Alert button
Picture for Yi Zhang

Yi Zhang

Alert button

Evaluating the Data Model Robustness of Text-to-SQL Systems Based on Real User Queries

Feb 13, 2024
Jonathan Fürst, Catherine Kosten, Farhard Nooralahzadeh, Yi Zhang, Kurt Stockinger

Viaarxiv icon

Spectrum-guided Feature Enhancement Network for Event Person Re-Identification

Feb 02, 2024
Hongchen Tan, Yi Zhang, Xiuping Liu, Baocai Yin, Nan Ma, Xin Li, Huchuan Lu

Viaarxiv icon

Few-Shot Scenario Testing for Autonomous Vehicles Based on Neighborhood Coverage and Similarity

Feb 02, 2024
Shu Li, Jingxuan Yang, Honglin He, Yi Zhang, Jianming Hu, Shuo Feng

Viaarxiv icon

Motion-I2V: Consistent and Controllable Image-to-Video Generation with Explicit Motion Modeling

Jan 31, 2024
Xiaoyu Shi, Zhaoyang Huang, Fu-Yun Wang, Weikang Bian, Dasong Li, Yi Zhang, Manyuan Zhang, Ka Chun Cheung, Simon See, Hongwei Qin, Jifeng Dai, Hongsheng Li

Viaarxiv icon

Choroidal thinning assessment through facial video analysis

Jan 29, 2024
Qinghua He, Yi Zhang, Mengxi Shen, Giovanni Gregori, Philip J. Rosenfeld, Ruikang K. Wang

Viaarxiv icon

Unraveling Attacks in Machine Learning-based IoT Ecosystems: A Survey and the Open Libraries Behind Them

Jan 27, 2024
Chao Liu, Boxi Chen, Wei Shao, Chris Zhang, Kelvin Wong, Yi Zhang

Viaarxiv icon

Concept-Guided Prompt Learning for Generalization in Vision-Language Models

Jan 15, 2024
Yi Zhang, Ce Zhang, Ke Yu, Yushun Tang, Zhihai He

Viaarxiv icon

Bootstrapping LLM-based Task-Oriented Dialogue Agents via Self-Talk

Jan 10, 2024
Dennis Ulmer, Elman Mansimov, Kaixiang Lin, Justin Sun, Xibin Gao, Yi Zhang

Viaarxiv icon

AI and Generative AI for Research Discovery and Summarization

Jan 08, 2024
Mark Glickman, Yi Zhang

Viaarxiv icon

Aircraft Landing Time Prediction with Deep Learning on Trajectory Images

Jan 02, 2024
Liping Huang, Sheng Zhang, Yicheng Zhang, Yi Zhang, Yifang Yin

Viaarxiv icon