Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Qian Chen

PRISM: Pre-trained Indeterminate Speaker Representation Model for Speaker Diarization and Speaker Verification


May 16, 2022
Siqi Zheng, Hongbin Suo, Qian Chen


  Access Paper or Ask Questions

Non-autoregressive Translation with Dependency-Aware Decoder


Mar 30, 2022
Jiaao Zhan, Qian Chen, Boxing Chen, Wen Wang, Yu Bai, Yang Gao


  Access Paper or Ask Questions

Weakly Supervised Object Localization as Domain Adaption


Mar 25, 2022
Lei Zhu, Qi She, Qian Chen, Yunfei You, Boyu Wang, Yanye Lu

* Accept by CVPR 2022 Conference 

  Access Paper or Ask Questions

ProsoSpeech: Enhancing Prosody With Quantized Vector Pre-training in Text-to-Speech


Feb 16, 2022
Yi Ren, Ming Lei, Zhiying Huang, Shiliang Zhang, Qian Chen, Zhijie Yan, Zhou Zhao

* Accepted by ICASSP 2022 

  Access Paper or Ask Questions

Background-aware Classification Activation Map for Weakly Supervised Object Localization


Dec 29, 2021
Lei Zhu, Qi She, Qian Chen, Xiangxi Meng, Mufeng Geng, Lujia Jin, Zhe Jiang, Bin Qiu, Yunfei You, Yibao Zhang, Qiushi Ren, Yanye Lu


  Access Paper or Ask Questions

Super-resolution reconstruction of cytoskeleton image based on A-net deep learning network


Dec 17, 2021
Qian Chen, Haoxin Bai, Bingchen Che, Tianyun Zhao, Ce Zhang, Kaige Wang, Jintao Bai, Wei Zhao

* The manuscript has 17 pages, 10 figures and 58 references 

  Access Paper or Ask Questions

MDERank: A Masked Document Embedding Rank Approach for Unsupervised Keyphrase Extraction


Oct 13, 2021
Linhan Zhang, Qian Chen, Wen Wang, Chong Deng, Shiliang Zhang, Bing Li, Wei Wang, Xin Cao

* 13 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

PoNet: Pooling Network for Efficient Token Mixing in Long Sequences


Oct 07, 2021
Chao-Hong Tan, Qian Chen, Wen Wang, Qinglin Zhang, Siqi Zheng, Zhen-Hua Ling


  Access Paper or Ask Questions

BeamTransformer: Microphone Array-based Overlapping Speech Detection


Sep 09, 2021
Siqi Zheng, Shiliang Zhang, Weilong Huang, Qian Chen, Hongbin Suo, Ming Lei, Jinwei Feng, Zhijie Yan


  Access Paper or Ask Questions

Towards Making Deep Learning-based Vulnerability Detectors Robust


Aug 04, 2021
Zhen Li, Jing Tang, Deqing Zou, Qian Chen, Shouhuai Xu, Chao Zhang, Yichen Li, Hai Jin


  Access Paper or Ask Questions

From Single to Multiple: Leveraging Multi-level Prediction Spaces for Video Forecasting


Jul 21, 2021
Mengcheng Lan, Shuliang Ning, Yanran Li, Qian Chen, Xunlai Chen, Xiaoguang Han, Shuguang Cui


  Access Paper or Ask Questions

Sequence Model with Self-Adaptive Sliding Window for Efficient Spoken Document Segmentation


Jul 20, 2021
Qinglin Zhang, Qian Chen, Yali Li, Jiaqing Liu, Wen Wang

* submitted to ASRU 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Synergistic Attention for Light Field Salient Object Detection


May 16, 2021
Yi Zhang, Geng Chen, Qian Chen, Yujia Sun, Olivier Deforges, Wassim Hamidouche, Lu Zhang

* 14 pages, 12 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Pre-training for Spoken Language Understanding with Joint Textual and Phonetic Representation Learning


Apr 21, 2021
Qian Chen, Wen Wang, Qinglin Zhang

* Submitted to INTERSPEECH 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Discriminative Self-training for Punctuation Prediction


Apr 21, 2021
Qian Chen, Wen Wang, Mengzhe Chen, Qinglin Zhang

* Submitted to INTERSPEECH 2021 

  Access Paper or Ask Questions

TRS: Transferability Reduced Ensemble via Encouraging Gradient Diversity and Model Smoothness


Apr 01, 2021
Zhuolin Yang, Linyi Li, Xiaojun Xu, Shiliang Zuo, Qian Chen, Benjamin Rubinstein, Ce Zhang, Bo Li


  Access Paper or Ask Questions

Convolutional Free-space Optical Neural Networks for Image Recognition


Mar 14, 2021
Qiuhao Wu, Xiubao Sui, Liping Wang, Qian Chen


  Access Paper or Ask Questions

RGB-D Salient Object Detection via 3D Convolutional Neural Networks


Jan 25, 2021
Qian Chen, Ze Liu, Yi Zhang, Keren Fu, Qijun Zhao, Hongwei Du


  Access Paper or Ask Questions

Multi-feature driven active contour segmentation model for infrared image with intensity inhomogeneity


Nov 25, 2020
Qinyan Huang, Weiwen Zhou, Minjie Wan, Xin Chen, Qian Chen, Guohua Gu


  Access Paper or Ask Questions

FinRL: A Deep Reinforcement Learning Library for Automated Stock Trading in Quantitative Finance


Nov 19, 2020
Xiao-Yang Liu, Hongyang Yang, Qian Chen, Runjia Zhang, Liuqing Yang, Bowen Xiao, Christina Dan Wang


  Access Paper or Ask Questions

Infrared target tracking based on proximal robust principal component analysis method


Oct 11, 2020
Chao Ma, Guohua Gu, Xin Miao, Minjie Wan, Weixian Qian, Kan Ren, Qian Chen


  Access Paper or Ask Questions

Sequential Neural Networks for Noetic End-to-End Response Selection


Mar 03, 2020
Qian Chen, Wen Wang

* Computer Speech & Language, Volume 62, July 2020, 101072 
* 26 pages, 3 figures, Computer Speech & Language. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1901.02609 

  Access Paper or Ask Questions

Controllable Time-Delay Transformer for Real-Time Punctuation Prediction and Disfluency Detection


Mar 03, 2020
Qian Chen, Mengzhe Chen, Bo Li, Wen Wang

* 4 pages, 2 figures, accepted by ICASSP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Transfer Learning for Context-Aware Spoken Language Understanding


Mar 03, 2020
Qian Chen, Zhu Zhuo, Wen Wang, Qiuyun Xu

* 2019 IEEE Automatic Speech Recognition and Understanding Workshop (ASRU), SG, Singapore, 2019, pp. 779-786 
* 6 pages, 3 figures, ASRU2019 

  Access Paper or Ask Questions

Dual Adversarial Domain Adaptation


Jan 01, 2020
Yuntao Du, Zhiwen Tan, Qian Chen, Xiaowen Zhang, Yirong Yao, Chongjun Wang


  Access Paper or Ask Questions

Homogeneous Online Transfer Learning with Online Distribution Discrepancy Minimization


Dec 31, 2019
Yuntao Du, Zhiwen Tan, Qian Chen, Yi Zhang, Chongjun Wang


  Access Paper or Ask Questions