Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Wei Wang

3D-Aware Semantic-Guided Generative Model for Human Synthesis


Dec 02, 2021
Jichao Zhang, Enver Sangineto, Hao Tang, Aliaksandr Siarohin, Zhun Zhong, Nicu Sebe, Wei Wang

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Structure-Aware Label Smoothing for Graph Neural Networks


Dec 01, 2021
Yiwei Wang, Yujun Cai, Yuxuan Liang, Wei Wang, Henghui Ding, Muhao Chen, Jing Tang, Bryan Hooi


  Access Paper or Ask Questions

Weakly-Supervised Video Object Grounding via Causal Intervention


Dec 01, 2021
Wei Wang, Junyu Gao, Changsheng Xu


  Access Paper or Ask Questions

Exposing Weaknesses of Malware Detectors with Explainability-Guided Evasion Attacks


Nov 19, 2021
Wei Wang, Ruoxi Sun, Tian Dong, Shaofeng Li, Minhui Xue, Gareth Tyson, Haojin Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Achieving Human Parity on Visual Question Answering


Nov 19, 2021
Ming Yan, Haiyang Xu, Chenliang Li, Junfeng Tian, Bin Bi, Wei Wang, Weihua Chen, Xianzhe Xu, Fan Wang, Zheng Cao, Zhicheng Zhang, Qiyu Zhang, Ji Zhang, Songfang Huang, Fei Huang, Luo Si, Rong Jin


  Access Paper or Ask Questions

Online Meta Adaptation for Variable-Rate Learned Image Compression


Nov 16, 2021
Wei Jiang, Wei Wang, Songnan Li, Shan Liu

* 9 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Boundary Distribution Estimation to Precise Object Detection


Nov 02, 2021
Haoran Zhou, Hang Huang, Rui Zhao, Wei Wang, Qingguo Zhou


  Access Paper or Ask Questions

TPSNet: Thin-Plate-Spline Representation for Arbitrary Shape Scene Text Detection


Oct 25, 2021
Wei Wang


  Access Paper or Ask Questions

Optimizing Alignment of Speech and Language Latent Spaces for End-to-End Speech Recognition and Understanding


Oct 23, 2021
Wei Wang, Shuo Ren, Yao Qian, Shujie Liu, Yu Shi, Yanmin Qian, Michael Zeng

* submitted to ICASSP 2022 

  Access Paper or Ask Questions

MDERank: A Masked Document Embedding Rank Approach for Unsupervised Keyphrase Extraction


Oct 13, 2021
Linhan Zhang, Qian Chen, Wen Wang, Chong Deng, Shiliang Zhang, Bing Li, Wei Wang, Xin Cao

* 13 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Tao: A Learning Framework for Adaptive Nearest Neighbor Search using Static Features Only


Oct 02, 2021
Kaixiang Yang, Hongya Wang, Bo Xu, Wei Wang, Yingyuan Xiao, Ming Du, Junfeng Zhou


  Access Paper or Ask Questions

FLASHE: Additively Symmetric Homomorphic Encryption for Cross-Silo Federated Learning


Sep 29, 2021
Zhifeng Jiang, Wei Wang, Yang Liu

* 12 pages, 13 figures 

  Access Paper or Ask Questions

The Report on China-Spain Joint Clinical Testing for Rapid COVID-19 Risk Screening by Eye-region Manifestations


Sep 18, 2021
Yanwei Fu, Feng Li, Paula boned Fustel, Lei Zhao, Lijie Jia, Haojie Zheng, Qiang Sun, Shisong Rong, Haicheng Tang, Xiangyang Xue, Li Yang, Hong Li, Jiao Xie Wenxuan Wang, Yuan Li, Wei Wang, Yantao Pei, Jianmin Wang, Xiuqi Wu, Yanhua Zheng, Hongxia Tian, Mengwei Gu


  Access Paper or Ask Questions

Dense Semantic Contrast for Self-Supervised Visual Representation Learning


Sep 16, 2021
Xiaoni Li, Yu Zhou, Yifei Zhang, Aoting Zhang, Wei Wang, Ning Jiang, Haiying Wu, Weiping Wang

* ACM MM 2021 Oral 

  Access Paper or Ask Questions

System Optimization in Synchronous Federated Training: A Survey


Sep 12, 2021
Zhifeng Jiang, Wei Wang

* 11 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

SO-SLAM: Semantic Object SLAM with Scale Proportional and Symmetrical Texture Constraints


Sep 10, 2021
Ziwei Liao, Yutong Hu, Jiadong Zhang, Xianyu Qi, Xiaoyu Zhang, Wei Wang

* Submitted to RAL&ICRA 2022 

  Access Paper or Ask Questions

Counterfactual Adversarial Learning with Representation Interpolation


Sep 10, 2021
Wei Wang, Boxin Wang, Ning Shi, Jinfeng Li, Bingyu Zhu, Xiangyu Liu, Rong Zhang

* Accepted to Findings of EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Robust Cross-domain Image Understanding with Unsupervised Noise Removal


Sep 09, 2021
Lei Zhu, Zhaojing Luo, Wei Wang, Meihui Zhang, Gang Chen, Kaiping Zheng

* 10 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

PIMNet: A Parallel, Iterative and Mimicking Network for Scene Text Recognition


Sep 09, 2021
Zhi Qiao, Yu Zhou, Jin Wei, Wei Wang, Yuan Zhang, Ning Jiang, Hongbin Wang, Weiping Wang

* Accepted by ACM MM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Self-supervised Representation Learning for Trip Recommendation


Sep 08, 2021
Qiang Gao, Wei Wang, Kunpeng Zhang, Xin Yang, Congcong Miao

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

AppQ: Warm-starting App Recommendation Based on View Graphs


Sep 08, 2021
Dan Su, Jiqiang Liu, Sencun Zhu, Xiaoyang Wang, Wei Wang, Xiangliang Zhang

* 13 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Recommend for a Reason: Unlocking the Power of Unsupervised Aspect-Sentiment Co-Extraction


Sep 07, 2021
Zeyu Li, Wei Cheng, Reema Kshetramade, John Houser, Haifeng Chen, Wei Wang

* 16 pages; Accepted to Findings of EMNLP-2021 

  Access Paper or Ask Questions

Powering Comparative Classification with Sentiment Analysis via Domain Adaptive Knowledge Transfer


Sep 07, 2021
Zeyu Li, Yilong Qin, Zihan Liu, Wei Wang

* 13 pages; EMNLP-2021 Main Conference 

  Access Paper or Ask Questions

Sent2Span: Span Detection for PICO Extraction in the Biomedical Text without Span Annotations


Sep 06, 2021
Shifeng Liu, Yifang Sun, Bing Li, Wei Wang, Florence T. Bourgeois, Adam G. Dunn

* Accepted at EMNLP 2021 Findings 

  Access Paper or Ask Questions

RiWNet: A moving object instance segmentation Network being Robust in adverse Weather conditions


Sep 04, 2021
Chenjie Wang, Chengyuan Li, Bin Luo, Wei Wang, Jun Liu

* 12 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Grid-VLP: Revisiting Grid Features for Vision-Language Pre-training


Aug 21, 2021
Ming Yan, Haiyang Xu, Chenliang Li, Bin Bi, Junfeng Tian, Min Gui, Wei Wang


  Access Paper or Ask Questions

A Survey on Deep Reinforcement Learning for Data Processing and Analytics


Aug 11, 2021
Qingpeng Cai, Can Cui, Yiyuan Xiong, Wei Wang, Zhongle Xie, Meihui Zhang

* 39 pages, 5 figures and 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions