Alert button
Picture for Peng Li

Peng Li

Alert button

Towards Unified Alignment Between Agents, Humans, and Environment

Feb 14, 2024
Zonghan Yang, An Liu, Zijun Liu, Kaiming Liu, Fangzhou Xiong, Yile Wang, Zeyuan Yang, Qingyuan Hu, Xinrui Chen, Zhenhe Zhang, Fuwen Luo, Zhicheng Guo, Peng Li, Yang Liu

Viaarxiv icon

Speak It Out: Solving Symbol-Related Problems with Symbol-to-Language Conversion for Language Models

Jan 22, 2024
Yile Wang, Sijie Cheng, Zixin Sun, Peng Li, Yang Liu

Viaarxiv icon

GMC-IQA: Exploiting Global-correlation and Mean-opinion Consistency for No-reference Image Quality Assessment

Jan 19, 2024
Zewen Chen, Juan Wang, Bing Li, Chunfeng Yuan, Weiming Hu, Junxian Liu, Peng Li, Yan Wang, Youqun Zhang, Congxuan Zhang

Viaarxiv icon

Personal LLM Agents: Insights and Survey about the Capability, Efficiency and Security

Jan 10, 2024
Yuanchun Li, Hao Wen, Weijun Wang, Xiangyu Li, Yizhen Yuan, Guohong Liu, Jiacheng Liu, Wenxing Xu, Xiang Wang, Yi Sun, Rui Kong, Yile Wang, Hanfei Geng, Jian Luan, Xuefeng Jin, Zilong Ye, Guanjing Xiong, Fan Zhang, Xiang Li, Mengwei Xu, Zhijun Li, Peng Li, Yang Liu, Ya-Qin Zhang, Yunxin Liu

Viaarxiv icon

Set Prediction Guided by Semantic Concepts for Diverse Video Captioning

Dec 25, 2023
Yifan Lu, Ziqi Zhang, Chunfeng Yuan, Peng Li, Yan Wang, Bing Li, Weiming Hu

Viaarxiv icon

Shai: A large language model for asset management

Dec 21, 2023
Zhongyang Guo, Guanran Jiang, Zhongdan Zhang, Peng Li, Zhefeng Wang, Yinchun Wang

Viaarxiv icon

Cross-BERT for Point Cloud Pretraining

Dec 08, 2023
Xin Li, Peng Li, Zeyong Wei, Zhe Zhu, Mingqiang Wei, Junhui Hou, Liangliang Nan, Jing Qin, Haoran Xie, Fu Lee Wang

Viaarxiv icon

Adversarial Robust Memory-Based Continual Learner

Nov 29, 2023
Xiaoyue Mi, Fan Tang, Zonghan Yang, Danding Wang, Juan Cao, Peng Li, Yang Liu

Viaarxiv icon

Topology-Preserving Adversarial Training

Nov 29, 2023
Xiaoyue Mi, Fan Tang, Yepeng Weng, Danding Wang, Juan Cao, Sheng Tang, Peng Li, Yang Liu

Viaarxiv icon