Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
ULSD: Unified Line Segment Detection across Pinhole, Fisheye, and Spherical Cameras

Nov 06, 2020
Hao Li, Huai Yu, Wen Yang, Lei Yu, Sebastian Scherer


  Access Paper or Ask Questions

Center-wise Local Image Mixture For Contrastive Representation Learning

Nov 05, 2020
Hao Li, Xiaopeng Zhang, Ruoyu Sun, Hongkai Xiong, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

Data Augmentation for End-to-end Code-switching Speech Recognition

Nov 04, 2020
Chenpeng Du, Hao Li, Yizhou Lu, Lan Wang, Yanmin Qian

* Accepted by SLT2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Accurate Entropy Model with Global Reference for Image Compression

Oct 29, 2020
Yichen Qian, Zhiyu Tan, Xiuyu Sun, Ming Lin, Dongyang Li, Zhenhong Sun, Hao Li, Rong Jin


  Access Paper or Ask Questions

Speakerfilter-Pro: an improved target speaker extractor combines the time domain and frequency domain

Oct 25, 2020
Shulin He, Hao Li, Xueliang Zhang

* Preprint, submitted to ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Auto Seg-Loss: Searching Metric Surrogates for Semantic Segmentation

Oct 15, 2020
Hao Li, Chenxin Tao, Xizhou Zhu, Xiaogang Wang, Gao Huang, Jifeng Dai


  Access Paper or Ask Questions

Domain Agnostic Learning for Unbiased Authentication

Oct 11, 2020
Jian Liang, Yuren Cao, Shuang Li, Bing Bai, Hao Li, Fei Wang, Kun Bai


  Access Paper or Ask Questions

Position-Aware Tagging for Aspect Sentiment Triplet Extraction

Oct 06, 2020
Lu Xu, Hao Li, Wei Lu, Lidong Bing

* 15 pages, 10 figures, accepted by EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Facial Asset and Rig Generation from a Single Scan

Oct 05, 2020
Jiaman Li, Zhengfei Kuang, Yajie Zhao, Mingming He, Karl Bladin, Hao Li

* 18 pages, 25 figures, ACM SIGGRAPH Asia 2020 

  Access Paper or Ask Questions

WeMix: How to Better Utilize Data Augmentation

Oct 03, 2020
Yi Xu, Asaf Noy, Ming Lin, Qi Qian, Hao Li, Rong Jin


  Access Paper or Ask Questions

Efficient Kernel Transfer in Knowledge Distillation

Sep 30, 2020
Qi Qian, Hao Li, Juhua Hu


  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Real Image Super-Resolution: Methods and Results

Sep 25, 2020
Pengxu Wei, Hannan Lu, Radu Timofte, Liang Lin, Wangmeng Zuo, Zhihong Pan, Baopu Li, Teng Xi, Yanwen Fan, Gang Zhang, Jingtuo Liu, Junyu Han, Errui Ding, Tangxin Xie, Liang Cao, Yan Zou, Yi Shen, Jialiang Zhang, Yu Jia, Kaihua Cheng, Chenhuan Wu, Yue Lin, Cen Liu, Yunbo Peng, Xueyi Zou, Zhipeng Luo, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Syed Waqas Zamir, Aditya Arora, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Keon-Hee Ahn, Jun-Hyuk Kim, Jun-Ho Choi, Jong-Seok Lee, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Yoseob Han, Byung-Hoon Kim, JaeHyun Baek, Haoning Wu, Dejia Xu, Bo Zhou, Wei Guan, Xiaobo Li, Chen Ye, Hao Li, Haoyu Zhong, Yukai Shi, Zhijing Yang, Xiaojun Yang, Haoyu Zhong, Xin Li, Xin Jin, Yaojun Wu, Yingxue Pang, Sen Liu, Zhi-Song Liu, Li-Wen Wang, Chu-Tak Li, Marie-Paule Cani, Wan-Chi Siu, Yuanbo Zhou, Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni, Xiaofeng Cong, Rajat Gupta, Keon-Hee Ahn, Jun-Hyuk Kim, Jun-Ho Choi, Jong-Seok Lee, Feras Almasri, Thomas Vandamme, Olivier Debeir

