Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

BinauralGrad: A Two-Stage Conditional Diffusion Probabilistic Model for Binaural Audio SynthesisYichong Leng , Zehua Chen , Junliang Guo , Haohe Liu , Jiawei Chen , Xu Tan , Danilo Mandic , Lei He , Xiang-Yang Li , Tao Qin , Sheng Zhao , Tie-Yan Liu

* Demo page: https://speechresearch.github.io/binauralgrad 

   Access Paper or Ask Questions

NaturalSpeech: End-to-End Text to Speech Synthesis with Human-Level QualityXu Tan , Jiawei Chen , Haohe Liu , Jian Cong , Chen Zhang , Yanqing Liu , Xi Wang , Yichong Leng , Yuanhao Yi , Lei He , Frank Soong , Tao Qin , Sheng Zhao , Tie-Yan Liu

* 19 pages, 3 figures, 8 tables 

   Access Paper or Ask Questions

AdaSpeech 4: Adaptive Text to Speech in Zero-Shot ScenariosYihan Wu , Xu Tan , Bohan Li , Lei He , Sheng Zhao , Ruihua Song , Tao Qin , Tie-Yan Liu

* 5 pages, 2 tables, 2 figure. Submitted to Interspeech 2022 

   Access Paper or Ask Questions

InferGrad: Improving Diffusion Models for Vocoder by Considering Inference in TrainingZehua Chen , Xu Tan , Ke Wang , Shifeng Pan , Danilo Mandic , Lei He , Sheng Zhao

* 5 Pages, 2 figures. Accepted to ICASSP 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Cross-Lingual Text-to-Speech Using Multi-Task Learning and Speaker Classifier Joint TrainingJ. Yang , Lei He


   Access Paper or Ask Questions

DelightfulTTS: The Microsoft Speech Synthesis System for Blizzard Challenge 2021Yanqing Liu , Zhihang Xu , Gang Wang , Kuan Chen , Bohan Li , Xu Tan , Jinzhu Li , Lei He , Sheng Zhao


   Access Paper or Ask Questions

LF-YOLO: A Lighter and Faster YOLO for Weld Defect Detection of X-ray ImageMoyun Liu , Youping Chen , Lei He , Yang Zhang , Jingming Xie


   Access Paper or Ask Questions

LW-GCN: A Lightweight FPGA-based Graph Convolutional Network AcceleratorZhuofu Tao , Chen Wu , Yuan Liang , Lei He

* 17 pages, 9 figures 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
>>