Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yong Guo

Content-Aware Convolutional Neural Networks


Jul 23, 2021
Yong Guo, Yaofo Chen, Mingkui Tan, Kui Jia, Jian Chen, Jingdong Wang

* Accepted by Neural Networks 

  Access Paper or Ask Questions

Improvement of image classification by multiple optical scattering


Jul 12, 2021
Xinyu Gao, Yi Li, Yanqing Qiu, Bangning Mao, Miaogen Chen, Yanlong Meng, Chunliu Zhao, Juan Kang, Yong Guo, Changyu Shen


  Access Paper or Ask Questions

AdaXpert: Adapting Neural Architecture for Growing Data


Jul 01, 2021
Shuaicheng Niu, Jiaxiang Wu, Guanghui Xu, Yifan Zhang, Yong Guo, Peilin Zhao, Peng Wang, Mingkui Tan

* accepted by ICML 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Neural Architecture Search with Neural Architecture Comparators


Apr 06, 2021
Yaofo Chen, Yong Guo, Qi Chen, Minli Li, Wei Zeng, Yaowei Wang, Mingkui Tan

* Accpeted by CVPR 2021. The code is available at https://github.com/chenyaofo/CTNAS 

  Access Paper or Ask Questions

Pareto-Frontier-aware Neural Architecture Generation for Diverse Budgets


Feb 27, 2021
Yong Guo, Yaofo Chen, Yin Zheng, Qi Chen, Peilin Zhao, Jian Chen, Junzhou Huang, Mingkui Tan

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Accurate and Compact Architectures via Neural Architecture Transformer


Feb 20, 2021
Yong Guo, Yin Zheng, Mingkui Tan, Qi Chen, Zhipeng Li, Jian Chen, Peilin Zhao, Junzhou Huang

* Extension of NAT 

  Access Paper or Ask Questions

LBS: Loss-aware Bit Sharing for Automatic Model Compression


Feb 15, 2021
Jing Liu, Bohan Zhuang, Peng Chen, Yong Guo, Chunhua Shen, Jianfei Cai, Mingkui Tan

* 22 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Deep View Synthesis via Self-Consistent Generative Network


Jan 19, 2021
Zhuoman Liu, Wei Jia, Ming Yang, Peiyao Luo, Yong Guo, Mingkui Tan


  Access Paper or Ask Questions

ABS: Automatic Bit Sharing for Model Compression


Jan 13, 2021
Jing Liu, Bohan Zhuang, Peng Chen, Yong Guo, Chunhua Shen, Jianfei Cai, Mingkui Tan

* 17 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Double Forward Propagation for Memorized Batch Normalization


Oct 10, 2020
Yong Guo, Qingyao Wu, Chaorui Deng, Jian Chen, Mingkui Tan

* AAAI2018, 8 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Conditional Automated Channel Pruning for Deep Neural Networks


Sep 27, 2020
Yixin Liu, Yong Guo, Zichang Liu, Haohua Liu, Jingjie Zhang, Zejun Chen, Jing Liu, Jian Chen


  Access Paper or Ask Questions

Improving Generative Adversarial Networks with Local Coordinate Coding


Jul 28, 2020
Jiezhang Cao, Yong Guo, Qingyao Wu, Chunhua Shen, Junzhou Huang, Mingkui Tan

* 20 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Breaking the Curse of Space Explosion: Towards Efficient NAS with Curriculum Search


Jul 07, 2020
Yong Guo, Yaofo Chen, Yin Zheng, Peilin Zhao, Jian Chen, Junzhou Huang, Mingkui Tan


  Access Paper or Ask Questions

Disturbance-immune Weight Sharing for Neural Architecture Search


Mar 29, 2020
Shuaicheng Niu, Jiaxiang Wu, Yifan Zhang, Yong Guo, Peilin Zhao, Junzhou Huang, Mingkui Tan


  Access Paper or Ask Questions

Closed-loop Matters: Dual Regression Networks for Single Image Super-Resolution


Mar 16, 2020
Yong Guo, Jian Chen, Jingdong Wang, Qi Chen, Jiezhang Cao, Zeshuai Deng, Yanwu Xu, Mingkui Tan

* This paper is accepted by CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Neural Architecture Search for Single Image Super-Resolution


Mar 10, 2020
Yong Guo, Yongsheng Luo, Zhenhao He, Jin Huang, Jian Chen


  Access Paper or Ask Questions

Joint Wasserstein Distribution Matching


Mar 01, 2020
JieZhang Cao, Langyuan Mo, Qing Du, Yong Guo, Peilin Zhao, Junzhou Huang, Mingkui Tan

* This paper is accepted by Chinese Journal of Computers in 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Discrimination-aware Network Pruning for Deep Model Compression


Jan 04, 2020
Jing Liu, Bohan Zhuang, Zhuangwei Zhuang, Yong Guo, Junzhou Huang, Jinhui Zhu, Mingkui Tan

* 14 pages. Extended version of the NeurIPS paper arXiv:1810.11809 

  Access Paper or Ask Questions

NAT: Neural Architecture Transformer for Accurate and Compact Architectures


Nov 18, 2019
Yong Guo, Yin Zheng, Mingkui Tan, Qi Chen, Jian Chen, Peilin Zhao, Junzhou Huang

* This paper is accepted by NeurIPS 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Auto-Embedding Generative Adversarial Networks for High Resolution Image Synthesis


Mar 29, 2019
Yong Guo, Qi Chen, Jian Chen, Qingyao Wu, Qinfeng Shi, Mingkui Tan

* Accepted by IEEE Transactions on Multimedia 

  Access Paper or Ask Questions

Discrimination-aware Channel Pruning for Deep Neural Networks


Oct 30, 2018
Zhuangwei Zhuang, Mingkui Tan, Bohan Zhuang, Jing Liu, Yong Guo, Qingyao Wu, Junzhou Huang, Jinhui Zhu

* NIPS 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Dual Reconstruction Nets for Image Super-Resolution with Gradient Sensitive Loss


Sep 19, 2018
Yong Guo, Qi Chen, Jian Chen, Junzhou Huang, Yanwu Xu, Jiezhang Cao, Peilin Zhao, Mingkui Tan


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Learning with Local Coordinate Coding


Jun 14, 2018
Jiezhang Cao, Yong Guo, Qingyao Wu, Chunhua Shen, Junzhou Huang, Mingkui Tan

* 14 pages, 7 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

The Shallow End: Empowering Shallower Deep-Convolutional Networks through Auxiliary Outputs


Apr 23, 2017
Yong Guo, Mingkui Tan, Qingyao Wu, Jian Chen, Anton Van Den Hengel, Qinfeng Shi


  Access Paper or Ask Questions

High-speed real-time single-pixel microscopy based on Fourier sampling


Jun 15, 2016
Qiang Guo, Hongwei Chen, Yuxi Wang, Yong Guo, Peng Liu, Xiurui Zhu, Zheng Cheng, Zhenming Yu, Minghua Chen, Sigang Yang, Shizhong Xie


  Access Paper or Ask Questions