Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yanwei Li

Multi-Scale Aligned Distillation for Low-Resolution Detection


Sep 14, 2021
Lu Qi, Jason Kuen, Jiuxiang Gu, Zhe Lin, Yi Wang, Yukang Chen, Yanwei Li, Jiaya Jia

* In CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Fully Convolutional Networks for Panoptic Segmentation with Point-based Supervision


Aug 18, 2021
Yanwei Li, Hengshuang Zhao, Xiaojuan Qi, Yukang Chen, Lu Qi, Liwei Wang, Zeming Li, Jian Sun, Jiaya Jia

* Extended version of arXiv:2012.00720 

  Access Paper or Ask Questions

Scale-aware Automatic Augmentation for Object Detection


Mar 31, 2021
Yukang Chen, Yanwei Li, Tao Kong, Lu Qi, Ruihang Chu, Lei Li, Jiaya Jia

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Fine-Grained Dynamic Head for Object Detection


Dec 07, 2020
Lin Song, Yanwei Li, Zhengkai Jiang, Zeming Li, Hongbin Sun, Jian Sun, Nanning Zheng

* Accepted by NeurIPS-2020 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Learnable Tree Filter for Generic Feature Transform


Dec 07, 2020
Lin Song, Yanwei Li, Zhengkai Jiang, Zeming Li, Xiangyu Zhang, Hongbin Sun, Jian Sun, Nanning Zheng

* Accepted by NeurIPS-2020 

  Access Paper or Ask Questions

Fully Convolutional Networks for Panoptic Segmentation


Dec 01, 2020
Yanwei Li, Hengshuang Zhao, Xiaojuan Qi, Liwei Wang, Zeming Li, Jian Sun, Jiaya Jia


  Access Paper or Ask Questions

Stitcher: Feedback-driven Data Provider for Object Detection


Apr 26, 2020
Yukang Chen, Peizhen Zhang, Zeming Li, Yanwei Li, Xiangyu Zhang, Gaofeng Meng, Shiming Xiang, Jian Sun, Jiaya Jia

* Technical Report 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Dynamic Routing for Semantic Segmentation


Mar 23, 2020
Yanwei Li, Lin Song, Yukang Chen, Zeming Li, Xiangyu Zhang, Xingang Wang, Jian Sun

* Accepted by CVPR 2020 as Oral 

  Access Paper or Ask Questions

Learnable Tree Filter for Structure-preserving Feature Transform


Sep 27, 2019
Lin Song, Yanwei Li, Zeming Li, Gang Yu, Hongbin Sun, Jian Sun, Nanning Zheng

* Accepted by NeurIPS-2019 

  Access Paper or Ask Questions

FastPose: Towards Real-time Pose Estimation and Tracking via Scale-normalized Multi-task Networks


Aug 15, 2019
Jiabin Zhang, Zheng Zhu, Wei Zou, Peng Li, Yanwei Li, Hu Su, Guan Huang


  Access Paper or Ask Questions

State-aware Re-identification Feature for Multi-target Multi-camera Tracking


Jun 04, 2019
Peng Li, Jiabin Zhang, Zheng Zhu, Yanwei Li, Lu Jiang, Guan Huang

* To appear in CVPR-2019 TRMTMCT Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Process Extraction from Texts via Multi-Task Architecture


May 16, 2019
Chen Qian, Lijie Wen, MingSheng Long, Yanwei Li, Akhil Kumar, Jianmin Wang


  Access Paper or Ask Questions

Identity-Enhanced Network for Facial Expression Recognition


Dec 11, 2018
Yanwei Li, Xingang Wang, Shilei Zhang, Lingxi Xie, Wenqi Wu, Hongyuan Yu, Zheng Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Attention-guided Unified Network for Panoptic Segmentation


Dec 10, 2018
Yanwei Li, Xinze Chen, Zheng Zhu, Lingxi Xie, Guan Huang, Dalong Du, Xingang Wang


  Access Paper or Ask Questions