Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Lei Chen

GridTuner: Reinvestigate Grid Size Selection for Spatiotemporal Prediction Models [Technical Report]


Jan 10, 2022
Jiabao Jin, Peng Cheng, Lei Chen, Xuemin Lin, Wenjie Zhang

* 15 pages 

  Access Paper or Ask Questions

An Adaptive Graph Pre-training Framework for Localized Collaborative Filtering


Dec 14, 2021
Yiqi Wang, Chaozhuo Li, Zheng Liu, Mingzheng Li, Jiliang Tang, Xing Xie, Lei Chen, Philip S. Yu


  Access Paper or Ask Questions

AutoGEL: An Automated Graph Neural Network with Explicit Link Information


Dec 02, 2021
Zhili Wang, Shimin Di, Lei Chen


  Access Paper or Ask Questions

Persia: An Open, Hybrid System Scaling Deep Learning-based Recommenders up to 100 Trillion Parameters


Nov 23, 2021
Xiangru Lian, Binhang Yuan, Xuefeng Zhu, Yulong Wang, Yongjun He, Honghuan Wu, Lei Sun, Haodong Lyu, Chengjun Liu, Xing Dong, Yiqiao Liao, Mingnan Luo, Congfei Zhang, Jingru Xie, Haonan Li, Lei Chen, Renjie Huang, Jianying Lin, Chengchun Shu, Xuezhong Qiu, Zhishan Liu, Dongying Kong, Lei Yuan, Hai Yu, Sen Yang, Ce Zhang, Ji Liu


  Access Paper or Ask Questions

Persia: A Hybrid System Scaling Deep Learning Based Recommenders up to 100 Trillion Parameters


Nov 15, 2021
Xiangru Lian, Binhang Yuan, Xuefeng Zhu, Yulong Wang, Yongjun He, Honghuan Wu, Lei Sun, Haodong Lyu, Chengjun Liu, Xing Dong, Yiqiao Liao, Mingnan Luo, Congfei Zhang, Jingru Xie, Haonan Li, Lei Chen, Renjie Huang, Jianying Lin, Chengchun Shu, Xuezhong Qiu, Zhishan Liu, Dongying Kong, Lei Yuan, Hai Yu, Sen Yang, Ce Zhang, Ji Liu


  Access Paper or Ask Questions

Meta-Auto-Decoder for Solving Parametric Partial Differential Equations


Nov 15, 2021
Xiang Huang, Zhanhong Ye, Hongsheng Liu, Beiji Shi, Zidong Wang, Kang Yang, Yang Li, Bingya Weng, Min Wang, Haotian Chu, Jing Zhou, Fan Yu, Bei Hua, Lei Chen, Bin Dong


  Access Paper or Ask Questions

Solving Partial Differential Equations with Point Source Based on Physics-Informed Neural Networks


Nov 02, 2021
Xiang Huang, Hongsheng Liu, Beiji Shi, Zidong Wang, Kang Yang, Yang Li, Bingya Weng, Min Wang, Haotian Chu, Jing Zhou, Fan Yu, Bei Hua, Lei Chen, Bin Dong


  Access Paper or Ask Questions

MixSeq: Connecting Macroscopic Time Series Forecasting with Microscopic Time Series Data


Oct 27, 2021
Zhibo Zhu, Ziqi Liu, Ge Jin, Zhiqiang Zhang, Lei Chen, Jun Zhou, Jianyong Zhou

* 15 pages, 2 figures, NeurIPS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

A SVD-Based Synchrophasor Estimator for P-class PMUs with Improved Immune from Interharmonic Tones


Oct 19, 2021
Dongfang Zhao, Fuping Wang, Shisong Li, Lei Chen, Wei Zhao, Songling Huang

* 10 pages, 10 figures, submitted to IEEE Access 

  Access Paper or Ask Questions

Towards More Effective and Economic Sparsely-Activated Model


Oct 14, 2021
Hao Jiang, Ke Zhan, Jianwei Qu, Yongkang Wu, Zhaoye Fei, Xinyu Zhang, Lei Chen, Zhicheng Dou, Xipeng Qiu, Zikai Guo, Ruofei Lai, Jiawen Wu, Enrui Hu, Yinxia Zhang, Yantao Jia, Fan Yu, Zhao Cao


