Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Chao Pang

Chao Pang

Columbia University Irving Medical Center

ERNIE 3.0 Titan: Exploring Larger-scale Knowledge Enhanced Pre-training for Language Understanding and GenerationShuohuan Wang , Yu Sun , Yang Xiang , Zhihua Wu , Siyu Ding , Weibao Gong , Shikun Feng , Junyuan Shang , Yanbin Zhao , Chao Pang , Jiaxiang Liu , Xuyi Chen , Yuxiang Lu , Weixin Liu , Xi Wang , Yangfan Bai , Qiuliang Chen , Li Zhao , Shiyong Li , Peng Sun , Dianhai Yu , Yanjun Ma , Hao Tian , Hua Wu , Tian Wu , Wei Zeng , Ge Li , Wen Gao , Haifeng Wang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2107.02137 

   Access Paper or Ask Questions

CEHR-BERT: Incorporating temporal information from structured EHR data to improve prediction tasksChao Pang , Xinzhuo Jiang , Krishna S Kalluri , Matthew Spotnitz , RuiJun Chen , Adler Perotte , Karthik Natarajan


   Access Paper or Ask Questions

ERNIE 3.0: Large-scale Knowledge Enhanced Pre-training for Language Understanding and GenerationYu Sun , Shuohuan Wang , Shikun Feng , Siyu Ding , Chao Pang , Junyuan Shang , Jiaxiang Liu , Xuyi Chen , Yanbin Zhao , Yuxiang Lu , Weixin Liu , Zhihua Wu , Weibao Gong , Jianzhong Liang , Zhizhou Shang , Peng Sun , Wei Liu , Xuan Ouyang , Dianhai Yu , Hao Tian , Hua Wu , Haifeng Wang


   Access Paper or Ask Questions

ERNIE-M: Enhanced Multilingual Representation by Aligning Cross-lingual Semantics with Monolingual CorporaXuan Ouyang , Shuohuan Wang , Chao Pang , Yu Sun , Hao Tian , Hua Wu , Haifeng Wang


   Access Paper or Ask Questions

Building Change Detection for Remote Sensing Images Using a Dual Task Constrained Deep Siamese Convolutional Network ModelYi Liu , Chao Pang , Zongqian Zhan , Xiaomeng Zhang , Xue Yang


   Access Paper or Ask Questions