Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
MagGAN: High-Resolution Face Attribute Editing with Mask-Guided Generative Adversarial Network

Oct 03, 2020
Yi Wei, Zhe Gan, Wenbo Li, Siwei Lyu, Ming-Ching Chang, Lei Zhang, Jianfeng Gao, Pengchuan Zhang

* published at ACCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

MuCAN: Multi-Correspondence Aggregation Network for Video Super-Resolution

Jul 23, 2020
Wenbo Li, Xin Tao, Taian Guo, Lu Qi, Jiangbo Lu, Jiaya Jia

* Accepted By ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

Reinforcement Learning-Enabled Decision-Making Strategies for a Vehicle-Cyber-Physical-System in Connected Environment

Jul 16, 2020
Teng Liu, Xiaolin Tang, Jinwei Zhang, Wenbo Li, Zejian Deng, Yalian Yang

* 5 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Novel Human-Object Interaction Detection via Adversarial Domain Generalization

May 22, 2020
Yuhang Song, Wenbo Li, Lei Zhang, Jianwei Yang, Emre Kiciman, Hamid Palangi, Jianfeng Gao, C. -C. Jay Kuo, Pengchuan Zhang


  Access Paper or Ask Questions

A Spontaneous Driver Emotion Facial Expression (DEFE) Dataset for Intelligent Vehicles

Apr 26, 2020
Wenbo Li, Yaodong Cui, Yintao Ma, Xingxin Chen, Guofa Li, Gang Guo, Dongpu Cao

* 13 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Convolution Neural Network Architecture Learning for Remote Sensing Scene Classification

Jan 27, 2020
Jie Chen, Haozhe Huang, Jian Peng, Jiawei Zhu, Li Chen, Wenbo Li, Binyu Sun, Haifeng Li

* 10 pages, 12 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Object-driven Text-to-Image Synthesis via Adversarial Training

Feb 27, 2019
Wenbo Li, Pengchuan Zhang, Lei Zhang, Qiuyuan Huang, Xiaodong He, Siwei Lyu, Jianfeng Gao

* CVPR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking on Multi-Stage Networks for Human Pose Estimation

Jan 08, 2019
Wenbo Li, Zhicheng Wang, Binyi Yin, Qixiang Peng, Yuming Du, Tianzi Xiao, Gang Yu, Hongtao Lu, Yichen Wei, Jian Sun


  Access Paper or Ask Questions

Evolvement Constrained Adversarial Learning for Video Style Transfer

Nov 06, 2018
Wenbo Li, Longyin Wen, Xiao Bian, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

Who did What at Where and When: Simultaneous Multi-Person Tracking and Activity Recognition

Jul 03, 2018
Wenbo Li, Ming-Ching Chang, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

STS Classification with Dual-stream CNN

May 20, 2018
Shuchen Weng, Wenbo Li, Yi Zhang, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

POI: Multiple Object Tracking with High Performance Detection and Appearance Feature

Oct 19, 2016
Fengwei Yu, Wenbo Li, Quanquan Li, Yu Liu, Xiaohua Shi, Junjie Yan

* ECCV 2016 Workshops, Part II, LNCS 9914, paper approval (Chapter 3, 978-3-319-48880-6, 434776_1_En 
* ECCV workshop BMTT 2016 

  Access Paper or Ask Questions