* European Conference on Computer Vision Workshops, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Semi-Anchored Detector for One-Stage Object Detection

Sep 10, 2020
Lei Chen, Qi Qian, Hao Li


  Access Paper or Ask Questions

Hybrid Differentially Private Federated Learning on Vertically Partitioned Data

Sep 06, 2020
Chang Wang, Jian Liang, Mingkai Huang, Bing Bai, Kun Bai, Hao Li


  Access Paper or Ask Questions

A Federated Multi-View Deep Learning Framework for Privacy-Preserving Recommendations

Aug 25, 2020
Mingkai Huang, Hao Li, Bing Bai, Chang Wang, Kun Bai, Fei Wang


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Generate Diverse Dance Motions with Transformer

Aug 18, 2020
Jiaman Li, Yihang Yin, Hang Chu, Yi Zhou, Tingwu Wang, Sanja Fidler, Hao Li


  Access Paper or Ask Questions

Monocular Real-Time Volumetric Performance Capture

Jul 28, 2020
Ruilong Li, Yuliang Xiu, Shunsuke Saito, Zeng Huang, Kyle Olszewski, Hao Li


  Access Paper or Ask Questions

Posterior Consistency of Semi-Supervised Regression on Graphs

Jul 25, 2020
Andrea L. Bertozzi, Bamdad Hosseini, Hao Li, Kevin Miller, Andrew M. Stuart


  Access Paper or Ask Questions

Efficient Graph-Based Active Learning with Probit Likelihood via Gaussian Approximations

Jul 21, 2020
Kevin Miller, Hao Li, Andrea L. Bertozzi

* Accepted in ICML Workshop on Real World Experiment Design and Active Learning 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Architecture Design for GPU-Efficient Networks

Jul 12, 2020
Ming Lin, Hesen Chen, Xiuyu Sun, Qi Qian, Hao Li, Rong Jin


  Access Paper or Ask Questions

Towards Understanding Label Smoothing

Jun 20, 2020
Yi Xu, Yuanhong Xu, Qi Qian, Hao Li, Rong Jin


  Access Paper or Ask Questions

Revisiting the Continuity of Rotation Representations in Neural Networks

Jun 12, 2020
Sitao Xiang, Hao Li


  Access Paper or Ask Questions

Why is Attention Not So Attentive?

Jun 10, 2020
Bing Bai, Jian Liang, Guanhua Zhang, Hao Li, Kun Bai, Fei Wang


  Access Paper or Ask Questions

Fully Convolutional Mesh Autoencoder using Efficient Spatially Varying Kernels

Jun 08, 2020
Yi Zhou, Chenglei Wu, Zimo Li, Chen Cao, Yuting Ye, Jason Saragih, Hao Li, Yaser Sheikh

* 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Representation Learning with Fine-grained Patterns

May 19, 2020
Yuanhong Xu, Qi Qian, Hao Li, Rong Jin, Juhua Hu


  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results

May 05, 2020
Andreas Lugmayr, Martin Danelljan, Radu Timofte, Namhyuk Ahn, Dongwoon Bai, Jie Cai, Yun Cao, Junyang Chen, Kaihua Cheng, SeYoung Chun, Wei Deng, Mostafa El-Khamy, Chiu Man Ho, Xiaozhong Ji, Amin Kheradmand, Gwantae Kim, Hanseok Ko, Kanghyu Lee, Jungwon Lee, Hao Li, Ziluan Liu, Zhi-Song Liu, Shuai Liu, Yunhua Lu, Zibo Meng, Pablo Navarrete Michelini, Christian Micheloni, Kalpesh Prajapati, Haoyu Ren, Yong Hyeok Seo, Wan-Chi Siu, Kyung-Ah Sohn, Ying Tai, Rao Muhammad Umer, Shuangquan Wang, Huibing Wang, Timothy Haoning Wu, Haoning Wu, Biao Yang, Fuzhi Yang, Jaejun Yoo, Tongtong Zhao, Yuanbo Zhou, Haijie Zhuo, Ziyao Zong, Xueyi Zou


  Access Paper or Ask Questions