  Access Paper or Ask Questions

Memory-Efficient CNN Accelerator Based on Interlayer Feature Map Compression


Oct 12, 2021
Zhuang Shao, Xiaoliang Chen, Li Du, Lei Chen, Yuan Du, Wei Zhuang, Huadong Wei, Chenjia Xie, Zhongfeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

Outdoor Position Recovery from HeterogeneousTelco Cellular Data


Aug 24, 2021
Yige Zhang, Weixiong Rao, Kun Zhang, Lei Chen


  Access Paper or Ask Questions

Fine-Grained Element Identification in Complaint Text of Internet Fraud


Aug 19, 2021
Tong Liu, Siyuan Wang, Jingchao Fu, Lei Chen, Zhongyu Wei, Yaqi Liu, Heng Ye, Liaosa Xu, Weiqiang Wan, Xuanjing Huang

* 5 pages, 5 figures, 3 tables accepted as a short paper to CIKM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

A Queueing-Theoretic Framework for Vehicle Dispatching in Dynamic Car-Hailing [technical report]


Aug 11, 2021
Peng Cheng, Jiabao Jin, Lei Chen, Xuemin Lin, Libin Zheng

* 15 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Resisting Out-of-Distribution Data Problem in Perturbation of XAI


Jul 27, 2021
Luyu Qiu, Yi Yang, Caleb Chen Cao, Jing Liu, Yueyuan Zheng, Hilary Hei Ting Ngai, Janet Hsiao, Lei Chen


  Access Paper or Ask Questions

Scene-adaptive Knowledge Distillation for Sequential Recommendation via Differentiable Architecture Search


Jul 15, 2021
Lei Chen, Fajie Yuan, Jiaxi Yang, Min Yang, Chengming Li


  Access Paper or Ask Questions

Variational Information Bottleneck for Effective Low-resource Audio Classification


Jul 10, 2021
Shijing Si, Jianzong Wang, Huiming Sun, Jianhan Wu, Chuanyao Zhang, Xiaoyang Qu, Ning Cheng, Lei Chen, Jing Xiao

* Accepted by InterSpeech 2021 

  Access Paper or Ask Questions

User-specific Adaptive Fine-tuning for Cross-domain Recommendations


Jun 18, 2021
Lei Chen, Fajie Yuan, Jiaxi Yang, Xiangnan He, Chengming Li, Min Yang


  Access Paper or Ask Questions

Learning-Aided Heuristics Design for Storage System


Jun 14, 2021
Yingtian Tang, Han Lu, Xijun Li, Lei Chen, Mingxuan Yuan, Jia Zeng


  Access Paper or Ask Questions

Set2setRank: Collaborative Set to Set Ranking for Implicit Feedback based Recommendation


May 26, 2021
Lei Chen, Le Wu, Kun Zhang, Richang Hong, Meng Wang

* The paper is accepted by SIGIR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

MultiSports: A Multi-Person Video Dataset of Spatio-Temporally Localized Sports Actions


May 16, 2021
Yixuan Li, Lei Chen, Runyu He, Zhenzhi Wang, Gangshan Wu, Limin Wang

* One track of DeeperAction [email protected] HomePage: https://deeperaction.github.io/multisports/ 

  Access Paper or Ask Questions

Piggyback GAN: Efficient Lifelong Learning for Image Conditioned Generation


Apr 24, 2021
Mengyao Zhai, Lei Chen, Jiawei He, Megha Nawhal, Frederick Tung, Greg Mori

* Accepted to ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Appearance Rendering


Apr 24, 2021
Mengyao Zhai, Ruizhi Deng, Jiacheng Chen, Lei Chen, Zhiwei Deng, Greg Mori

* Accepted to BMVC 2018. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1712.01955 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Relation-aware Scoring Function Search for Knowledge Graph Embedding


Apr 22, 2021
Shimin Di, Quanming Yao, Yongqi Zhang, Lei Chen

* ICDE 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Searching to Sparsify Tensor Decomposition for N-ary Relational Data


Apr 21, 2021
Shimin Di, Quanming Yao, Lei Chen

* WebConf 2021 

  Access Paper or Ask Questions

ZYELL-NCTU NetTraffic-1.0: A Large-Scale Dataset for Real-World Network Anomaly Detection


Mar 08, 2021
Lei Chen, Shao-En Weng, Chu-Jun Peng, Hong-Han Shuai, Wen-Huang Cheng

* 2 pages, 3 tables, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions