Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Lei Xie

Enriching Source Style Transfer in Recognition-Synthesis based Non-Parallel Voice Conversion


Jun 26, 2021
Zhichao Wang, Xinyong Zhou, Fengyu Yang, Tao Li, Hongqiang Du, Lei Xie, Wendong Gan, Haitao Chen, Hai Li

* Accepted by Interspeech 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Glow-WaveGAN: Learning Speech Representations from GAN-based Variational Auto-Encoder For High Fidelity Flow-based Speech Synthesis


Jun 22, 2021
Jian Cong, Shan Yang, Lei Xie, Dan Su

* Accepted to INTERSPEECH 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Controllable Context-aware Conversational Speech Synthesis


Jun 21, 2021
Jian Cong, Shan Yang, Na Hu, Guangzhi Li, Lei Xie, Dan Su

* Accepted to INTERSPEECH 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Improving robustness of one-shot voice conversion with deep discriminative speaker encoder


Jun 19, 2021
Hongqiang Du, Lei Xie


  Access Paper or Ask Questions

Improving Performance of Seen and Unseen Speech Style Transfer in End-to-end Neural TTS


Jun 18, 2021
Xiaochun An, Frank K. Soong, Lei Xie


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Level Transfer Learning from Near-Field to Far-Field Speaker Verification


Jun 17, 2021
Li Zhang, Qing Wang, Kong Aik Lee, Lei Xie, Haizhou Li


  Access Paper or Ask Questions

Efficient Conformer with Prob-Sparse Attention Mechanism for End-to-EndSpeech Recognition


Jun 17, 2021
Xiong Wang, Sining Sun, Lei Xie, Long Ma


  Access Paper or Ask Questions

DCCRN+: Channel-wise Subband DCCRN with SNR Estimation for Speech Enhancement


Jun 16, 2021
Shubo Lv, Yanxin Hu, Shimin Zhang, Lei Xie


  Access Paper or Ask Questions

F-T-LSTM based Complex Network for Joint Acoustic Echo Cancellation and Speech Enhancement


Jun 16, 2021
Shimin Zhang, Yuxiang Kong, Shubo Lv, Yanxin Hu, Lei Xie

* Accepted by Interspeech 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Speaker ASR Combining Non-Autoregressive Conformer CTC and Conditional Speaker Chain


Jun 16, 2021
Pengcheng Guo, Xuankai Chang, Shinji Watanabe, Lei Xie

* Accepted by Interspeech 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Boundary and Context Aware Training for CIF-based Non-Autoregressive End-to-end ASR


Apr 10, 2021
Fan Yu, Haoneng Luo, Pengcheng Guo, Yuhao Liang, Zhuoyuan Yao, Lei Xie, Yingying Gao, Leijing Hou, Shilei Zhang

* 5 pages,4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

AISHELL-4: An Open Source Dataset for Speech Enhancement, Separation, Recognition and Speaker Diarization in Conference Scenario


Apr 08, 2021
Yihui Fu, Luyao Cheng, Shubo Lv, Yukai Jv, Yuxiang Kong, Zhuo Chen, Yanxin Hu, Lei Xie, Jian Wu, Hui Bu, Xin Xu, Jun Du, Jingdong Chen

* Submitted to Interspeech 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Darts-Conformer: Towards Efficient Gradient-Based Neural Architecture Search For End-to-End ASR


Apr 07, 2021
Xian Shi, Pan Zhou, Wei Chen, Lei Xie

* Submitted to Interspeech 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-Validated Tuning of Shrinkage Factors for MVDR Beamforming Based on Regularized Covariance Matrix Estimation


Apr 05, 2021
Lei Xie, Zishu He, Jun Tong, Jun Li, Jiangtao Xi

* To be submitted to the IEEE or Elsevier for possible publication 

  Access Paper or Ask Questions

The Multi-speaker Multi-style Voice Cloning Challenge 2021


Apr 05, 2021
Qicong Xie, Xiaohai Tian, Guanghou Liu, Kun Song, Lei Xie, Zhiyong Wu, Hai Li, Song Shi, Haizhou Li, Fen Hong, Hui Bu, Xin Xu

