Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Shanghang Zhang

Shanghang Zhang

UC Berkeley

Unsupervised Domain Adaptive 3D Detection with Multi-Level Consistency


Aug 18, 2021
Zhipeng Luo, Zhongang Cai, Changqing Zhou, Gongjie Zhang, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Shijian Lu, Hongsheng Li, Shanghang Zhang, Ziwei Liu


  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Multimodal Fusion with TupleInfoNCE


Jul 06, 2021
Yunze Liu, Qingnan Fan, Shanghang Zhang, Hao Dong, Thomas Funkhouser, Li Yi


  Access Paper or Ask Questions

Delving Deep into the Generalization of Vision Transformers under Distribution Shifts


Jun 18, 2021
Chongzhi Zhang, Mingyuan Zhang, Shanghang Zhang, Daisheng Jin, Qiang Zhou, Zhongang Cai, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Xianglong Liu, Ziwei Liu

* Our code is available at https://github.com/Phoenix1153/ViT_OOD_generalization 

  Access Paper or Ask Questions

Online Continual Adaptation with Active Self-Training


Jun 11, 2021
Shiji Zhou, Han Zhao, Shanghang Zhang, Lianzhe Wang, Heng Chang, Zhi Wang, Wenwu Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Prototypical Cross-domain Self-supervised Learning for Few-shot Unsupervised Domain Adaptation


Mar 31, 2021
Xiangyu Yue, Zangwei Zheng, Shanghang Zhang, Yang Gao, Trevor Darrell, Kurt Keutzer, Alberto Sangiovanni Vincentelli

* CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Self-Supervised Pretraining Improves Self-Supervised Pretraining


Mar 25, 2021
Colorado J. Reed, Xiangyu Yue, Ani Nrusimha, Sayna Ebrahimi, Vivek Vijaykumar, Richard Mao, Bo Li, Shanghang Zhang, Devin Guillory, Sean Metzger, Kurt Keutzer, Trevor Darrell


  Access Paper or Ask Questions

P4Contrast: Contrastive Learning with Pairs of Point-Pixel Pairs for RGB-D Scene Understanding


Dec 24, 2020
Yunze Liu, Li Yi, Shanghang Zhang, Qingnan Fan, Thomas Funkhouser, Hao Dong


  Access Paper or Ask Questions

Informer: Beyond Efficient Transformer for Long Sequence Time-Series Forecasting


Dec 17, 2020
Haoyi Zhou, Shanghang Zhang, Jieqi Peng, Shuai Zhang, Jianxin Li, Hui Xiong, Wancai Zhang

* 7 pages (main), 5 pages (appendix) and to be appeared in AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-Domain Sentiment Classification with In-Domain Contrastive Learning


Dec 05, 2020
Tian Li, Xiang Chen, Shanghang Zhang, Zhen Dong, Kurt Keutzer

* 10pages, 2 figures, accepted to NeurIPS 2020 Workshop on Self-supervised Learning. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2010.16088 

  Access Paper or Ask Questions

Annotation-Efficient Untrimmed Video Action Recognition


Nov 30, 2020
Yixiong Zou, Shanghang Zhang, Guangyao Chen, Yonghong Tian, Kurt Keutzer, José M. F. Moura


  Access Paper or Ask Questions

Cross-Domain Sentiment Classification with Contrastive Learning and Mutual Information Maximization


Nov 12, 2020
Tian Li, Xiang Chen, Shanghang Zhang, Zhen Dong, Kurt Keutzer

* 5 pages, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-Domain Sentiment Classification With Contrastive Learning and Mutual Information Maximization


Oct 30, 2020
Tian Li, Xiang Chen, Shanghang Zhang, Zhen Dong, Kurt Keutzer


  Access Paper or Ask Questions

Learning Invariant Representations and Risks for Semi-supervised Domain Adaptation


Oct 12, 2020
Bo Li, Yezhen Wang, Shanghang Zhang, Dongsheng Li, Trevor Darrell, Kurt Keutzer, Han Zhao

* Preprint 

  Access Paper or Ask Questions

A Review of Single-Source Deep Unsupervised Visual Domain Adaptation


Sep 19, 2020
Sicheng Zhao, Xiangyu Yue, Shanghang Zhang, Bo Li, Han Zhao, Bichen Wu, Ravi Krishna, Joseph E. Gonzalez, Alberto L. Sangiovanni-Vincentelli, Sanjit A. Seshia, Kurt Keutzer


  Access Paper or Ask Questions

Instance Adaptive Self-Training for Unsupervised Domain Adaptation


Aug 27, 2020
Ke Mei, Chuang Zhu, Jiaqi Zou, Shanghang Zhang

* ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Revisiting Mid-Level Patterns for Distant-Domain Few-Shot Recognition


Aug 07, 2020
Yixiong Zou, Shanghang Zhang, José M. F. Moura, JianPeng Yu, Yonghong Tian


  Access Paper or Ask Questions

TCGM: An Information-Theoretic Framework for Semi-Supervised Multi-Modality Learning


Jul 14, 2020
Xinwei Sun, Yilun Xu, Peng Cao, Yuqing Kong, Lingjing Hu, Shanghang Zhang, Yizhou Wang

* ECCV 2020 (oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Distributional Matching Based Domain Adaptation


Jul 03, 2020
Bo Li, Yezhen Wang, Tong Che, Shanghang Zhang, Sicheng Zhao, Pengfei Xu, Wei Zhou, Yoshua Bengio, Kurt Keutzer

* Preprint version 

  Access Paper or Ask Questions

Transfer Learning or Self-supervised Learning? A Tale of Two Pretraining Paradigms


Jun 19, 2020
Xingyi Yang, Xuehai He, Yuxiao Liang, Yue Yang, Shanghang Zhang, Pengtao Xie


  Access Paper or Ask Questions

Compositional Few-Shot Recognition with Primitive Discovery and Enhancing


May 26, 2020
Yixiong Zou, Shanghang Zhang, Ke Chen, José M. F. Moura, Yaowei Wang, Yonghong Tian


  Access Paper or Ask Questions

Decoupling Global and Local Representations from/for Image Generation


Apr 12, 2020
Xuezhe Ma, Xiang Kong, Shanghang Zhang, Eduard Hovy

* First version of preprint. 22 pages (plus appendix), 16 figures, 5 tables. Due to arxiv size constraints, this version is using downscaled images. Please download the full-resolution version from https://vixra.org/abs/2004.0222 

  Access Paper or Ask Questions

Decoupling Features and Coordinates for Few-shot RGB Relocalization


Nov 26, 2019
Siyan Dong, Songyin Wu, Yixin Zhuang, Shanghang Zhang, Kai Xu, Baoquan Chen

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-source Distilling Domain Adaptation


Nov 22, 2019
Sicheng Zhao, Guangzhi Wang, Shanghang Zhang, Yang Gu, Yaxian Li, Zhichao Song, Pengfei Xu, Runbo Hu, Hua Chai, Kurt Keutzer

* Accepted by AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Generalized Zero-shot ICD Coding


Sep 28, 2019
Congzheng Song, Shanghang Zhang, Najmeh Sadoughi, Pengtao Xie, Eric Xing


  Access Paper or Ask Questions