ask Questions

Multilingual Speech Translation with Unified Transformer: Huawei Noah's Ark Lab at IWSLT 2021


Jun 22, 2021
Xingshan Zeng, Liangyou Li, Qun Liu

* IWSLT 2021 

  Access Paper or Ask Questions

A Mutual Information Maximization Approach for the Spurious Solution Problem in Weakly Supervised Question Answering


Jun 14, 2021
Zhihong Shao, Lifeng Shang, Qun Liu, Minlie Huang

* ACL2021 main conference 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Multilingual Representation for Natural Language Understanding with Enhanced Cross-Lingual Supervision


Jun 09, 2021
Yinpeng Guo, Liangyou Li, Xin Jiang, Qun Liu


  Access Paper or Ask Questions

RealTranS: End-to-End Simultaneous Speech Translation with Convolutional Weighted-Shrinking Transformer


Jun 09, 2021
Xingshan Zeng, Liangyou Li, Qun Liu

* Accepted by ACL2021 Findings 

  Access Paper or Ask Questions

HyKnow: End-to-End Task-Oriented Dialog Modeling with Hybrid Knowledge Management


Jun 02, 2021
Silin Gao, Ryuichi Takanobu, Wei Peng, Qun Liu, Minlie Huang

* Findings of ACL-IJCNLP 2021, long paper 

  Access Paper or Ask Questions

Improved OOD Generalization via Adversarial Training and Pre-training


May 24, 2021
Mingyang Yi, Lu Hou, Jiacheng Sun, Lifeng Shang, Xin Jiang, Qun Liu, Zhi-Ming Ma

* published in ICML2021 

  Access Paper or Ask Questions

PanGu-$α$: Large-scale Autoregressive Pretrained Chinese Language Models with Auto-parallel Computation


Apr 26, 2021
Wei Zeng, Xiaozhe Ren, Teng Su, Hui Wang, Yi Liao, Zhiwei Wang, Xin Jiang, ZhenZhang Yang, Kaisheng Wang, Xiaoda Zhang, Chen Li, Ziyan Gong, Yifan Yao, Xinjing Huang, Jun Wang, Jianfeng Yu, Qi Guo, Yue Yu, Yan Zhang, Jin Wang, Hengtao Tao, Dasen Yan, Zexuan Yi, Fang Peng, Fangqing Jiang, Han Zhang, Lingfeng Deng, Yehong Zhang, Zhe Lin, Chao Zhang, Shaojie Zhang, Mingyue Guo, Shanzhi Gu, Gaojun Fan, Yaowei Wang, Xuefeng Jin, Qun Liu, Yonghong Tian

* The technique report for PanGu-$\alpha$ 

  Access Paper or Ask Questions

Extract then Distill: Efficient and Effective Task-Agnostic BERT Distillation


Apr 24, 2021
Cheng Chen, Yichun Yin, Lifeng Shang, Zhi Wang, Xin Jiang, Xiao Chen, Qun Liu


  Access Paper or Ask Questions

Improving Neural Machine Translation with Compact Word Embedding Tables


Apr 18, 2021
Krtin Kumar, Mehdi Rezagholizadeh, Yiu Sing Lau, Qun Liu


  Access Paper or Ask Questions

An Approach to Improve Robustness of NLP Systems against ASR Errors


Mar 25, 2021
Tong Cui, Jinghui Xiao, Liangyou Li, Xin Jiang, Qun Liu

* 9 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Dependency Graph-to-String Statistical Machine Translation


Mar 20, 2021
Liangyou Li, Andy Way, Qun Liu


  Access Paper or Ask Questions

Reweighting Augmented Samples by Minimizing the Maximal Expected Loss


Mar 16, 2021
Mingyang Yi, Lu Hou, Lifeng Shang, Xin Jiang, Qun Liu, Zhi-Ming Ma

* published in ICLR2021 
* 14 pages 

  Access Paper or Ask Questions

LightMBERT: A Simple Yet Effective Method for Multilingual BERT Distillation


Mar 11, 2021
Xiaoqi Jiao, Yichun Yin, Lifeng Shang, Xin Jiang, Xiao Chen, Linlin Li, Fang Wang, Qun Liu


  Access Paper or Ask Questions

Training Multilingual Pre-trained Language Model with Byte-level Subwords


Jan 23, 2021
Junqiu Wei, Qun Liu, Yinpeng Guo, Xin Jiang


  Access Paper or Ask Questions