Alert button
Picture for Haohe Liu

Haohe Liu

Alert button

WavCraft: Audio Editing and Generation with Natural Language Prompts

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2024
Jinhua Liang, Huan Zhang, Haohe Liu, Yin Cao, Qiuqiang Kong, Xubo Liu, Wenwu Wang, Mark D. Plumbley, Huy Phan, Emmanouil Benetos

Figure 1 for WavCraft: Audio Editing and Generation with Natural Language Prompts
Figure 2 for WavCraft: Audio Editing and Generation with Natural Language Prompts
Figure 3 for WavCraft: Audio Editing and Generation with Natural Language Prompts
Figure 4 for WavCraft: Audio Editing and Generation with Natural Language Prompts
Viaarxiv icon

Description on IEEE ICME 2024 Grand Challenge: Semi-supervised Acoustic Scene Classification under Domain Shift

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 05, 2024
Jisheng Bai, Mou Wang, Haohe Liu, Han Yin, Yafei Jia, Siwei Huang, Yutong Du, Dongzhe Zhang, Mark D. Plumbley, Dongyuan Shi, Woon-Seng Gan, Susanto Rahardja, Bin Xiang, Jianfeng Chen

Viaarxiv icon

Balanced SNR-Aware Distillation for Guided Text-to-Audio Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 25, 2023
Bingzhi Liu, Yin Cao, Haohe Liu, Yi Zhou

Viaarxiv icon

First-Shot Unsupervised Anomalous Sound Detection With Unknown Anomalies Estimated by Metadata-Assisted Audio Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 22, 2023
Hejing Zhang, Qiaoxi Zhu, Jian Guan, Haohe Liu, Feiyang Xiao, Jiantong Tian, Xinhao Mei, Xubo Liu, Wenwu Wang

Viaarxiv icon

Synth-AC: Enhancing Audio Captioning with Synthetic Supervision

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 18, 2023
Feiyang Xiao, Qiaoxi Zhu, Jian Guan, Xubo Liu, Haohe Liu, Kejia Zhang, Wenwu Wang

Figure 1 for Synth-AC: Enhancing Audio Captioning with Synthetic Supervision
Figure 2 for Synth-AC: Enhancing Audio Captioning with Synthetic Supervision
Figure 3 for Synth-AC: Enhancing Audio Captioning with Synthetic Supervision
Figure 4 for Synth-AC: Enhancing Audio Captioning with Synthetic Supervision
Viaarxiv icon

Retrieval-Augmented Text-to-Audio Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 14, 2023
Yi Yuan, Haohe Liu, Xubo Liu, Qiushi Huang, Mark D. Plumbley, Wenwu Wang

Figure 1 for Retrieval-Augmented Text-to-Audio Generation
Figure 2 for Retrieval-Augmented Text-to-Audio Generation
Figure 3 for Retrieval-Augmented Text-to-Audio Generation
Figure 4 for Retrieval-Augmented Text-to-Audio Generation
Viaarxiv icon

AudioSR: Versatile Audio Super-resolution at Scale

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 13, 2023
Haohe Liu, Ke Chen, Qiao Tian, Wenwu Wang, Mark D. Plumbley

Figure 1 for AudioSR: Versatile Audio Super-resolution at Scale
Figure 2 for AudioSR: Versatile Audio Super-resolution at Scale
Figure 3 for AudioSR: Versatile Audio Super-resolution at Scale
Figure 4 for AudioSR: Versatile Audio Super-resolution at Scale
Viaarxiv icon

Multimodal Fish Feeding Intensity Assessment in Aquaculture

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 10, 2023
Meng Cui, Xubo Liu, Haohe Liu, Zhuangzhuang Du, Tao Chen, Guoping Lian, Daoliang Li, Wenwu Wang

Figure 1 for Multimodal Fish Feeding Intensity Assessment in Aquaculture
Figure 2 for Multimodal Fish Feeding Intensity Assessment in Aquaculture
Figure 3 for Multimodal Fish Feeding Intensity Assessment in Aquaculture
Figure 4 for Multimodal Fish Feeding Intensity Assessment in Aquaculture
Viaarxiv icon

AudioLDM 2: Learning Holistic Audio Generation with Self-supervised Pretraining

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 10, 2023
Haohe Liu, Qiao Tian, Yi Yuan, Xubo Liu, Xinhao Mei, Qiuqiang Kong, Yuping Wang, Wenwu Wang, Yuxuan Wang, Mark D. Plumbley

Figure 1 for AudioLDM 2: Learning Holistic Audio Generation with Self-supervised Pretraining
Figure 2 for AudioLDM 2: Learning Holistic Audio Generation with Self-supervised Pretraining
Figure 3 for AudioLDM 2: Learning Holistic Audio Generation with Self-supervised Pretraining
Figure 4 for AudioLDM 2: Learning Holistic Audio Generation with Self-supervised Pretraining
Viaarxiv icon

Separate Anything You Describe

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 09, 2023
Xubo Liu, Qiuqiang Kong, Yan Zhao, Haohe Liu, Yi Yuan, Yuzhuo Liu, Rui Xia, Yuxuan Wang, Mark D. Plumbley, Wenwu Wang

Figure 1 for Separate Anything You Describe
Figure 2 for Separate Anything You Describe
Figure 3 for Separate Anything You Describe
Figure 4 for Separate Anything You Describe
Viaarxiv icon