Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Wei Wang

Citadel: Protecting Data Privacy and Model Confidentiality for Collaborative Learning with SGX


May 04, 2021
Chengliang Zhang, Junzhe Xia, Baichen Yang, Huancheng Puyang, Wei Wang, Ruichuan Chen, Istemi Ekin Akkus, Paarijaat Aditya, Feng Yan


  Access Paper or Ask Questions

Robust Face-Swap Detection Based on 3D Facial Shape Information


Apr 28, 2021
Weinan Guan, Wei Wang, Jing Dong, Bo Peng, Tieniu Tan


  Access Paper or Ask Questions

Semantic Data Augmentation for End-to-End Mandarin Speech Recognition


Apr 26, 2021
Jianwei Sun, Zhiyuan Tang, Hengxin Yin, Wei Wang, Xi Zhao, Shuaijiang Zhao, Xiaoning Lei, Wei Zou, Xiangang Li


  Access Paper or Ask Questions

Secure Artificial Intelligence of Things for Implicit Group Recommendations


Apr 23, 2021
Keping Yu, Zhiwei Guo, Yu Shen, Wei Wang, Jerry Chun-Wei Lin, Takuro Sato


  Access Paper or Ask Questions

SOGAN: 3D-Aware Shadow and Occlusion Robust GAN for Makeup Transfer


Apr 21, 2021
Yueming Lyu, Jing Dong, Bo Peng, Wei Wang, Tieniu Tan

* 9 pages, 11 figures, 1 table 

  Access Paper or Ask Questions

Jittering Effects Analysis and Beam Training Design for UAV Millimeter Wave Communications


Apr 13, 2021
Wei Wang, Wei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Conditional Meta-Network for Blind Super-Resolution with Multiple Degradations


Apr 09, 2021
Guanghao Yin, Wei Wang, Zehuan Yuan, Dongdong Yu, Shouqian Sun, Changhu Wang


  Access Paper or Ask Questions

Robust Differentiable SVD


Apr 08, 2021
Wei Wang, Zheng Dang, Yinlin Hu, Pascal Fua, Mathieu Salzmann

* IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) 2021 
* IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) PREPRINT 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Machine Learning-Driven Virtual Bidding with Electricity Market Efficiency Analysis


Apr 06, 2021
Yinglun Li, Nanpeng Yu, Wei Wang


  Access Paper or Ask Questions

AlphaEvolve: A Learning Framework to Discover Novel Alphas in Quantitative Investment


Apr 01, 2021
Can Cui, Wei Wang, Meihui Zhang, Gang Chen, Zhaojing Luo, Beng Chin Ooi

* Accepted by SIGMOD 2021 Data Science and Engineering Track 

  Access Paper or Ask Questions

Locate then Segment: A Strong Pipeline for Referring Image Segmentation


Mar 30, 2021
Ya Jing, Tao Kong, Wei Wang, Liang Wang, Lei Li, Tieniu Tan

* CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

RadarLoc: Learning to Relocalize in FMCW Radar


Mar 22, 2021
Wei Wang, Pedro P. B. de Gusmo, Bo Yang, Andrew Markham, Niki Trigoni

* To appear in ICRA 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Universal Representation Learning of Knowledge Bases by Jointly Embedding Instances and Ontological Concepts


Mar 15, 2021
Junheng Hao, Muhao Chen, Wenchao Yu, Yizhou Sun, Wei Wang

* KDD-19 

  Access Paper or Ask Questions

SemVLP: Vision-Language Pre-training by Aligning Semantics at Multiple Levels


Mar 14, 2021
Chenliang Li, Ming Yan, Haiyang Xu, Fuli Luo, Wei Wang, Bin Bi, Songfang Huang

* 10 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Fusing Medical Image Features and Clinical Features with Deep Learning for Computer-Aided Diagnosis


Mar 10, 2021
Songxiao Yang, Xiabi Liu, Zhongshu Zheng, Wei Wang, Xiaohong Ma

* 10 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Bio-JOIE: Joint Representation Learning of Biological Knowledge Bases


Mar 07, 2021
Junheng Hao, Chelsea Ju, Muhao Chen, Yizhou Sun, Carlo Zaniolo, Wei Wang

