Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

CF-YOLO: Cross Fusion YOLO for Object Detection in Adverse Weather with a High-quality Real Snow DatasetQiqi Ding , Peng Li , Xuefeng Yan , Ding Shi , Luming Liang , Weiming Wang , Haoran Xie , Jonathan Li , Mingqiang Wei

* 10pages 

   Access Paper or Ask Questions

Dynamic MRI using Learned Transform-based Deep Tensor Low-Rank Network (DTLR-Net)Yinghao Zhang , Peng Li , Yue Hu

* 5 pages, 2 figures, 1 tabel, summited to IEEE ICIP 2022 

   Access Paper or Ask Questions

A Template-based Method for Constrained Neural Machine TranslationShuo Wang , Peng Li , Zhixing Tan , Zhaopeng Tu , Maosong Sun , Yang Liu

* 14 pages, 4 figures 

   Access Paper or Ask Questions

A Computational Framework of Cortical Microcircuits Approximates Sign-concordant Random BackpropagationYukun Yang , Peng Li


   Access Paper or Ask Questions

CTRLEval: An Unsupervised Reference-Free Metric for Evaluating Controlled Text GenerationPei Ke , Hao Zhou , Yankai Lin , Peng Li , Jie Zhou , Xiaoyan Zhu , Minlie Huang

* Accepted by ACL 2022 (Main Conference) 

   Access Paper or Ask Questions

A Roadmap for Big ModelSha Yuan , Hanyu Zhao , Shuai Zhao , Jiahong Leng , Yangxiao Liang , Xiaozhi Wang , Jifan Yu , Xin Lv , Zhou Shao , Jiaao He , Yankai Lin , Xu Han , Zhenghao Liu , Ning Ding , Yongming Rao , Yizhao Gao , Liang Zhang , Ming Ding , Cong Fang , Yisen Wang , Mingsheng Long , Jing Zhang , Yinpeng Dong , Tianyu Pang , Peng Cui , Lingxiao Huang , Zheng Liang , Huawei Shen , Hui Zhang , Quanshi Zhang , Qingxiu Dong , Zhixing Tan , Mingxuan Wang , Shuo Wang , Long Zhou , Haoran Li , Junwei Bao , Yingwei Pan , Weinan Zhang , Zhou Yu , Rui Yan , Chence Shi , Minghao Xu , Zuobai Zhang , Guoqiang Wang , Xiang Pan , Mengjie Li , Xiaoyu Chu , Zijun Yao , Fangwei Zhu , Shulin Cao , Weicheng Xue , Zixuan Ma , Zhengyan Zhang , Shengding Hu , Yujia Qin , Chaojun Xiao , Zheni Zeng , Ganqu Cui , Weize Chen , Weilin Zhao , Yuan Yao , Peng Li , Wenzhao Zheng , Wenliang Zhao , Ziyi Wang , Borui Zhang , Nanyi Fei , Anwen Hu , Zenan Ling , Haoyang Li , Boxi Cao , Xianpei Han , Weidong Zhan , Baobao Chang , Hao Sun , Jiawen Deng , Chujie Zheng , Juanzi Li , Lei Hou , Xigang Cao , Jidong Zhai , Zhiyuan Liu , Maosong Sun , Jiwen Lu , Zhiwu Lu , Qin Jin , Ruihua Song , Ji-Rong Wen , Zhouchen Lin , Liwei Wang , Hang Su , Jun Zhu , Zhifang Sui , Jiajun Zhang , Yang Liu , Xiaodong He , Minlie Huang , Jian Tang , Jie Tang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2107.06499 by other authors 

   Access Paper or Ask Questions

OPAL: Occlusion Pattern Aware Loss for Unsupervised Light Field Disparity EstimationPeng Li , Jiayin Zhao , Jingyao Wu , Chao Deng , Haoqian Wang , Tao Yu


   Access Paper or Ask Questions

A Simple but Effective Pluggable Entity Lookup Table for Pre-trained Language ModelsDeming Ye , Yankai Lin , Peng Li , Maosong Sun , Zhiyuan Liu

* Accepted to ACL 2022. The code and models are available at https://github.com/thunlp/PELT 

   Access Paper or Ask Questions

ELLE: Efficient Lifelong Pre-training for Emerging DataYujia Qin , Jiajie Zhang , Yankai Lin , Zhiyuan Liu , Peng Li , Maosong Sun , Jie Zhou

* Findings of ACL 2022 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
6
7
>>