Alert button
Picture for Lu Jiang

Lu Jiang

Alert button

A Generalized Framework with Adaptive Weighted Soft-Margin for Imbalanced SVM Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 13, 2024
Lu Jiang, Qi Wang, Yuhang Chang, Jianing Song, Haoyue Fu

Figure 1 for A Generalized Framework with Adaptive Weighted Soft-Margin for Imbalanced SVM Classification
Figure 2 for A Generalized Framework with Adaptive Weighted Soft-Margin for Imbalanced SVM Classification
Figure 3 for A Generalized Framework with Adaptive Weighted Soft-Margin for Imbalanced SVM Classification
Figure 4 for A Generalized Framework with Adaptive Weighted Soft-Margin for Imbalanced SVM Classification
Viaarxiv icon

BRAU-Net++: U-Shaped Hybrid CNN-Transformer Network for Medical Image Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 01, 2024
Libin Lan, Pengzhou Cai, Lu Jiang, Xiaojuan Liu, Yongmei Li, Yudong Zhang

Viaarxiv icon

Spatial-Temporal Interplay in Human Mobility: A Hierarchical Reinforcement Learning Approach with Hypergraph Representation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 25, 2023
Zhaofan Zhang, Yanan Xiao, Lu Jiang, Dingqi Yang, Minghao Yin, Pengyang Wang

Viaarxiv icon

VideoPoet: A Large Language Model for Zero-Shot Video Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 21, 2023
Dan Kondratyuk, Lijun Yu, Xiuye Gu, José Lezama, Jonathan Huang, Rachel Hornung, Hartwig Adam, Hassan Akbari, Yair Alon, Vighnesh Birodkar, Yong Cheng, Ming-Chang Chiu, Josh Dillon, Irfan Essa, Agrim Gupta, Meera Hahn, Anja Hauth, David Hendon, Alonso Martinez, David Minnen, David Ross, Grant Schindler, Mikhail Sirotenko, Kihyuk Sohn, Krishna Somandepalli, Huisheng Wang, Jimmy Yan, Ming-Hsuan Yang, Xuan Yang, Bryan Seybold, Lu Jiang

Viaarxiv icon

Photorealistic Video Generation with Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 11, 2023
Agrim Gupta, Lijun Yu, Kihyuk Sohn, Xiuye Gu, Meera Hahn, Li Fei-Fei, Irfan Essa, Lu Jiang, José Lezama

Viaarxiv icon

Fine-grained Controllable Video Generation via Object Appearance and Context

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 05, 2023
Hsin-Ping Huang, Yu-Chuan Su, Deqing Sun, Lu Jiang, Xuhui Jia, Yukun Zhu, Ming-Hsuan Yang

Viaarxiv icon

Text-Driven Image Editing via Learnable Regions

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 28, 2023
Yuanze Lin, Yi-Wen Chen, Yi-Hsuan Tsai, Lu Jiang, Ming-Hsuan Yang

Viaarxiv icon

Language Model Beats Diffusion -- Tokenizer is Key to Visual Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 09, 2023
Lijun Yu, José Lezama, Nitesh B. Gundavarapu, Luca Versari, Kihyuk Sohn, David Minnen, Yong Cheng, Agrim Gupta, Xiuye Gu, Alexander G. Hauptmann, Boqing Gong, Ming-Hsuan Yang, Irfan Essa, David A. Ross, Lu Jiang

Viaarxiv icon

VideoGLUE: Video General Understanding Evaluation of Foundation Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 06, 2023
Liangzhe Yuan, Nitesh Bharadwaj Gundavarapu, Long Zhao, Hao Zhou, Yin Cui, Lu Jiang, Xuan Yang, Menglin Jia, Tobias Weyand, Luke Friedman, Mikhail Sirotenko, Huisheng Wang, Florian Schroff, Hartwig Adam, Ming-Hsuan Yang, Ting Liu, Boqing Gong

Figure 1 for VideoGLUE: Video General Understanding Evaluation of Foundation Models
Figure 2 for VideoGLUE: Video General Understanding Evaluation of Foundation Models
Figure 3 for VideoGLUE: Video General Understanding Evaluation of Foundation Models
Figure 4 for VideoGLUE: Video General Understanding Evaluation of Foundation Models
Viaarxiv icon

SPAE: Semantic Pyramid AutoEncoder for Multimodal Generation with Frozen LLMs

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 03, 2023
Lijun Yu, Yong Cheng, Zhiruo Wang, Vivek Kumar, Wolfgang Macherey, Yanping Huang, David A. Ross, Irfan Essa, Yonatan Bisk, Ming-Hsuan Yang, Kevin Murphy, Alexander G. Hauptmann, Lu Jiang

Figure 1 for SPAE: Semantic Pyramid AutoEncoder for Multimodal Generation with Frozen LLMs
Figure 2 for SPAE: Semantic Pyramid AutoEncoder for Multimodal Generation with Frozen LLMs
Figure 3 for SPAE: Semantic Pyramid AutoEncoder for Multimodal Generation with Frozen LLMs
Figure 4 for SPAE: Semantic Pyramid AutoEncoder for Multimodal Generation with Frozen LLMs
Viaarxiv icon