Alert button
Picture for Wei Xue

Wei Xue

Alert button

ChatMusician: Understanding and Generating Music Intrinsically with LLM

Feb 25, 2024
Ruibin Yuan, Hanfeng Lin, Yi Wang, Zeyue Tian, Shangda Wu, Tianhao Shen, Ge Zhang, Yuhang Wu, Cong Liu, Ziya Zhou, Ziyang Ma, Liumeng Xue, Ziyu Wang, Qin Liu, Tianyu Zheng, Yizhi Li, Yinghao Ma, Yiming Liang, Xiaowei Chi, Ruibo Liu, Zili Wang, Pengfei Li, Jingcheng Wu, Chenghua Lin, Qifeng Liu, Tao Jiang, Wenhao Huang, Wenhu Chen, Emmanouil Benetos, Jie Fu, Gus Xia, Roger Dannenberg, Wei Xue, Shiyin Kang, Yike Guo

Viaarxiv icon

RJUA-MedDQA: A Multimodal Benchmark for Medical Document Question Answering and Clinical Reasoning

Feb 19, 2024
Congyun Jin, Ming Zhang, Xiaowei Ma, Li Yujiao, Yingbo Wang, Yabo Jia, Yuliang Du, Tao Sun, Haowen Wang, Cong Fan, Jinjie Gu, Chenfei Chi, Xiangguo Lv, Fangzhou Li, Wei Xue, Yiran Huang

Viaarxiv icon

CoMoSVC: Consistency Model-based Singing Voice Conversion

Jan 03, 2024
Yiwen Lu, Zhen Ye, Wei Xue, Xu Tan, Qifeng Liu, Yike Guo

Viaarxiv icon

RJUA-QA: A Comprehensive QA Dataset for Urology

Dec 28, 2023
Shiwei Lyu, Chenfei Chi, Hongbo Cai, Lei Shi, Xiaoyan Yang, Lei Liu, Xiang Chen, Deng Zhao, Zhiqiang Zhang, Xianguo Lyu, Ming Zhang, Fangzhou Li, Xiaowei Ma, Yue Shen, Jinjie Gu, Wei Xue, Yiran Huang

Figure 1 for RJUA-QA: A Comprehensive QA Dataset for Urology
Figure 2 for RJUA-QA: A Comprehensive QA Dataset for Urology
Figure 3 for RJUA-QA: A Comprehensive QA Dataset for Urology
Figure 4 for RJUA-QA: A Comprehensive QA Dataset for Urology
Viaarxiv icon

FM-OV3D: Foundation Model-based Cross-modal Knowledge Blending for Open-Vocabulary 3D Detection

Dec 22, 2023
Dongmei Zhang, Chang Li, Ray Zhang, Shenghao Xie, Wei Xue, Xiaodong Xie, Shanghang Zhang

Viaarxiv icon

FengWu-4DVar: Coupling the Data-driven Weather Forecasting Model with 4D Variational Assimilation

Dec 16, 2023
Yi Xiao, Lei Bai, Wei Xue, Kang Chen, Tao Han, Wanli Ouyang

Viaarxiv icon

Weakly-Supervised Emotion Transition Learning for Diverse 3D Co-speech Gesture Generation

Nov 29, 2023
Xingqun Qi, Jiahao Pan, Peng Li, Ruibin Yuan, Xiaowei Chi, Mengfei Li, Wenhan Luo, Wei Xue, Shanghang Zhang, Qifeng Liu, Yike Guo

Viaarxiv icon

Continual Learning with Dirichlet Generative-based Rehearsal

Sep 13, 2023
Min Zeng, Wei Xue, Qifeng Liu, Yike Guo

Figure 1 for Continual Learning with Dirichlet Generative-based Rehearsal
Figure 2 for Continual Learning with Dirichlet Generative-based Rehearsal
Figure 3 for Continual Learning with Dirichlet Generative-based Rehearsal
Figure 4 for Continual Learning with Dirichlet Generative-based Rehearsal
Viaarxiv icon

ChatEval: Towards Better LLM-based Evaluators through Multi-Agent Debate

Aug 14, 2023
Chi-Min Chan, Weize Chen, Yusheng Su, Jianxuan Yu, Wei Xue, Shanghang Zhang, Jie Fu, Zhiyuan Liu

Figure 1 for ChatEval: Towards Better LLM-based Evaluators through Multi-Agent Debate
Figure 2 for ChatEval: Towards Better LLM-based Evaluators through Multi-Agent Debate
Figure 3 for ChatEval: Towards Better LLM-based Evaluators through Multi-Agent Debate
Figure 4 for ChatEval: Towards Better LLM-based Evaluators through Multi-Agent Debate
Viaarxiv icon