Alert button
Picture for Zhe Liu

Zhe Liu

Alert button

You Only Look Bottom-Up for Monocular 3D Object Detection

Jan 27, 2024
Kaixin Xiong, Dingyuan Zhang, Dingkang Liang, Zhe Liu, Hongcheng Yang, Wondimu Dikubab, Jianwei Cheng, Xiang Bai

Figure 1 for You Only Look Bottom-Up for Monocular 3D Object Detection
Figure 2 for You Only Look Bottom-Up for Monocular 3D Object Detection
Figure 3 for You Only Look Bottom-Up for Monocular 3D Object Detection
Figure 4 for You Only Look Bottom-Up for Monocular 3D Object Detection
Viaarxiv icon

SSL-OTA: Unveiling Backdoor Threats in Self-Supervised Learning for Object Detection

Dec 30, 2023
Qiannan Wang, Changchun Yin, Liming Fang, Lu Zhou, Zhe Liu, Run Wang, Chenhao Lin

Viaarxiv icon

Video Frame Interpolation with Region-Distinguishable Priors from SAM

Dec 26, 2023
Yan Han, Xiaogang Xu, Yingqi Lin, Jiafei Wu, Zhe Liu

Viaarxiv icon

Geometric-Aware Low-Light Image and Video Enhancement via Depth Guidance

Dec 26, 2023
Yingqi Lin, Xiaogang Xu, Yan Han, Jiafei Wu, Zhe Liu

Viaarxiv icon

DifFlow3D: Toward Robust Uncertainty-Aware Scene Flow Estimation with Diffusion Model

Nov 29, 2023
Jiuming Liu, Guangming Wang, Weicai Ye, Chaokang Jiang, Jinru Han, Zhe Liu, Guofeng Zhang, Dalong Du, Hesheng Wang

Viaarxiv icon

Correction Focused Language Model Training for Speech Recognition

Oct 17, 2023
Yingyi Ma, Zhe Liu, Ozlem Kalinli

Viaarxiv icon

GhostEncoder: Stealthy Backdoor Attacks with Dynamic Triggers to Pre-trained Encoders in Self-supervised Learning

Oct 01, 2023
Qiannan Wang, Changchun Yin, Zhe Liu, Liming Fang, Run Wang, Chenhao Lin

Figure 1 for GhostEncoder: Stealthy Backdoor Attacks with Dynamic Triggers to Pre-trained Encoders in Self-supervised Learning
Figure 2 for GhostEncoder: Stealthy Backdoor Attacks with Dynamic Triggers to Pre-trained Encoders in Self-supervised Learning
Figure 3 for GhostEncoder: Stealthy Backdoor Attacks with Dynamic Triggers to Pre-trained Encoders in Self-supervised Learning
Figure 4 for GhostEncoder: Stealthy Backdoor Attacks with Dynamic Triggers to Pre-trained Encoders in Self-supervised Learning
Viaarxiv icon

Forgetting Private Textual Sequences in Language Models via Leave-One-Out Ensemble

Sep 28, 2023
Zhe Liu, Ozlem Kalinli

Viaarxiv icon

Recovering from Privacy-Preserving Masking with Large Language Models

Sep 23, 2023
Arpita Vats, Zhe Liu, Peng Su, Debjyoti Paul, Yingyi Ma, Yutong Pang, Zeeshan Ahmed, Ozlem Kalinli

Figure 1 for Recovering from Privacy-Preserving Masking with Large Language Models
Figure 2 for Recovering from Privacy-Preserving Masking with Large Language Models
Figure 3 for Recovering from Privacy-Preserving Masking with Large Language Models
Figure 4 for Recovering from Privacy-Preserving Masking with Large Language Models
Viaarxiv icon

Contextual Biasing of Named-Entities with Large Language Models

Sep 22, 2023
Chuanneng Sun, Zeeshan Ahmed, Yingyi Ma, Zhe Liu, Lucas Kabela, Yutong Pang, Ozlem Kalinli

Figure 1 for Contextual Biasing of Named-Entities with Large Language Models
Figure 2 for Contextual Biasing of Named-Entities with Large Language Models
Figure 3 for Contextual Biasing of Named-Entities with Large Language Models
Figure 4 for Contextual Biasing of Named-Entities with Large Language Models
Viaarxiv icon