Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Liang Li

Liang Li

Key Lab of Intell. Info. Process., Inst. of Comput. Tech., Chinese Academy of Sciences

Edge-featured Graph Neural Architecture Search


Sep 03, 2021
Shaofei Cai, Liang Li, Xinzhe Han, Zheng-jun Zha, Qingming Huang


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Modulation Network for Audio-Visual Event Localization


Aug 30, 2021
Hao Wang, Zheng-Jun Zha, Liang Li, Xuejin Chen, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

Fast Batch Nuclear-norm Maximization and Minimization for Robust Domain Adaptation


Aug 04, 2021
Shuhao Cui, Shuhui Wang, Junbao Zhuo, Liang Li, Qingming Huang, Qi Tian

* TPAMI under revivew. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2003.12237 

  Access Paper or Ask Questions

TreeBERT: A Tree-Based Pre-Trained Model for Programming Language


May 26, 2021
Xue Jiang, Zhuoran Zheng, Chen Lyu, Liang Li, Lei Lyu

* Accepted by UAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Machine Learning-Based Modeling of Semiconductor Devices by Data Self-Augmentation


May 25, 2021
Zeheng Wang, Liang Li, Ross C. C. Leon, Arne Laucht


  Access Paper or Ask Questions

Comparing Representations in Tracking for Event Camera-based SLAM


Apr 20, 2021
Jianhao Jiao, Huaiyang Huang, Liang Li, Zhijian He, Yilong Zhu, Ming Liu

* 9 pages, 7 figures, accepted by CVPR Workshop 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Graph Neural Network Search from Message-passing


Apr 18, 2021
Shaofei Cai, Liang Li, Jincan Deng, Beichen Zhang, Zheng-Jun Zha, Li Su, Qingming Huang

* This paper has been accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Energy Efficient Federated Learning over 5G+ Mobile Devices


Jan 13, 2021
Dian Shi, Liang Li, Rui Chen, Pavana Prakash, Miao Pan, Yuguang Fang

* submitted to IEEE Wireless Communications 

  Access Paper or Ask Questions

To Talk or to Work: Flexible Communication Compression for Energy Efficient Federated Learning over Heterogeneous Mobile Edge Devices


Dec 22, 2020
Liang Li, Dian Shi, Ronghui Hou, Hui Li, Miao Pan, Zhu Han

* Accepted for publication in INFOCOM'21 

  Access Paper or Ask Questions

To Talk or to Work: Energy Efficient Federated Learning over Mobile Devices via the Weight Quantization and 5G Transmission Co-Design


Dec 21, 2020
Rui Chen, Liang Li, Kaiping Xue, Chi Zhang, Lingjia Liu, Miao Pan

* submitted to MOBIHOC 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Better Representation for Tables by Self-Supervised Tasks


Oct 15, 2020
Liang Li, Can Ma, Yinliang Yue, Linjun Shou, Dayong Hu


  Access Paper or Ask Questions

TDRE: A Tensor Decomposition Based Approach for Relation Extraction


Oct 15, 2020
Bin-Bin Zhao, Liang Li, Hui-Dong Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Selective Information Passing for MR/CT Image Segmentation


Oct 10, 2020
Qikui Zhu, Liang Li, Jiangnan Hao, Yunfei Zha, Yan Zhang, Yanxiang Cheng, Fei Liao, Pingxiang Li


  Access Paper or Ask Questions

Artificial Lateral Line Based Relative State Estimation for Two Adjacent Robotic Fish


Jun 23, 2020
Xingwen Zheng, Wei Wang, Liang Li, Guangming Xie


  Access Paper or Ask Questions

Delay-Aware Multi-Agent Reinforcement Learning


May 11, 2020
Baiming Chen, Mengdi Xu, Zuxin Liu, Liang Li, Ding Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Delay-Aware Model-Based Reinforcement Learning for Continuous Control


May 11, 2020
Baiming Chen, Mengdi Xu, Liang Li, Ding Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Evaluation of Autonomous Vehicles in Lane-Change Scenarios


Apr 14, 2020
Baiming Chen, Liang Li


  Access Paper or Ask Questions

Parsing-based View-aware Embedding Network for Vehicle Re-Identification


Apr 10, 2020
Dechao Meng, Liang Li, Xuejing Liu, Yadong Li, Shijie Yang, Zhengjun Zha, Xingyu Gao, Shuhui Wang, Qingming Huang

* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

State-Relabeling Adversarial Active Learning


Apr 10, 2020
Beichen Zhang, Liang Li, Shijie Yang, Shuhui Wang, Zheng-Jun Zha, Qingming Huang

* Accepted as Oral at CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Real-world Person Re-Identification via Degradation Invariance Learning


Apr 10, 2020
Yukun Huang, Zheng-Jun Zha, Xueyang Fu, Richang Hong, Liang Li

* To appear in CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

Secret Sharing based Secure Regressions with Applications


Apr 10, 2020
Chaochao Chen, Liang Li, Wenjing Fang, Jun Zhou, Li Wang, Lei Wang, Shuang Yang, Alex Liu, Hao Wang


  Access Paper or Ask Questions

Towards Discriminability and Diversity: Batch Nuclear-norm Maximization under Label Insufficient Situations


Mar 27, 2020
Shuhao Cui, Shuhui Wang, Junbao Zhuo, Liang Li, Qingming Huang, Qi Tian

* Accepted to CVPR 2020 as Oral 

  Access Paper or Ask Questions

Secure Social Recommendation based on Secret Sharing


Mar 05, 2020
Chaochao Chen, Liang Li, Bingzhe Wu, Cheng Hong, Li Wang, Jun Zhou

* Accepted by ECAI'20 

  Access Paper or Ask Questions

Meta-Learning PAC-Bayes Priors in Model Averaging


Dec 25, 2019
Yimin Huang, Weiran Huang, Liang Li, Zhenguo Li

* Accepted by AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions