Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Point2Skeleton: Learning Skeletal Representations from Point Clouds

Dec 01, 2020
Cheng Lin, Changjian Li, Yuan Liu, Nenglun Chen, Yi-King Choi, Wenping Wang

* 14 pages with appendix. Project: https://github.com/clinplayer/Point2Skeleton 

  Access Paper or Ask Questions

Learnable Motion Coherence for Correspondence Pruning

Nov 30, 2020
Yuan Liu, Lingjie Liu, Cheng Lin, Zhen Dong, Wenping Wang

* 10 pages, 7 figures, project page: https://liuyuan-pal.github.io/LMCNet/ 

  Access Paper or Ask Questions

Object Tracking Using Spatio-Temporal Future Prediction

Oct 15, 2020
Yuan Liu, Ruoteng Li, Robby T. Tan, Yu Cheng, Xiubao Sui

* 12 pages, 11 figures, journal 

  Access Paper or Ask Questions

Addressing the Real-world Class Imbalance Problem in Dermatology

Oct 09, 2020
Wei-Hung Weng, Jonathan Deaton, Vivek Natarajan, Gamaleldin F. Elsayed, Yuan Liu

* 11 pages + 3 pages appendix, 8 figures, 6 appendix tables 

  Access Paper or Ask Questions

Gated Res2Net for Multivariate Time Series Analysis

Sep 19, 2020
Chao Yang, Mingxing Jiang, Zhongwen Guo, Yuan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Proof of Learning (PoLe): Empowering Machine Learning with Consensus Building on Blockchains

Jul 29, 2020
Yixiao Lan, Yuan Liu, Boyang Li

* 11 pages,8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

FedCoin: A Peer-to-Peer Payment System for Federated Learning

Feb 26, 2020
Yuan Liu, Shuai Sun, Zhengpeng Ai, Shuangfeng Zhang, Zelei Liu, Han Yu

* 7 pages, 6 figures,21 references 

  Access Paper or Ask Questions

MagnifierNet: Towards Semantic Regularization and Fusion for Person Re-identification

Feb 26, 2020
Yushi Lan, Yuan Liu, Maoqing Tian, Xinchi Zhou, Xuesen Zhang, Shuai Yi, Hongsheng Li


  Access Paper or Ask Questions

DermGAN: Synthetic Generation of Clinical Skin Images with Pathology

Nov 20, 2019
Amirata Ghorbani, Vivek Natarajan, David Coz, Yuan Liu

* In full proceedings of NeurIPS ML4H workshop, 2019 

  Access Paper or Ask Questions

GIFT: Learning Transformation-Invariant Dense Visual Descriptors via Group CNNs

Nov 14, 2019
Yuan Liu, Zehong Shen, Zhixuan Lin, Sida Peng, Hujun Bao, Xiaowei Zhou

* Accepted by NeurIPS 2019 

  Access Paper or Ask Questions

A deep learning system for differential diagnosis of skin diseases

Sep 11, 2019
Yuan Liu, Ayush Jain, Clara Eng, David H. Way, Kang Lee, Peggy Bui, Kimberly Kanada, Guilherme de Oliveira Marinho, Jessica Gallegos, Sara Gabriele, Vishakha Gupta, Nalini Singh, Vivek Natarajan, Rainer Hofmann-Wellenhof, Greg S. Corrado, Lily H. Peng, Dale R. Webster, Dennis Ai, Susan Huang, Yun Liu, R. Carter Dunn, David Coz


  Access Paper or Ask Questions

AI for Earth: Rainforest Conservation by Acoustic Surveillance

Aug 20, 2019
Yuan Liu, Zhongwei Cheng, Jie Liu, Bourhan Yassin, Zhe Nan, Jiebo Luo

* Accepted to KDD2019 Workshop on Data Mining and AI for Conservation 

  Access Paper or Ask Questions

WaveletFCNN: A Deep Time Series Classification Model for Wind Turbine Blade Icing Detection

Feb 14, 2019
Binhang Yuan, Chen Wang, Fei Jiang, Mingsheng Long, Philip S. Yu, Yuan Liu


  Access Paper or Ask Questions

PVNet: Pixel-wise Voting Network for 6DoF Pose Estimation

Dec 31, 2018
Sida Peng, Yuan Liu, Qixing Huang, Hujun Bao, Xiaowei Zhou

* The first two authors contributed equally to this paper. Project page: https://zju-3dv.github.io/pvnet/ 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-granularity Generator for Temporal Action Proposal

Nov 28, 2018
Yuan Liu, Lin Ma, Yifeng Zhang, Wei Liu, Shih-Fu Chang


  Access Paper or Ask Questions

Thermal Infrared Colorization via Conditional Generative Adversarial Network

Nov 05, 2018
Xiaodong Kuang, Xiubao Sui, Chengwei Liu, Yuan Liu, Qian Chen, Guohua Gu


  Access Paper or Ask Questions

VSE-ens: Visual-Semantic Embeddings with Efficient Negative Sampling

Aug 11, 2018
Guibing Guo, Songlin Zhai, Fajie Yuan, Yuan Liu, Xingwei Wang

* Published by The Thirty-Second AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-18) 

  Access Paper or Ask Questions

An Attention-Based Approach for Single Image Super Resolution

Jul 18, 2018
Yuan Liu, Yuancheng Wang, Nan Li, Xu Cheng, Yifeng Zhang, Yongming Huang, Guojun Lu


  Access Paper or Ask Questions

Best Vision Technologies Submission to ActivityNet Challenge 2018-Task: Dense-Captioning Events in Videos

Jun 25, 2018
Yuan Liu, Moyini Yao

* Rank 2 in ActivityNet Captions Challenge 2018 

  Access Paper or Ask Questions

DuReader: a Chinese Machine Reading Comprehension Dataset from Real-world Applications

Jun 11, 2018
Wei He, Kai Liu, Jing Liu, Yajuan Lyu, Shiqi Zhao, Xinyan Xiao, Yuan Liu, Yizhong Wang, Hua Wu, Qiaoqiao She, Xuan Liu, Tian Wu, Haifeng Wang

* 10 pages, ACL 2018 MRQA Workshop camera-ready version 

  Access Paper or Ask Questions

Nintendo Super Smash Bros. Melee: An "Untouchable" Agent

Dec 08, 2017
Ben Parr, Deepak Dilipkumar, Yuan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Une véritable approche $\ell_0$ pour l'apprentissage de dictionnaire

Sep 12, 2017
Yuan Liu, Stéphane Canu, Paul Honeine, Su Ruan

* in French 

  Access Paper or Ask Questions

Glasgow's Stereo Image Database of Garments

Nov 28, 2013
Gerardo Aragon-Camarasa, Susanne B. Oehler, Yuan Liu, Sun Li, Paul Cockshott, J. Paul Siebert

* 7 pages, 6 figure, image database 

  Access Paper or Ask Questions