Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Sharpness-Aware Training for FreeJiawei Du , Daquan Zhou , Jiashi Feng , Vincent Y. F. Tan , Joey Tianyi Zhou


   Access Paper or Ask Questions

Divide to Adapt: Mitigating Confirmation Bias for Domain Adaptation of Black-Box PredictorsJianfei Yang , Xiangyu Peng , Kai Wang , Zheng Zhu , Jiashi Feng , Lihua Xie , Yang You

* A black-box model adaptation approach that proposes divide-to-adapt to suppress the confirmation bias 

   Access Paper or Ask Questions

Tyger: Task-Type-Generic Active Learning for Molecular Property PredictionKuangqi Zhou , Kaixin Wang , Jiashi Feng , Jian Tang , Tingyang Xu , Xinchao Wang


   Access Paper or Ask Questions

Understanding The Robustness in Vision TransformersDaquan Zhou , Zhiding Yu , Enze Xie , Chaowei Xiao , Anima Anandkumar , Jiashi Feng , Jose M. Alvarez


   Access Paper or Ask Questions

Generalizing Few-Shot NAS with Gradient MatchingShoukang Hu , Ruochen Wang , Lanqing Hong , Zhenguo Li , Cho-Jui Hsieh , Jiashi Feng

* Accepted by ICLR2022 

   Access Paper or Ask Questions

PoseTriplet: Co-evolving 3D Human Pose Estimation, Imitation, and Hallucination under Self-supervisionKehong Gong , Bingbing Li , Jianfeng Zhang , Tao Wang , Jing Huang , Michael Bi Mi , Jiashi Feng , Xinchao Wang

* CVPR 2022 Oral Paper, code available: https://github.com/Garfield-kh/PoseTriplet 

   Access Paper or Ask Questions

SODAR: Segmenting Objects by DynamicallyAggregating Neighboring Mask RepresentationsTao Wang , Jun Hao Liew , Yu Li , Yunpeng Chen , Jiashi Feng

* accepted to IEEE Transactions on Image Processing (TIP) 

   Access Paper or Ask Questions

The Geometry of Robust Value FunctionsKaixin Wang , Navdeep Kumar , Kuangqi Zhou , Bryan Hooi , Jiashi Feng , Shie Mannor


   Access Paper or Ask Questions

Towards Adversarially Robust Deep Image DenoisingHanshu Yan , Jingfeng Zhang , Jiashi Feng , Masashi Sugiyama , Vincent Y. F. Tan


   Access Paper or Ask Questions

Mimicking the Oracle: An Initial Phase Decorrelation Approach for Class Incremental LearningYujun Shi , Kuangqi Zhou , Jian Liang , Zihang Jiang , Jiashi Feng , Philip Torr , Song Bai , Vincent Y. F. Tan


   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
6
7
>>