Alert button
Picture for Jiawei Wang

Jiawei Wang

Alert button

Large Language Models as Urban Residents: An LLM Agent Framework for Personal Mobility Generation

Feb 22, 2024
Jiawei Wang, Renhe Jiang, Chuang Yang, Zengqing Wu, Makoto Onizuka, Ryosuke Shibasaki, Chuan Xiao

Viaarxiv icon

Boximator: Generating Rich and Controllable Motions for Video Synthesis

Feb 02, 2024
Jiawei Wang, Yuchen Zhang, Jiaxin Zou, Yan Zeng, Guoqiang Wei, Liping Yuan, Hang Li

Viaarxiv icon

Detect-Order-Construct: A Tree Construction based Approach for Hierarchical Document Structure Analysis

Jan 22, 2024
Jiawei Wang, Kai Hu, Zhuoyao Zhong, Lei Sun, Qiang Huo

Viaarxiv icon

Dynamic Relation Transformer for Contextual Text Block Detection

Jan 17, 2024
Jiawei Wang, Shunchi Zhang, Kai Hu, Chixiang Ma, Zhuoyao Zhong, Lei Sun, Qiang Huo

Viaarxiv icon

UniVIE: A Unified Label Space Approach to Visual Information Extraction from Form-like Documents

Jan 17, 2024
Kai Hu, Jiawei Wang, Weihong Lin, Zhuoyao Zhong, Lei Sun, Qiang Huo

Viaarxiv icon

XuanCe: A Comprehensive and Unified Deep Reinforcement Learning Library

Dec 25, 2023
Wenzhang Liu, Wenzhe Cai, Kun Jiang, Guangran Cheng, Yuanda Wang, Jiawei Wang, Jingyu Cao, Lele Xu, Chaoxu Mu, Changyin Sun

Viaarxiv icon

UAV Path Planning for Object Observation with Quality Constraints: A Dynamic Programming Approach

Dec 08, 2023
Jiawei Wang, Vincent Chau, Weiwei Wu

Figure 1 for UAV Path Planning for Object Observation with Quality Constraints: A Dynamic Programming Approach
Figure 2 for UAV Path Planning for Object Observation with Quality Constraints: A Dynamic Programming Approach
Figure 3 for UAV Path Planning for Object Observation with Quality Constraints: A Dynamic Programming Approach
Figure 4 for UAV Path Planning for Object Observation with Quality Constraints: A Dynamic Programming Approach
Viaarxiv icon

ContextSeg: Sketch Semantic Segmentation by Querying the Context with Attention

Nov 28, 2023
Jiawei Wang, Changjian Li

Viaarxiv icon

Feasibility of Local Trajectory Planning for Level-2+ Semi-autonomous Driving without Absolute Localization

Sep 06, 2023
Sheng Zhu, Jiawei Wang, Yu Yang, Bilin Aksun-Guvenc

Figure 1 for Feasibility of Local Trajectory Planning for Level-2+ Semi-autonomous Driving without Absolute Localization
Figure 2 for Feasibility of Local Trajectory Planning for Level-2+ Semi-autonomous Driving without Absolute Localization
Figure 3 for Feasibility of Local Trajectory Planning for Level-2+ Semi-autonomous Driving without Absolute Localization
Figure 4 for Feasibility of Local Trajectory Planning for Level-2+ Semi-autonomous Driving without Absolute Localization
Viaarxiv icon

Mixture-of-Domain-Adapters: Decoupling and Injecting Domain Knowledge to Pre-trained Language Models Memories

Jun 08, 2023
Shizhe Diao, Tianyang Xu, Ruijia Xu, Jiawei Wang, Tong Zhang

Figure 1 for Mixture-of-Domain-Adapters: Decoupling and Injecting Domain Knowledge to Pre-trained Language Models Memories
Figure 2 for Mixture-of-Domain-Adapters: Decoupling and Injecting Domain Knowledge to Pre-trained Language Models Memories
Figure 3 for Mixture-of-Domain-Adapters: Decoupling and Injecting Domain Knowledge to Pre-trained Language Models Memories
Figure 4 for Mixture-of-Domain-Adapters: Decoupling and Injecting Domain Knowledge to Pre-trained Language Models Memories
Viaarxiv icon