Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jin Xu

AutoHEnsGNN: Winning Solution to AutoGraph Challenge for KDD Cup 2020


Nov 25, 2021
Jin Xu, Mingjian Chen, Jianqiang Huang, Xingyuan Tang, Ke Hu, Jian Li, Jia Cheng, Jun Lei

* ICDE 2022 

  Access Paper or Ask Questions

FastCorrect 2: Fast Error Correction on Multiple Candidates for Automatic Speech Recognition


Oct 18, 2021
Yichong Leng, Xu Tan, Rui Wang, Linchen Zhu, Jin Xu, Wenjie Liu, Linquan Liu, Tao Qin, Xiang-Yang Li, Edward Lin, Tie-Yan Liu

* Findings of EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Analyzing and Mitigating Interference in Neural Architecture Search


Aug 29, 2021
Jin Xu, Xu Tan, Kaitao Song, Renqian Luo, Yichong Leng, Tao Qin, Tie-Yan Liu, Jian Li


  Access Paper or Ask Questions

Text2Event: Controllable Sequence-to-Structure Generation for End-to-end Event Extraction


Jun 17, 2021
Yaojie Lu, Hongyu Lin, Jin Xu, Xianpei Han, Jialong Tang, Annan Li, Le Sun, Meng Liao, Shaoyi Chen

* Accepted to ACL2021 (main conference) 

  Access Paper or Ask Questions

Knowledgeable or Educated Guess? Revisiting Language Models as Knowledge Bases


Jun 17, 2021
Boxi Cao, Hongyu Lin, Xianpei Han, Le Sun, Lingyong Yan, Meng Liao, Tong Xue, Jin Xu

* Accepted to ACL2021(main conference) 

  Access Paper or Ask Questions

From Discourse to Narrative: Knowledge Projection for Event Relation Extraction


Jun 16, 2021
Jialong Tang, Hongyu Lin, Meng Liao, Yaojie Lu, Xianpei Han, Le Sun, Weijian Xie, Jin Xu

* ACL 2021 
* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Group Equivariant Subsampling


Jun 10, 2021
Jin Xu, Hyunjik Kim, Tom Rainforth, Yee Whye Teh


  Access Paper or Ask Questions

Graph Symbiosis Learning


Jun 10, 2021
Liang Zeng, Jin Xu, Zijun Yao, Yanqiao Zhu, Jian Li


  Access Paper or Ask Questions

FastCorrect: Fast Error Correction with Edit Alignment for Automatic Speech Recognition


Jun 03, 2021
Yichong Leng, Xu Tan, Linchen Zhu, Jin Xu, Renqian Luo, Linquan Liu, Tao Qin, Xiang-Yang Li, Ed Lin, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

NAS-BERT: Task-Agnostic and Adaptive-Size BERT Compression with Neural Architecture Search


May 30, 2021
Jin Xu, Xu Tan, Renqian Luo, Kaitao Song, Jian Li, Tao Qin, Tie-Yan Liu

* Accepted by KDD 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Long-Tailed Classification from Instance Level


Apr 13, 2021
Yan Zhao, Weicong Chen, Xu Tan, Kai Huang, Jin Xu, Changhu Wang, Jihong Zhu


  Access Paper or Ask Questions

MixSpeech: Data Augmentation for Low-resource Automatic Speech Recognition


Feb 25, 2021
Linghui Meng, Jin Xu, Xu Tan, Jindong Wang, Tao Qin, Bo Xu

* To appear at ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Incorporate Semantic Structures into Machine Translation Evaluation via UCCA


Oct 22, 2020
Jin Xu, Yinuo Guo, Junfeng Hu

* WMT2020 

  Access Paper or Ask Questions

OFFER: A Motif Dimensional Framework for Network Representation Learning


Aug 27, 2020
Shuo Yu, Feng Xia, Jin Xu, Zhikui Chen, Ivan Lee


  Access Paper or Ask Questions

Cognitive Representation Learning of Self-Media Online Article Quality


Aug 13, 2020
Yiru Wang, Shen Huang, Gongfu Li, Qiang Deng, Dongliang Liao, Pengda Si, Yujiu Yang, Jin Xu

* Accepted at the Proceedings of the 28th ACM International Conference on Multimedia 

  Access Paper or Ask Questions

LRSpeech: Extremely Low-Resource Speech Synthesis and Recognition


Aug 09, 2020
Jin Xu, Xu Tan, Yi Ren, Tao Qin, Jian Li, Sheng Zhao, Tie-Yan Liu

* KDD 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multivariate Relations Aggregation Learning in Social Networks


Aug 09, 2020
Jin Xu, Shuo Yu, Ke Sun, Jing Ren, Ivan Lee, Shirui Pan, Feng Xia

* ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries (JCDL 2020), Wuhan, China, August 1 - 5, 2020 
* 11 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Whole-Body Human Pose Estimation in the Wild


Jul 23, 2020
Sheng Jin, Lumin Xu, Jin Xu, Can Wang, Wentao Liu, Chen Qian, Wanli Ouyang, Ping Luo

* To appear on ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

AEGCN: An Autoencoder-Constrained Graph Convolutional Network


Jul 03, 2020
Mingyuan Ma, Sen Na, Hongyu Wang, Jin Xu

* 19 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Bayesian Framework for Nash Equilibrium Inference in Human-Robot Parallel Play


Jun 10, 2020
Shray Bansal, Jin Xu, Ayanna Howard, Charles Isbell

* Accepted at Robotics: Science and Systems (RSS) 2020 

  Access Paper or Ask Questions

MultiSpeech: Multi-Speaker Text to Speech with Transformer


Jun 08, 2020
Mingjian Chen, Xu Tan, Yi Ren, Jin Xu, Hao Sun, Sheng Zhao, Tao Qin


  Access Paper or Ask Questions

Weak Supervision for Fake News Detection via Reinforcement Learning


Jan 20, 2020
Yaqing Wang, Weifeng Yang, Fenglong Ma, Jin Xu, Bin Zhong, Qiang Deng, Jing Gao

* AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

MetaFun: Meta-Learning with Iterative Functional Updates


Dec 05, 2019
Jin Xu, Jean-Francois Ton, Hyunjik Kim, Adam R. Kosiorek, Yee Whye Teh


  Access Paper or Ask Questions

Transfer Value Iteration Networks


Nov 27, 2019
Junyi Shen, Hankz Hankui Zhuo, Jin Xu, Bin Zhong, Sinno Jialin Pan


  Access Paper or Ask Questions