* In Procs of the 11th ACM BCB, pp. 1-10. 2020 
* ACM BCB 2020, Best Student Paper 

  Access Paper or Ask Questions

LoRa Backscatter Assisted State Estimator for Micro Aerial Vehicles with Online Initialization


Mar 05, 2021
Shengkai Zhang, Wei Wang, Ning Zhang, Tao Jiang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1912.08655 

  Access Paper or Ask Questions

CREATe: Clinical Report Extraction and Annotation Technology


Feb 28, 2021
Yichao Zhou, Wei-Ting Chen, Bowen Zhang, David Lee, J. Harry Caufield, Kai-Wei Chang, Yizhou Sun, Peipei Ping, Wei Wang

* 7 Figures, ICDE 2021 Demo 

  Access Paper or Ask Questions

Generating Diversified Comments via Reader-Aware Topic Modeling and Saliency Detection


Feb 13, 2021
Wei Wang, Piji Li, Hai-Tao Zheng

* AAAI 2021. The potential ethical issues are also discussed in detail 

  Access Paper or Ask Questions

BRECQ: Pushing the Limit of Post-Training Quantization by Block Reconstruction


Feb 10, 2021
Yuhang Li, Ruihao Gong, Xu Tan, Yang Yang, Peng Hu, Qi Zhang, Fengwei Yu, Wei Wang, Shi Gu


  Access Paper or Ask Questions

Fine-Grained Named Entity Typing over Distantly Supervised Data via Refinement in Hyperbolic Space


Jan 27, 2021
Muhammad Asif Ali, Yifang Sun, Bing Li, Wei Wang


  Access Paper or Ask Questions

A Unified Joint Maximum Mean Discrepancy for Domain Adaptation


Jan 25, 2021
Wei Wang, Baopu Li, Shuhui Yang, Jing Sun, Zhengming Ding, Junyang Chen, Xiao Dong, Zhihui Wang, Haojie Li


  Access Paper or Ask Questions

A Spike Learning System for Event-driven Object Recognition


Jan 21, 2021
Shibo Zhou, Wei Wang, Xiaohua Li, Zhanpeng Jin

* Shibo Zhou and Wei Wang contributed equally to this work 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring Adversarial Fake Images on Face Manifold


Jan 09, 2021
Dongze Li, Wei Wang, Hongxing Fan, Jing Dong


  Access Paper or Ask Questions

A New Weighting Scheme for Fan-beam and Circle Cone-beam CT Reconstructions


Jan 06, 2021
Wei Wang, Xiang-Gen Xia, Chuanjiang He, Zemin Ren, Jian Lu, Tianfu Wang, Baiying Lei


  Access Paper or Ask Questions

Improving Unsupervised Domain Adaptation by Reducing Bi-level Feature Redundancy


Dec 28, 2020
Mengzhu Wang, Xiang Zhang, Long Lan, Wei Wang, Huibin Tan, Zhigang Luo

* 12 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

MailLeak: Obfuscation-Robust Character Extraction Using Transfer Learning


Dec 22, 2020
Wei Wang, Emily Sallenback, Zeyu Ning, Hugues Nelson Iradukunda, Wenxi Lu, Qingquan Zhang, Ting Zhu


  Access Paper or Ask Questions

A Note on Graph-Based Nearest Neighbor Search


Dec 21, 2020
Hongya Wang, Zhizheng Wang, Wei Wang, Yingyuan Xiao, Zeng Zhao, Kaixiang Yang


  Access Paper or Ask Questions

InSRL: A Multi-view Learning Framework Fusing Multiple Information Sources for Distantly-supervised Relation Extraction


Dec 17, 2020
Zhendong Chu, Haiyun Jiang, Yanghua Xiao, Wei Wang

* 7 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Clinical Temporal Relation Extraction with Probabilistic Soft Logic Regularization and Global Inference


Dec 16, 2020
Yichao Zhou, Yu Yan, Rujun Han, J. Harry Caufield, Kai-Wei Chang, Yizhou Sun, Peipei Ping, Wei Wang

* 10 pages, 4 figures, 7 tables, accepted by AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions