Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Wei Wang

A Signal Detection Scheme Based on Deep Learning in OFDM Systems


Jul 24, 2021
Guangliang Pan, Zitong Liu, Wei Wang, Minglei Li


  Access Paper or Ask Questions

A Deep Learning-based Quality Assessment and Segmentation System with a Large-scale Benchmark Dataset for Optical Coherence Tomographic Angiography Image


Jul 22, 2021
Yufei Wang, Yiqing Shen, Meng Yuan, Jing Xu, Bin Yang, Chi Liu, Wenjia Cai, Weijing Cheng, Wei Wang


  Access Paper or Ask Questions

A Systematical Solution for Face De-identification


Jul 19, 2021
Songlin Yang, Wei Wang, Yuehua Cheng, Jing Dong

* accepted by the 15th Chinese Conference on Biometrics Recognition (CCBR2021) 

  Access Paper or Ask Questions

GuideBoot: Guided Bootstrap for Deep Contextual Bandits


Jul 18, 2021
Feiyang Pan, Haoming Li, Xiang Ao, Wei Wang, Yanrong Kang, Ao Tan, Qing He

* WWW-2021 

  Access Paper or Ask Questions

Drug-Target Interaction Prediction with Graph Attention networks


Jul 10, 2021
Haiyang Wang, Guangyu Zhou, Siqi Liu, Jyun-Yu Jiang, Wei Wang


  Access Paper or Ask Questions

Transformer Network for Significant Stenosis Detection in CCTA of Coronary Arteries


Jul 07, 2021
Xinghua Ma, Gongning Luo, Wei Wang, Kuanquan Wang


  Access Paper or Ask Questions

Clinical Named Entity Recognition using Contextualized Token Representations


Jun 23, 2021
Yichao Zhou, Chelsea Ju, J. Harry Caufield, Kevin Shih, Calvin Chen, Yizhou Sun, Kai-Wei Chang, Peipei Ping, Wei Wang

* 1 figure, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Analyzing Adversarial Robustness of Deep Neural Networks in Pixel Space: a Semantic Perspective


Jun 18, 2021
Lina Wang, Xingshu Chen, Yulong Wang, Yawei Yue, Yi Zhu, Xuemei Zeng, Wei Wang

* 13 pages, 6figures 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Understanding Deep Learning from Noisy Labels with Small-Loss Criterion


Jun 17, 2021
Xian-Jin Gui, Wei Wang, Zhang-Hao Tian

* Accepted to International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI) 2021, includes non-archival supplementary material 

  Access Paper or Ask Questions

Smoothing the Disentangled Latent Style Space for Unsupervised Image-to-Image Translation


Jun 16, 2021
Yahui Liu, Enver Sangineto, Yajing Chen, Linchao Bao, Haoxian Zhang, Nicu Sebe, Bruno Lepri, Wei Wang, Marco De Nadai

* Accepted to CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Micro-Structured Weight Unification and Pruning for Neural Network Compression


Jun 16, 2021
Sheng Lin, Wei Jiang, Wei Wang, Kaidi Xu, Yanzhi Wang, Shan Liu, Songnan Li

* 10 pages, 3 figures and 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Graphical Gaussian Process Regression Model for Aqueous Solvation Free Energy Prediction of Organic Molecules in Redox Flow Battery


Jun 15, 2021
Peiyuan Gao, Xiu Yang, Yu-Hang Tang, Muqing Zheng, Amity Anderson, Vijayakumar Murugesan, Aaron Hollas, Wei Wang


  Access Paper or Ask Questions

Representation and Correlation Enhanced Encoder-Decoder Framework for Scene Text Recognition


Jun 13, 2021
Mengmeng Cui, Wei Wang, Jinjin Zhang, Liang Wang

* 15 pages, 5 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Incorporating External POS Tagger for Punctuation Restoration


Jun 12, 2021
Ning Shi, Wei Wang, Boxin Wang, Jinfeng Li, Xiangyu Liu, Zhouhan Lin