* has been accepted to ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

INTERSPEECH 2021 ConferencingSpeech Challenge: Towards Far-field Multi-Channel Speech Enhancement for Video Conferencing


Apr 02, 2021
Wei Rao, Yihui Fu, Yanxin Hu, Xin Xu, Yvkai Jv, Jiangyu Han, Zhongjie Jiang, Lei Xie, Yannan Wang, Shinji Watanabe, Zheng-Hua Tan, Hui Bu, Tao Yu, Shidong Shang

* 5 pages, submitted to INTERSPEECH 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Auto-KWS 2021 Challenge: Task, Datasets, and Baselines


Mar 31, 2021
Jingsong Wang, Yuxuan He, Chunyu Zhao, Qijie Shao, Wei-Wei Tu, Tom Ko, Hung-yi Lee, Lei Xie

* 5 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Regularized Estimation of Kronecker-Structured Covariance Matrix


Mar 25, 2021
Lei Xie, Zishu He, Jun Tong, Tianle Liu, Jun Li, Jiangtao Xi

* To be submitted to the IEEE or Elsevier for possible publication 

  Access Paper or Ask Questions

Regularized Estimation of Kronecker-Structured Covariance Matrix With Applications to Polarization Space-Time Adaptive Processing


Mar 17, 2021
Lei Xie, Zishu He, Jun Tong, Tianle Liu, Jun Li, Jiangtao Xi

* To be submitted to the IEEE for possible publication 

  Access Paper or Ask Questions

An Asynchronous WFST-Based Decoder For Automatic Speech Recognition


Mar 16, 2021
Hang Lv, Zhehuai Chen, Hainan Xu, Daniel Povey, Lei Xie, Sanjeev Khudanpur

* 5 pages, 5 figures, icassp 

  Access Paper or Ask Questions

The NPU System for the 2020 Personalized Voice Trigger Challenge


Feb 26, 2021
Jingyong Hou, Li Zhang, Yihui Fu, Qing Wang, Zhanheng Yang, Qijie Shao, Lei Xie


  Access Paper or Ask Questions

The Accented English Speech Recognition Challenge 2020: Open Datasets, Tracks, Baselines, Results and Methods


Feb 20, 2021
Xian Shi, Fan Yu, Yizhou Lu, Yuhao Liang, Qiangze Feng, Daliang Wang, Yanmin Qian, Lei Xie

* Accepted by ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Wake Word Detection with Streaming Transformers


Feb 08, 2021
Yiming Wang, Hang Lv, Daniel Povey, Lei Xie, Sanjeev Khudanpur

* Accepted at IEEE ICASSP 2021. 5 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

WeNet: Production First and Production Ready End-to-End Speech Recognition Toolkit


Feb 02, 2021
Binbin Zhang, Di Wu, Chao Yang, Xiaoyu Chen, Zhendong Peng, Xiangming Wang, Zhuoyuan Yao, Xiong Wang, Fan Yu, Lei Xie, Xin Lei

* 5 pages, 2 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

CODE-AE: A Coherent De-confounding Autoencoder for Predicting Patient-Specific Drug Response From Cell Line Transcriptomics


Jan 31, 2021
Di He, Lei Xie


  Access Paper or Ask Questions

Unified Streaming and Non-streaming Two-pass End-to-end Model for Speech Recognition


Dec 10, 2020
Binbin Zhang, Di Wu, Zhuoyuan Yao, Xiong Wang, Fan Yu, Chao Yang, Liyong Guo, Yaguang Hu, Lei Xie, Xin Lei


  Access Paper or Ask Questions

Phonetic Posteriorgrams based Many-to-Many Singing Voice Conversion via Adversarial Training


Dec 03, 2020
Haohan Guo, Heng Lu, Na Hu, Chunlei Zhang, Shan Yang, Lei Xie, Dan Su, Dong Yu


  Access Paper or Ask Questions