Alert button
Picture for Jie Wu

Jie Wu

Alert button

Grounding Language Models for Visual Entity Recognition

Feb 28, 2024
Zilin Xiao, Ming Gong, Paola Cascante-Bonilla, Xingyao Zhang, Jie Wu, Vicente Ordonez

Viaarxiv icon

DiffusionGPT: LLM-Driven Text-to-Image Generation System

Jan 18, 2024
Jie Qin, Jie Wu, Weifeng Chen, Yuxi Ren, Huixia Li, Hefeng Wu, Xuefeng Xiao, Rui Wang, Shilei Wen

Viaarxiv icon

MagicVideo-V2: Multi-Stage High-Aesthetic Video Generation

Jan 09, 2024
Weimin Wang, Jiawei Liu, Zhijie Lin, Jiangqiao Yan, Shuo Chen, Chetwin Low, Tuyen Hoang, Jie Wu, Jun Hao Liew, Hanshu Yan, Daquan Zhou, Jiashi Feng

Viaarxiv icon

Diversity-Based Recruitment in Crowdsensing By Combinatorial Multi-Armed Bandits

Dec 25, 2023
Abdalaziz Sawwan, Jie Wu

Viaarxiv icon

DreamTuner: Single Image is Enough for Subject-Driven Generation

Dec 21, 2023
Miao Hua, Jiawei Liu, Fei Ding, Wei Liu, Jie Wu, Qian He

Viaarxiv icon

FuXi-S2S: An accurate machine learning model for global subseasonal forecasts

Dec 15, 2023
Lei Chen, Xiaohui Zhong, Jie Wu, Deliang Chen, Shangping Xie, Qingchen Chao, Chensen Lin, Zixin Hu, Bo Lu, Hao Li, Yuan Qi

Figure 1 for FuXi-S2S: An accurate machine learning model for global subseasonal forecasts
Figure 2 for FuXi-S2S: An accurate machine learning model for global subseasonal forecasts
Figure 3 for FuXi-S2S: An accurate machine learning model for global subseasonal forecasts
Figure 4 for FuXi-S2S: An accurate machine learning model for global subseasonal forecasts
Viaarxiv icon

On the Communication Complexity of Decentralized Bilevel Optimization

Nov 19, 2023
Yihan Zhang, My T. Thai, Jie Wu, Hongchang Gao

Figure 1 for On the Communication Complexity of Decentralized Bilevel Optimization
Figure 2 for On the Communication Complexity of Decentralized Bilevel Optimization
Figure 3 for On the Communication Complexity of Decentralized Bilevel Optimization
Figure 4 for On the Communication Complexity of Decentralized Bilevel Optimization
Viaarxiv icon

Coherent Entity Disambiguation via Modeling Topic and Categorical Dependency

Nov 06, 2023
Zilin Xiao, Linjun Shou, Xingyao Zhang, Jie Wu, Ming Gong, Jian Pei, Daxin Jiang

Figure 1 for Coherent Entity Disambiguation via Modeling Topic and Categorical Dependency
Figure 2 for Coherent Entity Disambiguation via Modeling Topic and Categorical Dependency
Figure 3 for Coherent Entity Disambiguation via Modeling Topic and Categorical Dependency
Figure 4 for Coherent Entity Disambiguation via Modeling Topic and Categorical Dependency
Viaarxiv icon

Instructed Language Models with Retrievers Are Powerful Entity Linkers

Nov 06, 2023
Zilin Xiao, Ming Gong, Jie Wu, Xingyao Zhang, Linjun Shou, Jian Pei, Daxin Jiang

Figure 1 for Instructed Language Models with Retrievers Are Powerful Entity Linkers
Figure 2 for Instructed Language Models with Retrievers Are Powerful Entity Linkers
Figure 3 for Instructed Language Models with Retrievers Are Powerful Entity Linkers
Figure 4 for Instructed Language Models with Retrievers Are Powerful Entity Linkers
Viaarxiv icon

AutoDiffusion: Training-Free Optimization of Time Steps and Architectures for Automated Diffusion Model Acceleration

Sep 23, 2023
Lijiang Li, Huixia Li, Xiawu Zheng, Jie Wu, Xuefeng Xiao, Rui Wang, Min Zheng, Xin Pan, Fei Chao, Rongrong Ji

Figure 1 for AutoDiffusion: Training-Free Optimization of Time Steps and Architectures for Automated Diffusion Model Acceleration
Figure 2 for AutoDiffusion: Training-Free Optimization of Time Steps and Architectures for Automated Diffusion Model Acceleration
Figure 3 for AutoDiffusion: Training-Free Optimization of Time Steps and Architectures for Automated Diffusion Model Acceleration
Figure 4 for AutoDiffusion: Training-Free Optimization of Time Steps and Architectures for Automated Diffusion Model Acceleration
Viaarxiv icon