* Accepted to Interspeech 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Rapid COVID-19 Risk Screening by Eye-region Manifestations


Jun 12, 2021
Yanwei Fu, Lei Zhao, Haojie Zheng, Qiang Sun, Li Yang, Hong Li, Jiao Xie, Xiangyang Xue, Feng Li, Yuan Li, Wei Wang, Yantao Pei, Jianmin Wang, Xiuqi Wu, Yanhua Zheng, Hongxia Tian Mengwei Gu1


  Access Paper or Ask Questions

Self-supervised and Supervised Joint Training for Resource-rich Machine Translation


Jun 08, 2021
Yong Cheng, Wei Wang, Lu Jiang, Wolfgang Macherey

* Accepted by ICML 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Language Scaling for Universal Suggested Replies Model


Jun 04, 2021
Qianlan Ying, Payal Bajaj, Budhaditya Deb, Yu Yang, Wei Wang, Bojia Lin, Milad Shokouhi, Xia Song, Yang Yang, Daxin Jiang


  Access Paper or Ask Questions

A Dataset and Baselines for Multilingual Reply Suggestion


Jun 03, 2021
Mozhi Zhang, Wei Wang, Budhaditya Deb, Guoqing Zheng, Milad Shokouhi, Ahmed Hassan Awadallah

* ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Controllable Person Image Synthesis with Spatially-Adaptive Warped Normalization


Jun 03, 2021
Jichao Zhang, Aliaksandr Siarohin, Hao Tang, Jingjing Chen, Enver Sangineto, Wei Wang, Nicu Sebe

* 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

DFGC 2021: A DeepFake Game Competition


Jun 02, 2021
Bo Peng, Hongxing Fan, Wei Wang, Jing Dong, Yuezun Li, Siwei Lyu, Qi Li, Zhenan Sun, Han Chen, Baoying Chen, Yanjie Hu, Shenghai Luo, Junrui Huang, Yutong Yao, Boyuan Liu, Hefei Ling, Guosheng Zhang, Zhiliang Xu, Changtao Miao, Changlei Lu, Shan He, Xiaoyan Wu, Wanyi Zhuang


  Access Paper or Ask Questions

Transferable Sparse Adversarial Attack


May 31, 2021
Ziwen He, Wei Wang, Jing Dong, Tieniu Tan


  Access Paper or Ask Questions

Predicting Aqueous Solubility of Organic Molecules Using Deep Learning Models with Varied Molecular Representations


May 27, 2021
Gihan Panapitiya, Michael Girard, Aaron Hollas, Vijay Murugesan, Wei Wang, Emily Saldanha


  Access Paper or Ask Questions

Few-Shot Learning with Part Discovery and Augmentation from Unlabeled Images


May 25, 2021
Wentao Chen, Chenyang Si, Wei Wang, Liang Wang, Zilei Wang, Tieniu Tan

* Accepted by IJCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

StructuralLM: Structural Pre-training for Form Understanding


May 24, 2021
Chenliang Li, Bin Bi, Ming Yan, Wei Wang, Songfang Huang, Fei Huang, Luo Si

* Accepted by ACL2021 main conference 

  Access Paper or Ask Questions

Face Anonymization by Manipulating Decoupled Identity Representation


May 24, 2021
Tianxiang Ma, Dongze Li, Wei Wang, Jing Dong


  Access Paper or Ask Questions

Substitutional Neural Image Compression


May 16, 2021
Xiao Wang, Wei Jiang, Wei Wang, Shan Liu, Brian Kulis, Peter Chin


  Access Paper or Ask Questions

AnomalyHop: An SSL-based Image Anomaly Localization Method


May 08, 2021
Kaitai Zhang, Bin Wang, Wei Wang, Fahad Sohrab, Moncef Gabbouj, C. -C. Jay Kuo

* 5 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Adapting by Pruning: A Case Study on BERT


May 07, 2021
Yang Gao, Nicolo Colombo, Wei Wang


  Access Paper or Ask Questions