Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Wei Liu

Physics-guided Deep Markov Models for Learning Nonlinear Dynamical Systems with Uncertainty


Oct 16, 2021
Wei Liu, Zhilu Lai, Kiran Bacsa, Eleni Chatzi


  Access Paper or Ask Questions

Rethinking the Spatial Route Prior in Vision-and-Language Navigation


Oct 12, 2021
Xinzhe Zhou, Wei Liu, Yadong Mu

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

A Multi-Resolution Front-End for End-to-End Speech Anti-Spoofing


Oct 11, 2021
Wei Liu, Meng Sun, Xiongwei Zhang, Hugo Van hamme, Thomas Fang Zheng

* submitted to ICASSP 2022 

  Access Paper or Ask Questions

EDFace-Celeb-1M: Benchmarking Face Hallucination with a Million-scale Dataset


Oct 11, 2021
Kaihao Zhang, Dongxu Li, Wenhan Luo, Jingyu Liu, Jiankang Deng, Wei Liu, Stefanos Zafeiriou


  Access Paper or Ask Questions

Exploiting Pre-Trained ASR Models for Alzheimer's Disease Recognition Through Spontaneous Speech


Oct 04, 2021
Ying Qin, Wei Liu, Zhiyuan Peng, Si-Ioi Ng, Jingyu Li, Haibo Hu, Tan Lee

* Accepted by NCMMSC2021 

  Access Paper or Ask Questions

DyStyle: Dynamic Neural Network for Multi-Attribute-Conditioned Style Editing


Sep 22, 2021
Bingchuan Li, Shaofei Cai, Wei Liu, Peng Zhang, Miao Hua, Qian He, Zili Yi

* 23 pages, 21 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Utterance-level neural confidence measure for end-to-end children speech recognition


Sep 16, 2021
Wei Liu, Tan Lee

* accepted by ASRU 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Semantic-Preserving Adversarial Text Attacks


Aug 23, 2021
Xinghao Yang, Weifeng Liu, James Bailey, Tianqing Zhu, Dacheng Tao, Wei Liu

* 12 pages, 3 figures, 10 tables 

  Access Paper or Ask Questions

End2End Occluded Face Recognition by Masking Corrupted Features


Aug 21, 2021
Haibo Qiu, Dihong Gong, Zhifeng Li, Wei Liu, Dacheng Tao

* Accepted by TPAMI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

SynFace: Face Recognition with Synthetic Data


Aug 18, 2021
Haibo Qiu, Baosheng Yu, Dihong Gong, Zhifeng Li, Wei Liu, Dacheng Tao

* Accepted by ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Structure-Aware Feature Generation for Zero-Shot Learning


Aug 16, 2021
Lianbo Zhang, Shaoli Huang, Xinchao Wang, Wei Liu, Dacheng Tao


  Access Paper or Ask Questions

Decentralized Federated Learning: Balancing Communication and Computing Costs


Aug 08, 2021
Wei Liu, Li Chen, Wenyi Zhang


  Access Paper or Ask Questions

A Generalized Framework for Edge-preserving and Structure-preserving Image Smoothing


Aug 04, 2021
Wei Liu, Pingping Zhang, Yinjie Lei, Xiaolin Huang, Jie Yang, Michael Ng

* This work is accepted by TPAMI. The code is available at https://github.com/wliusjtu/Generalized-Smoothing-Framework. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1907.09642 

  Access Paper or Ask Questions

CrossFormer: A Versatile Vision Transformer Based on Cross-scale Attention


Jul 31, 2021
Wenxiao Wang, Lu Yao, Long Chen, Deng Cai, Xiaofei He, Wei Liu

* 13 pages, 4 figures, and 9 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Pose Transfer with Dynamic Details using Neural Video Rendering


Jul 14, 2021
Yang-tian Sun, Hao-zhi Huang, Xuan Wang, Yu-kun Lai, Wei Liu, Lin Gao

* Video link: https://www.bilibili.com/video/BV1y64y1C7ge/ 

  Access Paper or Ask Questions

Stock Market Analysis with Text Data: A Review


Jul 09, 2021
Kamaladdin Fataliyev, Aneesh Chivukula, Mukesh Prasad, Wei Liu


  Access Paper or Ask Questions

Controlled Caption Generation for Images Through Adversarial Attacks


Jul 07, 2021
Nayyer Aafaq, Naveed Akhtar, Wei Liu, Mubarak Shah, Ajmal Mian


  Access Paper or Ask Questions

ERNIE 3.0: Large-scale Knowledge Enhanced Pre-training for Language Understanding and Generation


Jul 05, 2021
Yu Sun, Shuohuan Wang, Shikun Feng, Siyu Ding, Chao Pang, Junyuan Shang, Jiaxiang Liu, Xuyi Chen, Yanbin Zhao, Yuxiang Lu, Weixin Liu, Zhihua Wu, Weibao Gong, Jianzhong Liang, Zhizhou Shang, Peng Sun, Wei Liu, Xuan Ouyang, Dianhai Yu, Hao Tian, Hua Wu, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

Simple Distillation Baselines for Improving Small Self-supervised Models


Jun 21, 2021
Jindong Gu, Wei Liu, Yonglong Tian


  Access Paper or Ask Questions

Subjective Bias in Abstractive Summarization


Jun 18, 2021
Lei Li, Wei Liu, Marina Litvak, Natalia Vanetik, Jiacheng Pei, Yinan Liu, Siya Qi

* 10 pages, 7 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Structure-Regularized Attention for Deformable Object Representation


Jun 12, 2021
Shenao Zhang, Li Shen, Zhifeng Li, Wei Liu

* Published at NeurIPS 2020 Workshop on Object Representations for Learning and Reasoning; code is available at https://github.com/shenao-zhang/StRA 

  Access Paper or Ask Questions

Attacking Adversarial Attacks as A Defense


Jun 09, 2021
Boxi Wu, Heng Pan, Li Shen, Jindong Gu, Shuai Zhao, Zhifeng Li, Deng Cai, Xiaofei He, Wei Liu


  Access Paper or Ask Questions

UniKeyphrase: A Unified Extraction and Generation Framework for Keyphrase Prediction


Jun 09, 2021
Huanqin Wu, Wei Liu, Lei Li, Dan Nie, Tao Chen, Feng Zhang, Di Wang

* 11pages, 6 figures, 6 tables, to be published in ACL 2021 findings 

  Access Paper or Ask Questions

A Generative Node-attribute Network Model for Detecting Generalized Structure


Jun 05, 2021
Wei Liu, Zhenhai Chang, Caiyan Jia, Yimei Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Image-to-Video Generation via 3D Facial Dynamics


May 31, 2021
Xiaoguang Tu, Yingtian Zou, Jian Zhao, Wenjie Ai, Jian Dong, Yuan Yao, Zhikang Wang, Guodong Guo, Zhifeng Li, Wei Liu, Jiashi Feng


  Access Paper or Ask Questions