Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Persuasive Dialogue Understanding: the Baselines and Negative Results

Nov 22, 2020
Hui Chen, Deepanway Ghosal, Navonil Majumder, Amir Hussain, Soujanya Poria

* 12 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Infer Unseen Attribute-Object Compositions

Nov 03, 2020
Hui Chen, Zhixiong Nan, Jingjing Jiang, Nanning Zheng

* Submitted to IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), currently under review 

  Access Paper or Ask Questions

Decision-Aware Conditional GANs for Time Series Data

Sep 30, 2020
He Sun, Zhun Deng, Hui Chen, David C. Parkes


  Access Paper or Ask Questions

Dialogue Relation Extraction with Document-level Heterogeneous Graph Attention Networks

Sep 14, 2020
Hui Chen, Pengfei Hong, Wei Han, Navonil Majumder, Soujanya Poria


  Access Paper or Ask Questions

DistilE: Distiling Knowledge Graph Embeddings for Faster and Cheaper Reasoning

Sep 13, 2020
Yushan Zhu, Wen Zhang, Hui Chen, Xu Cheng, Wei Zhang, Huajun Chen


  Access Paper or Ask Questions

FLFE: A Communication-Efficient and Privacy-Preserving Federated Feature Engineering Framework

Sep 05, 2020
Pei Fang, Zhendong Cai, Hui Chen, QingJiang Shi

* 11pages, multi-party feature engineering problem 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning Methods for Lung Cancer Segmentation in Whole-slide Histopathology Images -- the [email protected] Challenge 2019

Aug 21, 2020
Zhang Li, Jiehua Zhang, Tao Tan, Xichao Teng, Xiaoliang Sun, Yang Li, Lihong Liu, Yang Xiao, Byungjae Lee, Yilong Li, Qianni Zhang, Shujiao Sun, Yushan Zheng, Junyu Yan, Ni Li, Yiyu Hong, Junsu Ko, Hyun Jung, Yanling Liu, Yu-cheng Chen, Ching-wei Wang, Vladimir Yurovskiy, Pavel Maevskikh, Vahid Khanagha, Yi Jiang, Xiangjun Feng, Zhihong Liu, Daiqiang Li, Peter J. Schüffler, Qifeng Yu, Hui Chen, Yuling Tang, Geert Litjens


  Access Paper or Ask Questions

A Natural Language Processing Pipeline of Chinese Free-text Radiology Reports for Liver Cancer Diagnosis

Apr 10, 2020
Honglei Liu, Yan Xu, Zhiqiang Zhang, Ni Wang, Yanqun Huang, Zhenghan Yang, Rui Jiang, Hui Chen

* 12Pages,4 Figures, 3 Tables 

  Access Paper or Ask Questions

IMRAM: Iterative Matching with Recurrent Attention Memory for Cross-Modal Image-Text Retrieval

Mar 08, 2020
Hui Chen, Guiguang Ding, Xudong Liu, Zijia Lin, Ji Liu, Jungong Han

* 9 pages; Accepted by CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

An Iterative Polishing Framework based on Quality Aware Masked Language Model for Chinese Poetry Generation

Nov 29, 2019
Liming Deng, Jie Wang, Hangming Liang, Hui Chen, Zhiqiang Xie, Bojin Zhuang, Shaojun Wang, Jing Xiao

* accepted by AAAI-2020 

  Access Paper or Ask Questions

Enhanced Meta-Learning for Cross-lingual Named Entity Recognition with Minimal Resources

Nov 14, 2019
Qianhui Wu, Zijia Lin, Guoxin Wang, Hui Chen, Börje F. Karlsson, Biqing Huang, Chin-Yew Lin

* This paper is accepted by AAAI2020 

  Access Paper or Ask Questions

UER: An Open-Source Toolkit for Pre-training Models

Sep 12, 2019
Zhe Zhao, Hui Chen, Jinbin Zhang, Xin Zhao, Tao Liu, Wei Lu, Xi Chen, Haotang Deng, Qi Ju, Xiaoyong Du


  Access Paper or Ask Questions

PDANet: Polarity-consistent Deep Attention Network for Fine-grained Visual Emotion Regression

Sep 11, 2019
Sicheng Zhao, Zizhou Jia, Hui Chen, Leida Li, Guiguang Ding, Kurt Keutzer

* Accepted by ACM Multimedia 2019 

  Access Paper or Ask Questions

GRN: Gated Relation Network to Enhance Convolutional Neural Network for Named Entity Recognition

Jul 19, 2019
Hui Chen, Zijia Lin, Guiguang Ding, Jianguang Lou, Yusen Zhang, Borje Karlsson

* This paper is accepted by AAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Discriminative adversarial networks for positive-unlabeled learning

Jun 06, 2019
Fangqing Liu, Hui Chen, Liyue Zhao, Hao Wu


  Access Paper or Ask Questions

Geometry-Contrastive GAN for Facial Expression Transfer

Oct 22, 2018
Fengchun Qiao, Naiming Yao, Zirui Jiao, Zhihao Li, Hui Chen, Hongan Wang


  Access Paper or Ask Questions

Computer-aided diagnosis of lung carcinoma using deep learning - a pilot study

Mar 14, 2018
Zhang Li, Zheyu Hu, Jiaolong Xu, Tao Tan, Hui Chen, Zhi Duan, Ping Liu, Jun Tang, Guoping Cai, Quchang Ouyang, Yuling Tang, Geert Litjens, Qiang Li


  Access Paper or Ask Questions

Complex Orthogonal Matching Pursuit and Its Exact Recovery Conditions

Jun 11, 2012
Rong Fan, Qun Wan, Yipeng Liu, Hui Chen, Xiao Zhang

* 18 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions