Downstream Model Design of Pre-trained Language Model for Relation Extraction Task

Apr 08, 2020
Cheng Li, Ye Tian


  Access Model/Code and Paper
Accelerated Primal-Dual Algorithms for Distributed Smooth Convex Optimization over Networks

Oct 23, 2019
Jinming Xu, Ye Tian, Ying Sun, Gesualdo Scutari


  Access Model/Code and Paper
Learning a Multitask Curriculum for Neural Machine Translation

Aug 28, 2019
Wei Wang, Ye Tian, Jiquan Ngiam, Yinfei Yang, Isaac Caswell, Zarana Parekh

* 12 pages 

  Access Model/Code and Paper
DeepShift: Towards Multiplication-Less Neural Networks

May 30, 2019
Mostafa Elhoushi, Farhan Shafiq, Ye Tian, Joey Yiwei Li, Zihao Chen


  Access Model/Code and Paper
Computer-aided Detection of Squamous Carcinoma of the Cervix in Whole Slide Images

May 27, 2019
Ye Tian, Li Yang, Wei Wang, Jing Zhang, Qing Tang, Mili Ji, Yang Yu, Yu Li, Hong Yang, Airong Qian

* 8 pages, 5figures 

  Access Model/Code and Paper
Lingvo: a Modular and Scalable Framework for Sequence-to-Sequence Modeling

Feb 21, 2019
Jonathan Shen, Patrick Nguyen, Yonghui Wu, Zhifeng Chen, Mia X. Chen, Ye Jia, Anjuli Kannan, Tara Sainath, Yuan Cao, Chung-Cheng Chiu, Yanzhang He, Jan Chorowski, Smit Hinsu, Stella Laurenzo, James Qin, Orhan Firat, Wolfgang Macherey, Suyog Gupta, Ankur Bapna, Shuyuan Zhang, Ruoming Pang, Ron J. Weiss, Rohit Prabhavalkar, Qiao Liang, Benoit Jacob, Bowen Liang, HyoukJoong Lee, Ciprian Chelba, Sébastien Jean, Bo Li, Melvin Johnson, Rohan Anil, Rajat Tibrewal, Xiaobing Liu, Akiko Eriguchi, Navdeep Jaitly, Naveen Ari, Colin Cherry, Parisa Haghani, Otavio Good, Youlong Cheng, Raziel Alvarez, Isaac Caswell, Wei-Ning Hsu, Zongheng Yang, Kuan-Chieh Wang, Ekaterina Gonina, Katrin Tomanek, Ben Vanik, Zelin Wu, Llion Jones, Mike Schuster, Yanping Huang, Dehao Chen, Kazuki Irie, George Foster, John Richardson, Klaus Macherey, Antoine Bruguier, Heiga Zen, Colin Raffel, Shankar Kumar, Kanishka Rao, David Rybach, Matthew Murray, Vijayaditya Peddinti, Maxim Krikun, Michiel A. U. Bacchiani, Thomas B. Jablin, Rob Suderman, Ian Williams, Benjamin Lee, Deepti Bhatia, Justin Carlson, Semih Yavuz, Yu Zhang, Ian McGraw, Max Galkin, Qi Ge, Golan Pundak, Chad Whipkey, Todd Wang, Uri Alon, Dmitry Lepikhin, Ye Tian, Sara Sabour, William Chan, Shubham Toshniwal, Baohua Liao, Michael Nirschl, Pat Rondon


  Access Model/Code and Paper
THORS: An Efficient Approach for Making Classifiers Cost-sensitive

Nov 07, 2018
Ye Tian, Weiping Zhang

* 26 pages, 6 figures 

  Access Model/Code and Paper
ClusterNet: 3D Instance Segmentation in RGB-D Images

Sep 19, 2018
Lin Shao, Ye Tian, Jeannette Bohg


  Access Model/Code and Paper
Spatial Transformer Introspective Neural Network

May 16, 2018
Yunhan Zhao, Ye Tian, Wei Shen, Alan Yuille

* Submitted to BMVC2018 

  Access Model/Code and Paper
PlatEMO: A MATLAB Platform for Evolutionary Multi-Objective Optimization

Jan 04, 2017
Ye Tian, Ran Cheng, Xingyi Zhang, Yaochu Jin

* IEEE Computational Intelligence Magazine, 2017, 12(4): 73-87 
* 20 pages, 12 figures, 4 tables 

  Access Model/Code and Paper