Alert button
Picture for Jiaming Liu

Jiaming Liu

Alert button

A Vanilla Multi-Task Framework for Dense Visual Prediction Solution to 1st VCL Challenge -- Multi-Task Robustness Track

Feb 27, 2024
Zehui Chen, Qiuchen Wang, Zhenyu Li, Jiaming Liu, Shanghang Zhang, Feng Zhao

Viaarxiv icon

ZONE: Zero-Shot Instruction-Guided Local Editing

Dec 28, 2023
Shanglin Li, Bohan Zeng, Yutang Feng, Sicheng Gao, Xuhui Liu, Jiaming Liu, Li Lin, Xu Tang, Yao Hu, Jianzhuang Liu, Baochang Zhang

Viaarxiv icon

Efficient Deweather Mixture-of-Experts with Uncertainty-aware Feature-wise Linear Modulation

Dec 27, 2023
Rongyu Zhang, Yulin Luo, Jiaming Liu, Huanrui Yang, Zhen Dong, Denis Gudovskiy, Tomoyuki Okuno, Yohei Nakata, Kurt Keutzer, Yuan Du, Shanghang Zhang

Viaarxiv icon

Cloud-Device Collaborative Learning for Multimodal Large Language Models

Dec 26, 2023
Guanqun Wang, Jiaming Liu, Chenxuan Li, Junpeng Ma, Yuan Zhang, Xinyu Wei, Kevin Zhang, Maurice Chong, Ray Zhang, Yijiang Liu, Shanghang Zhang

Viaarxiv icon

SSR-Encoder: Encoding Selective Subject Representation for Subject-Driven Generation

Dec 26, 2023
Yuxuan Zhang, Jiaming Liu, Yiren Song, Rui Wang, Hao Tang, Jinpeng Yu, Huaxia Li, Xu Tang, Yao Hu, Han Pan, Zhongliang Jing

Viaarxiv icon

ManipLLM: Embodied Multimodal Large Language Model for Object-Centric Robotic Manipulation

Dec 24, 2023
Xiaoqi Li, Mingxu Zhang, Yiran Geng, Haoran Geng, Yuxing Long, Yan Shen, Renrui Zhang, Jiaming Liu, Hao Dong

Viaarxiv icon

LiDAR-LLM: Exploring the Potential of Large Language Models for 3D LiDAR Understanding

Dec 21, 2023
Senqiao Yang, Jiaming Liu, Ray Zhang, Mingjie Pan, Zoey Guo, Xiaoqi Li, Zehui Chen, Peng Gao, Yandong Guo, Shanghang Zhang

Viaarxiv icon

Adaptive Distribution Masked Autoencoders for Continual Test-Time Adaptation

Dec 19, 2023
Jiaming Liu, Ran Xu, Senqiao Yang, Renrui Zhang, Qizhe Zhang, Zehui Chen, Yandong Guo, Shanghang Zhang

Viaarxiv icon

M3SOT: Multi-frame, Multi-field, Multi-space 3D Single Object Tracking

Dec 11, 2023
Jiaming Liu, Yue Wu, Maoguo Gong, Qiguang Miao, Wenping Ma, Can Qin

Viaarxiv icon

Split & Merge: Unlocking the Potential of Visual Adapters via Sparse Training

Dec 05, 2023
Qizhe Zhang, Bocheng Zou, Ruichuan An, Jiaming Liu, Shanghang Zhang

Viaarxiv icon