Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Wenbo Li

MASA-SR: Matching Acceleration and Spatial Adaptation for Reference-Based Image Super-Resolution


Jun 04, 2021
Liying Lu, Wenbo Li, Xin Tao, Jiangbo Lu, Jiaya Jia

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

LAPAR: Linearly-Assembled Pixel-Adaptive Regression Network for Single Image Super-Resolution and Beyond


May 21, 2021
Wenbo Li, Kun Zhou, Lu Qi, Nianjuan Jiang, Jiangbo Lu, Jiaya Jia

* NeurIPS2020 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised data augmentation for object detection


Apr 30, 2021
Yichen Zhang, Zeyang Song, Wenbo Li


  Access Paper or Ask Questions

Best-Buddy GANs for Highly Detailed Image Super-Resolution


Mar 29, 2021
Wenbo Li, Kun Zhou, Lu Qi, Liying Lu, Nianjuan Jiang, Jiangbo Lu, Jiaya Jia


  Access Paper or Ask Questions

MagGAN: High-Resolution Face Attribute Editing with Mask-Guided Generative Adversarial Network


Oct 03, 2020
Yi Wei, Zhe Gan, Wenbo Li, Siwei Lyu, Ming-Ching Chang, Lei Zhang, Jianfeng Gao, Pengchuan Zhang

* published at ACCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

MuCAN: Multi-Correspondence Aggregation Network for Video Super-Resolution


Jul 23, 2020
Wenbo Li, Xin Tao, Taian Guo, Lu Qi, Jiangbo Lu, Jiaya Jia

* Accepted By ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

Reinforcement Learning-Enabled Decision-Making Strategies for a Vehicle-Cyber-Physical-System in Connected Environment


Jul 16, 2020
Teng Liu, Xiaolin Tang, Jinwei Zhang, Wenbo Li, Zejian Deng, Yalian Yang

* 5 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Novel Human-Object Interaction Detection via Adversarial Domain Generalization


May 22, 2020
Yuhang Song, Wenbo Li, Lei Zhang, Jianwei Yang, Emre Kiciman, Hamid Palangi, Jianfeng Gao, C. -C. Jay Kuo, Pengchuan Zhang


  Access Paper or Ask Questions

A Spontaneous Driver Emotion Facial Expression (DEFE) Dataset for Intelligent Vehicles


Apr 26, 2020
Wenbo Li, Yaodong Cui, Yintao Ma, Xingxin Chen, Guofa Li, Gang Guo, Dongpu Cao

* 13 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Convolution Neural Network Architecture Learning for Remote Sensing Scene Classification


Jan 27, 2020
Jie Chen, Haozhe Huang, Jian Peng, Jiawei Zhu, Li Chen, Wenbo Li, Binyu Sun, Haifeng Li

* 10 pages, 12 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Object-driven Text-to-Image Synthesis via Adversarial Training


Feb 27, 2019
Wenbo Li, Pengchuan Zhang, Lei Zhang, Qiuyuan Huang, Xiaodong He, Siwei Lyu, Jianfeng Gao

* CVPR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking on Multi-Stage Networks for Human Pose Estimation


Jan 08, 2019
Wenbo Li, Zhicheng Wang, Binyi Yin, Qixiang Peng, Yuming Du, Tianzi Xiao, Gang Yu, Hongtao Lu, Yichen Wei, Jian Sun


  Access Paper or Ask Questions

Evolvement Constrained Adversarial Learning for Video Style Transfer


Nov 06, 2018
Wenbo Li, Longyin Wen, Xiao Bian, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

Who did What at Where and When: Simultaneous Multi-Person Tracking and Activity Recognition


Jul 03, 2018
Wenbo Li, Ming-Ching Chang, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

STS Classification with Dual-stream CNN


May 20, 2018
Shuchen Weng, Wenbo Li, Yi Zhang, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

POI: Multiple Object Tracking with High Performance Detection and Appearance Feature


Oct 19, 2016
Fengwei Yu, Wenbo Li, Quanquan Li, Yu Liu, Xiaohua Shi, Junjie Yan

* ECCV 2016 Workshops, Part II, LNCS 9914, paper approval (Chapter 3, 978-3-319-48880-6, 434776_1_En 
* ECCV workshop BMTT 2016 

  Access Paper or Ask Questions